Sunday, October 1, 2023

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉလႆႈရူတ်ႉတၢင်ႇသႅင်ၶဵဝ် (ၵၢတ်ႇမိုတ်း) တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူတ်ႇထတ်း တီႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႉၺွပ်းလႆႈ သႅင်ၶဵဝ် တႃႇရူတ်ႉ 1 လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေၶိုၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ဝၼ်းတီႈ 09/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈၵဵတ်ႉ ဢူဝ်ႊရီႊယၼ်ႊႁၢႆႊဝေႊ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း မွင်ႇတူဝ်းၼၼ်ႇတႃႇဢွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ဢီႇတူဝ်း...

ပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၶုတ်းမေႃႇႁႄႈ ၸတ်းတီႈၵဵင်းတုင်

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 9 ၸႄႈဝဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမေႃႇႁႄႈ၊ လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၶုတ်းမေႃႇႁႄႈ ဢၼ်မီးၸမ်ဝၢၼ်ႈ/ ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေလႆႈတၢင်ႇထိုင်တီႈလႂ် လၢႆလၢႆၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08-09/10/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ယူႇတီႈမဵတ်ႉတႃႇၾွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ/ သၢၼ် ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းပွတ်းမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ/ သၢၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းမိူင်း တႆး။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၶဵဝ်/ၼၢႆးၼႃႈ(ပွဲစား) ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆပၼ်သေ လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ ၸၢႆးဢၢႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၽွင်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ၵႃႉၶၢႆ ၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၸိုင် တေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/10/2018 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ မူၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်း ၸႂ်။ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လူင် ၸတ်းပၢင်လပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီမိူဝ်းၼႃႈ။ ပၢင်သွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 04 – 07/10/2018 တီႈတိူၵ်ႈတူၺ်းလိၵ်ႈ(ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ) ပွၵ်ႉတုမ်ႇမူဝ်ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈလႄႈ တႃႇတေပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ။ ၸၢႆးသူႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ...

ၸဝ်ႈလႅင်းမိူင်း ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပၢၼ် SURA လႆႈလူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈလႅင်းမိူင်း ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ် SURA လႆႈလူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု လႆႈ 76 ပီ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:11 မူင်း ၸဝ်ႈလႅင်းမိူင်း လူႉတၢႆ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈပဵင်း လူင် လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်း လုလွၼ်ႇထင်တီႈ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ(သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ သွင်ၵေႃႉၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်း လုလွၼ်ႇ  ထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 05/10/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:30 မူင်း  ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼ ဝမ်သ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၵျွင်း ယွတ်ႈ (သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ) ပွၵ်ႉ...

မိူင်းတႆး – မိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်

မိူင်းတႆး တင်းမိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၢၼ်ႈပီႈမိူင်းၼွင်ႉ မိုဝ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ် လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၢၼ်ႈပီႈမိူင်းၼွင်ႉ တႃႇလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး...

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႃးၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇလူႉသုမ်းၼမ်

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း လႆၶဝ်ႈထူမ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဢိၵ်ႇ ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 03/10/2018 ဝၢႆးလင်ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁိူတ်ႇယဝ်ႉ ၼမ်ႉလႆၶဝ်ႈထူမ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႄႈ ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းၼမ်တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇယွမ်း။ ၸၢႆးၶိူဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆ ၼမ်ႉၵႆႉထူမ်ႈတႃႇသေႇဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼမ်ႉတိုၵ်ႉယိုင်ႈဝႆႉယူႇၶႃႈ ၊ ၸဝ်ႈၼႃးဢၼ် ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 10 ပၢႆၶႃႈ ပေႃးၼမ်ႉယွမ်းလႄႈ...

US ဝႃႈမိူင်းထႆးၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈလီ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းဢမေႊရီႊၵႃႊ US ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆး ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး။ ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 လိူၼ်ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်း US ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (Findings on the Worst Forms...

ၽူႈယိင်း  50 ပီ ၵေႃ့ ၼိုင်ႈ ထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၺႃး ၵူၼ်း 5 ၵေႃ့ ၵွင်ႈၸမ်ႈတီ့ၵႂႃႇ

ၽူႈယိင်း သႅၼ်းဢႃယု 50 ပီပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ႁူၺ်ႈလိၼ်လိမ်၊ မိူင်းၽူင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉသေ ၵွင်ႈၸမ်ႈတီ့ဢဝ်ၵႂႃႇ  တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ ယင်းပႆႇပၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႈဢီႇၼၢင်း ဢႃယု 52...

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) မီး ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ “ၾိင်ႈယူႇၵိၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း IT ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီ”

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး Tai National Partnership Constructive Engagement တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ “ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၾိင်ႈငႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးယူႇၵိၼ် ” ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ။ ပၢင်တၢၼ်ၶႆႈၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇတီႈၵေႃႁူမ်ႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ လၢႆးၵွၼ်းဝတ်ႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ၊ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းပၺ်ၺႃတၢင်းမေႃ၊ လၢႆးတိုဝ်းၵမ်သင်ၶၸဝ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇသေ ၵွၼ်းဝတ်ႉ(ၼင်ႈၵျွင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29 – 30/09/2018 ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ၊ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းပၺ်ၺႃတၢင်းမေႃ၊ လၢႆးမုၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢၼ်မႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်သွၼ်   ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမႁႃႇၵမ်ႇပေႃးၸ တႆးလႅင်း တိူၵ်ႈပွၵ်ႉမႅင်ႇ...

သင်ၶၸဝ်ႈ 600 ပၢႆ မိူင်းသႅၼ်ဝီ တင်ႈထမ်းမႄးမိူင်း ၸွမ်းႁိတ်ႈႁွႆးၸဝ်ႈၾႃႉ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် 10 မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းပွႆးလွင်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈၸဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 19/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ 600 ပၢႆ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း