Wednesday, September 28, 2022
Home ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

လွၼ်ႉၵႅၼ်ႁူဝ်ၸႂ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (တွပ်ႇၵုင်ႇ သၶႁ ၽူႈသိူဝ်ႇတၢင်းသိုဝ်ႇတႆး)

သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 - မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 11 ပီၼၼ်ႉ ပီႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သၶႁ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၽူႈဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်။ ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈဝူဝ်း

0
ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ဝဵင်းၵေးသီး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉဢၼ်လူင်းမိုဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ဢႃယု 67...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ

0
ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ တႃႇႁႂ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ -...

လုင်းသၢင်ႇၸၢမ်ႇ ၵူၼ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ႁၢႆလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇႁၼ်

0
လုင်းသၢင်ႇၸၢမ်ႇ ၵူၼ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၼႃးၼႆသေ ဢမ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ႁၢႆလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်တူဝ် လုၵ်ႈ လၢၼ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတင်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။  ဝၼ်းတီႈ 14/8/2022 လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 3...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ ဢၼ်ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီၵၢႆ 2021 ၼႆႉ RCSS လႄႈ SSPP,TNLA...

ပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၶႅၼ်ႊၼတႃႊ မိူဝ်ႈ 20 ပီပၢႆပူၼ့်မႃး ပႃးယိင်းတႆးလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

0
ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်သႅပ့်ထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆ့ မႅၼ်ႈမိုဝ့်တိုဝ့်တၢင်းၶွပ်ႈတဵမ် 22 ပီ ဢၼ်ယိင်းဢွၼ်ႇလုၵ်ႈမႄႈတႆး ၼႂ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး လႆႈထုၵ်ႇၶတ်းလိူၵ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈသေလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၸၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၵူၼ်းၸူၼ်ပႃးၵွင်ႈ/မိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶိူဝ်းယႂ်း

0
ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈယိပ်းၵွင်ႈ/မိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းတူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထပ်းၵၼ်မႃး ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽႂ်မၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢမ်ႇမႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

0
ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ၊ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းပရႁိတ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၸွႆႈယူႇပဵၼ်တီႈပဵၼ်တၢင်းသေတႃႉ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်သင် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ထိုင်မႃး...

မေႃသွၼ်(ၵဝ်ႇ) ပႃႈၼၢင်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 90 ပီ မေးၼၢင်းၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

0
မေႃသွၼ်ပႃႈၼၢင်းၼုမ်ႇ (သႅၼ်ဝီ) ဢႃယု 90 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆႊဢွင်ႇထုၼ်း (လူႉၶွႆႈပီဢွၼ်) ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 17/9/2022...

ၵၢၼ်လႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃတေမေႃလိူၵ်ႈႁႃငဝ်းလၢႆးလႂ်

0
ပူၼ့်မႃး 23 ပီၼၼ့် မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵိူတ်ႇမႂ်ႇ ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇပွတ်းတႂ်ႈ ၸိူင့်ၼင်ႇ မိူင်းတီႊမေႃႊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်တူၵ်းပဵၼ် မိူင်းယူႇတႂ်ႈႁူမ်ႈငဝ်းပူဝ်ႊတူႊၵီႊ (Portugal) ၽွင်းငမ်းမႃးလၢႆပၢၵ်ႇပီသေ ဝၢႆးၼၼ့်သမ့် ထုၵ်ႇၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း...

ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ တပ်ႉၸုမ်း 7 လွႆတႆးလီ လူႉသဵင်ႈ

0
ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလီ လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 76 ပီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:06 မူင်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼမ်

0
ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း(ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ)လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ (ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၼ်မႃးၼမ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေၸပ်းမႃးၸွမ်းယုင်း  ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၸူၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈ 105 လၵ်း – မူႇၸေႊ

0
ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇႁႅင်း ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ(ယေး) သေ ပႂ်ႉၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 105 လၵ်း - မူႇၸေႊ ။ ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ၼိုင်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

0
ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈလုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်း သေလၢမ်းမႆႈတင်းလင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8.9.2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းပႅၼ်ႈ လုင်းဢႃးသူႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ...

သင်ၶလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်လၢႆသူႇ

0
သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶုတ်းႁၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ပဵၼ်ၽြႃးၵေႃႇမိူင်း၊ ၽြႃးၼ ၵႃးမုင်း၊ ၽြႃးမႆႉၺွင်ႇၽေႃးထီႉလႄႈ ၼၢႆးၾၼ်ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ၼၼ်ႉမႃးထိုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း