Monday, October 18, 2021
Home ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ/သီႇပေႃႉ လင်ၼိုင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ (မွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ) ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမွၼ်း ၼႂ်းတူင်ႉ ထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ...

ၵႃႈၸၢင်ႈ/ၵႃႈႁႅင်း ႁဵတ်းၼႃးၵႃႈယႂ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင်

0
ၸဝ်ႈၼႃး ပွတ်းၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼမ် လိူဝ်ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈ၊...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လုၵ်ႉမိူင်းတႆးၵႂႃႇႁဵတ်းလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢႆ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ်

0
ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃးၼိုင်ႈ ဢႃယု 13 ပီလုၵ်ႉဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းလိၵ်ႈ တီႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၸႄႈဝဵင်းပျီႇၵျီးတၶုၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁၢႆဢွၵ်ႇၵျွင်းၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်းလႄႈပေႃႈမႄႈ...

တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈႁႅင်း ၸဝ်ႈၼႃးၵဵင်းတုင် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ

0
ၸဝ်ႈၼႃးၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၼႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈ လၢမ်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၶွမ်ႊမတီႊ ပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တႃႇႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2021

0
တႃႇမွပ်ႈသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 14 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊတႄႇပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႆႈ တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်။ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (မႁႃႇတေႇဝီႇၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ) လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆး...

Facebook လူမ်ႉ 6 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉသုမ်းၸွမ်းၼမ် မၢၵ်ႉသ် သူႊၵႃႊပၢၵ်ႉယွၼ်းၼွမ်း

0
Application ဢၼ် Facebook ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶၢတ်ႇလူမ်ႉလၢႆလၢႆဢၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆပၢႆ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း APP သေဢမ်ႇၵႃးဢၼ်ပဵၼ် မၢၵ်ႊ သူႊၵႃႊပၢၵ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၵေႃႈ လူႉသုမ်းငိုၼ်းတွင်း...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇၸႂ်ႉရူတ်ႉ ၸႂ်ႉၵႃး

0
ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸဝ်ႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉပႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၸႂ်ႉရူတ်ႉ ၸႂ်ႉၵႃး။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၶျႄႇရီႇထႅတ်ႉ ၽူႈၵႅမ်တူဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၺႃးတီႉ

0
ၶျႄႇရီႇထႅတ်ႉ  လႄႈ ပျေႉၽဵဝ်းၼၢႆႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 သေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505။ ဝၢႆးလင်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၺႃးတီႉယဝ်ႉလႆႈ 8 လိူၼ် ၽူႈၵႅမ်တူဝ်မၼ်းတင်းသွင်ၵေႃႉ ၸင်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီႉ...

ၶွမ်ႊပၼီႊ “ဝႃႉ” ႁူင်ပင်း ယႃႉသူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုင်ဢဝ်တီႈ 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

0
ၵူၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵႂႃႇထုၺ်ယႃႉ တီႇၽဵဝ်ႈ သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်းသေ တိုဝ် ယိုတ်းဢဝ် တီႈလိၼ် 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊ တႃႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ...

တူၼ်ႈမႆ့ၺွင်ႇၵၢင်ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း လူမ့်သႂ်ႇသၢႆၾႆး တိူဝ့်ၺႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 27/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း တူၼ်ႈမႆႈၺွင်ႇလူင် ၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း တီႈႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈသူၼ်မွၵ်ႇမျႃ့ ၵၼ်ႇတႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵမ့်ၸွႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး

0
ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ပီႈၼွင့်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ့်ထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း၊ ၽေးသႃႇၽဝ လႄႈ ၽေးၵူႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ဝႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၵ်ႈမီး ပဵၼ်တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵွၺ်း

0
ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမသျိၼ်ႊလွင်ႈၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ဝႃႈ - ယူတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ဢၼ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵွၺ်း။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၼ်မိူင်းသေတႃႉ တမ်းဝၢင်းၸႂ်မႃႇၼ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ 3 ပႃး တီးဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ဢၼေႃႇယထႃႇ၊ ပယိၼ်ႉၼွင်ႇ လႄႈ ဢလွင်းမိၼ်းတယႃး  3 ပႃး ဝႆႉတီႈၵွင်းလွႆ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ လၢဝ်ႇၵၢႆး လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ပူၼ်ႉမႃး 2-3...

ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ပိုတ်ႇလႆႈမႃး 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃးၼၼ့် မီးၶၢဝ်း တၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-22/9/2021...

မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း လူ့သဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ

0
ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် “တွၵ်ႇၸုမ်ႈတၢင်းႁၵ့်”လႄႈ “ယုမ့်ၼႂ်းၵႄႈၼမ့်တႃ” ၼႆၼၼ့် လူ့သဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ ယွၼ့်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း