Wednesday, August 4, 2021
Home ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၼမ်ႉတဵင်း ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆလႄႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉတဵင်းယိုင်ႈ လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသုမ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼွင်းပႅတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်လူတ်းယွၼ်ႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႆႈၵေႃႈ တၵ်းၸၢင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈ

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ် ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ ဢဝ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွင်ႇတေလႆႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ လူဝ်ႇၸီႉၸမ်ႈၸီႉၼႄးတေႃႇ ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၺႃးၽေး ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆႈတွင်ႈ တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႈ၊ ၼမ်ႉၶိုၼ် ဢၼ်လႆလတ်းၼႂ်းထုင်ႉၵဵင်းတုင် ၵေႃႈၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႄးၼမ်ႉၶိုၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ...

ၸၢႆးဝုၼ်းလိူၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လူႉသဵင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဝုၼ်းလိူၼ်း ဢႃယု 40 ပီ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO  ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၢဝ်သေလႄႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်းၸႅၵ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၽွင်းႁူပ်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ

0
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ် ၵၼ်ၵၵ်းတူဝ် ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ (မၢၼ်ႈႁဵဝ်း)ဢဝ်ၽၵ်း ၶဵဝ်...

ယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵူၼ်ႇပင်း

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူၼ်ႇပင်း Fail State ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် လႄႈ မၼ်းၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇပၢႆး...

တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လူမ်ႇယိုဝ်း ၽဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်

0
တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF မိူင်းတႆး လူမ်ႇယိုဝ်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် ၵေးသီး ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း၊ ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၼႄ။ ဝၼ်းတီႈ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ဢႃယု 60 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ)...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၼမ် မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

0
ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇငိုၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပေႃးယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ 5...

လၢႆးႁဵတ်း NUG မီးၽွၼ်းလီတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်း NUG လႄႈ CRPH ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇမႃးလိၵ်ႈၽိုၼ် ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်သိုၵ်းတူဝ်တႅၼ်း Proxy War ယူႇယဝ်ႉၼႄႇ ?

0
တင်ႈတႄႇ သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢႆပီ 2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတႆး လႆႈလူႉသုမ်းၼမ်။ ပဵၼ်တႆးယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း ဢႃယု 58 ပီ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ/ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း မိူင်းလႄႈ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ 2 ဝၼ်းထပ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း၊ တၢင်းၽႄၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင် ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးလႃႉဝိၼ်း...

ယၢမ်းလဵဝ် CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇ လၢႆးၵၢၼ် ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်း CRPH ၸွင်ႇပႃႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ CRPH...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း