လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တီႈၵဵင်းတုင် တေၵႅၼ်ၵွင် သူင်ႇၵွင်ၸွမ်းၾိင်ႈ- လူၺ်ႈလၢႆးၵူၼ်း ဢမ်ႇၶွၼ်ႈၵၼ်

ပီၼႆႉ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (ဝၼ်းၵႅၼ်ၵွင်) တီႈၵဵင်းတုင် တေၸတ်းႁဵတ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈ ပီပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo by – Sai Nge/ ဝၼ်းၵႅၼ်ၵွင် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉ (မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/4/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းၵႅၼ်ၵွင် ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ ၼၼ်ႉသေ ပီၼႆႉတႄႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင် ၵူၼ်းၶိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းႁွင်ၶမ်း ပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်း မိူင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸတ်းပွႆးၵႅၼ်ၵွင်ယႂ်ႇလူင်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၼႆႉသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ၵွင်လူင်းမႃးႁွႆႈသေ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း ၵဵင်းတုင်မႃးၽႅတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁၼ် ႁဵတ်းၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းယဝ်ႉ။ ပီႈၼွင်ႉလွႆႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇမႃးတွႆႇၵွင် တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း မိူၼ်ၵူႈပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Nge/ ဝၼ်းၵႅၼ်ၵွင် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉ (မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

လိူၼ်ႁႃႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ တေတႄႇဝၼ်းတီႈ 12-16/4/2020 ။ ဝၼ်းတီႈ 17/4/2020 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ပီမႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ ။

လုင်းႁွင်ၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းတီႈ 12 တႄႉ တေႁွႆႈၵွင်ၸႆး ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉမႃးၽႅတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 13 တေသူင်ႇ ၵႅၼ်ၵွင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်သူင်ႇၵႅၼ်ၵွင်/ ၵႅၼ်ၶႄႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉၵူၼ်းႁၢမ်သေ ႁဵတ်းမိူၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ။ တေဢဝ်သႂ်ႇၵႃးသေ သူင်ႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်လႄႈ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸပ်းၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ တီႈၵဵင်းတုင် ၾူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇတူၵ်းၶႃႈ မႆႈႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈ ၵဵင်းတုင်မီးတႄႉ ပေႃးသူင်ႇၵႅၼ်ၵွင်/ ၵႅၼ်ၶႄႈယဝ်ႉၸိုင် ယွၼ်းၾူၼ်ပႃးၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဝၢႆးသူင်ႇယဝ်ႉတႄႉ တေမႃးယူႇၶႃႈ ယူဝ်ႉၾူၼ်တႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Nge/ ဝၼ်းၵႅၼ်ၵွင် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉ (မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၵႅၼ်ၵွင်ၼႆႉ တေႁွႆႈဝႆႉတီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ။ ပီၼႆႉ လိူၼ်ႁႃႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12 ပဵၼ်ဝၼ်းႁပ်ႉၶုၼ်သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၊ ဝၼ်းတီႈ 13 ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်း၊ ဝၼ်းတီႈ 14 လႄႈ 15 ပဵၼ်ဝၼ်းၼဝ်ႈ၊ ဝၼ်း တီႈ 16 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း။

ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်လူႉတၢႆ ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 21 ၵေႃႉ။ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈယူႇ ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 1,274,265 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 69,471 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 264,837 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 worldometers ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE