Wednesday, September 28, 2022

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မီးၽူႈတၢင် တူဝ် ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ။ တေႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23။ ဝၼ်းတီႈ 21-22/12/2017...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇမူႇၸေႊ ပႃးၸွမ်းၾႆး ၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉလၢၼ်ႉ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵၢင်ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၶၢႆၶူဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းပႃး ၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး ဢမ်ႇယွမ်းလၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ႁွင်ႈၶၢတ်ႈမၢႆ...

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 50 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20-21/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း...

ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ႁႃတူဝ် ဢမ်ႇႁၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉတႃ (ၽူႈယိင်း) ဢႃယု 50 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်ႇၽၵ်းၶဵဝ်မႃး ၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၼမ်ႉမၢဝ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈတွင်ႈလေႃႇဢဝ်မၼ်းၼၢင်း ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5...

ၸၢႆးႁႅင်းလူင်မိူင်းၵုတ်ႈတေပိုတ်ႇ ႁူင်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ

ပီ 2018 ၼႆႉၸၢႆးႁႅင်းလူင် မိူင်းၵုတ်ႈ တေမႃးပိုတ်ႇႁူင်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၸိုဝ်ႈ “ၽွၼ်းလီ” တီႈဝဵင်း ၵႃလီႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႄႈ ၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ႁူင်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း “ၽွၼ်းလီ” တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁၢင်ပီ...

ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၵဵင်းတုင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉတီႈတႃႈပိင်း ၵဵင်းတုင်-မိူင်းလႃး ဢမ်ႇပိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းထုင်ႉၵဵင်းတုင် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉတီႈတႃႈပိင်း ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵႃႉၶၢႆလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တင်း မိူင်းၶႄႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ(မူႇလ) 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးမၢၵ်ႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်သေ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/12/2017...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 30 ပၢႆလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လၢႆးၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ငိုၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 30 ပၢႆ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းႁူႉလၢႆးၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ငိုၼ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမေႃၸတ်း ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ငိုၼ်း မိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ၸုမ်းပႃႇရမီႇ ၼႅင်ႈသၢၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် Parami Development Network ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူၵ်းပွင်ၼႃႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶပ်းၶိုင် ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ႁဵင်သႅၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပီ 2017-2018 ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သၽႃးငိုၼ်းႁဵၼ်သႅၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်...

ၼၢင်းငၢမ်းတႆးၼမ်ႉၶမ်း တေတၢင်တူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၵႂႃႇၶႅင်ႇတၢင်းႁၢင်ႈလီ တီႈမိူင်းၶႄႇ

ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ၼၢင်းငၢမ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်လႆႈသူးရၢင်းဝလ်း(ၼၢင်းငၢမ်း Miss All Nation Myanmar) ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇၶႅင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ။ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ/တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 6 ၵမ်းထူၼ်ႈ 68 တီႈဝတ်ႉထမ်မသဝၼ...

ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၵွင်ႉႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၸုမ်းတႆးလၢႆၸုမ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

0
ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႈ ဢၼ်လၢႆလၢႆၸုမ်းတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵိူဝ်းၵုမ်ၵၼ် လႆႈၸႂ်ၵေႃႇ တင်ႈ "ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး" မိူဝ်ႈႁူပ်ႉၵၼ် ၵမ်းတီႈ 2 ၼႂ်းၸိူဝ်းႁူဝ်ၼႃႈလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2017 (မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ) ႁူဝ်ၼႃႈလႄႈလုၵ်ႈၸုမ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်...

ပၢင်သွၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃငိူင်ႉဝႄႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0
ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မေႃငိူင်ႉဝႄႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ၊ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ တေႃႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်း BNI တင်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၼ်ပၢင်သွၼ်လွင်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈယဵတ်ႈမွၼ် Conflict...

ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လူႉတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း

ၽူႈယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 48 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈ တၢင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/12/2017...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူႈတီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈ ၸမ်ၸႂ်ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈတီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27 – 29 /12/2017 တေမႃးၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း