Tuesday, August 16, 2022

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2112

0
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2112 ၼီႈ ယွၼ်း သူးႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးယူႇလီၵတ်းယဵၼ်။ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ 2112 သူင်ႇၸူးပၢင် ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး...

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၶိုၼ်းမႄးၽႅၼ်ႁွႆႈၶိုၼ်း ၼ်ႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ

0
ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉ/ ၽႅၼ်ပၢႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင် မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ ပီတႆး 2112 ၼီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

0
ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၵ်ႉၼၢႆထိုင်ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇ 2112 ၼီႈ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – “ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ၵွၼ်ႇမိုၼ်ႉသိုၼ်း တႆးဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉပႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်...

မူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈထုၺ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

0
မူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထုၺ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း သူင်ႇယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၼမ်ႉၶမ်း ယႃဢမ်ႇလႆႈလႄႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 မူထိူၼ်ႇတူဝ်ၼိုင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးသေ မႃးထုၺ်သႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆး ထုၼ်းဢူး ဢႃယုမွၵ်ႈ...

RCSS/SSA မိူင်းပၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းလႄႈ မႆႉတႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်း 3 လင်ဢၼ်ၺႃးၸုတ်ႇၽဝ်

0
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လုမ်းၵပ်းသၢၼ်မိူင်းပၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းမႆႉ တႃႇၸဝ်ႈႁိူၼ်း3လင်ဢၼ်ၺႃးၽဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း 3 လင်၊ဢၼ်ၺႃးၽဝ်...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ တီႈၼမ်ႉၶမ်း

0
ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူဝ်ႈသၢၼ်မိူဝ်းၵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ။ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ Save the Children တင်းၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈဝဵင်းသႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ လူႉလွၼ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ

0
ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတိၼ်ထၢတ်ႈ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႈ ယၢၼ်ႇၵႆဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ၼႃႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ပွႆး တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵိုၵ်းပွႆးႁပ်ႉၸဵင်

0
ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်ႉ တေမီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊပွင် ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပႃးပၢင်လွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ လိုပ်ႈၾၼ်းၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၾၼ်း 3 ၵမ်း

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ပႃးမိတ်ႈပႃးလႅဝ်းပႃးၶွၼ်ႉလိုပ်ႈလမ်းၾၼ်းတႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ 4 ၵေႃႉ တေႃႇ 4 ၵေႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၾၼ်း 3 ၵမ်း ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် လႆႈငိုၼ်းထႆးသႅၼ်ပၢႆ တႃႇၸွႆႈထႅမ်တႆးပၢႆႈၽေး 6000 ပၢႆ ၸိူဝ်းႁူပ်ႉ တၢင်းယၢပ်ႇ ၶဝ်ႈ/ၼမ်ႉ

0
ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး/ တူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ- တင်း ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် သေ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႆႈငိုၼ်းထႆးသႅၼ်ပၢႆ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး 6 တီႈ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း...

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉတူၵ်း မိူင်းပၼ်ႇ – ၾႆးမႆႈ 3 လင်

0
ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယုမွၵ်ႈ 30 လၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းပွၵ်ႉတူၵ်းသေ ၽဝ်ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈလႄႈ ၾႆးမႆႈလၢမ်းၵႂႃႇ 3 လင်။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 ပၢႆ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ဢႃယု မွၵ်ႈ...

ၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်ႁူဝ်လၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လူႉသုမ်းၵႃႈၶၼ်သွင်ႁဵင်သႅၼ်

0
ၵိူတ်ႇၽေးၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်ႁူဝ်လၢၼ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လၢၼ်း ထုင်ႉၸလၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၶူဝ်းၶွင်ဝတ်ႉ/ၵျွင်း၊ ငိုၼ်းတွင်း လူတ်ႉၵႃး လူႉသုမ်းပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး 2,000 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2017 လႆႈၵိူတ်ႇၽေး ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်း...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ

0
ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁိမ်း 20 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 07-12/11/2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸၢႆးဢုတ်ႉ...

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၢင်းယိင်းလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ

0
ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၢင်းယိင်းလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11-12/11/2017 ၸုမ်းမဵၵ်ႉတိတ်ႉသျၢၼ်းပျီႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း...

မေႃသွၼ် မိူင်းပၢတ်ႇ တၢင်ႉယၢၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း – ႁဵၼ်းဢဝ်ၵၢၼ်မေႃမိုဝ်းႁၢင်ႈၶိူင်ႈၽႅၼ်ႇ/ ပၢႆႉ

0
မေႃသွၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ 30 ပၢႆ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လၢႆးဢဝ်ၽႃႈႁဵတ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇ ဢၼ်သင် ၶၸဝ်ႈမႄႈၶၢဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၸဝ်ႈၶူးသုၼၼ်ႇတ ၊ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈမႄႈၶၢဝ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်ၽႅၼ်ႇႁဵတ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း