Tuesday, January 26, 2021
Home ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး လဵင်ႉလုၵ်ႈ – လုၵ်ႈတူၵ်းၽၢၵ်ႈ မႄႈတၢၵ်ႇတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလဵင်ႉလုၵ်ႈ ၵွၼ်ႇလိူၼ်ပႆႇတဵမ်၊ လုၵ်ႈတူၵ်းၽၢၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႄႈတၢၵ်ႇတၢႆၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၽတ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း တီႈမူႇၸေႊ 2 လင် လူႉသုမ်းၼမ်လၢႆ

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် (ဂိုဒေါင်)...

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈၼမ်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယူႇလီ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈၼမ်းလႄႈ  ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်းဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢႆလီ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယဝ်ႉသေ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ မိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း ၵေႃႉထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ   ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉဝႃး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တီႈၼိုင်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်း 30,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2020 ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ...
ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2115 ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယူႇ

ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ႁိုဝ် ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယူႇ၊ ပႆႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ။ တေၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်း လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 02/11/2020...
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမူႇၸေႊ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈယၢမ်း 7 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈပဵင်း ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈၸူင်လဝ်း မိူင်းၵိုင် မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်လၢႆ

ၾႆး မႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈၸူင်လဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်တင်းလင် ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်   သင်ၶၸဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉလွၼ်ႇတႄႉဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၸႂ် မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးတဵၼ်းတီႈၶဵင်ႇၽြႃးလူမ်ႉသေ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃပႃၸွမ်းၵၼ် ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ 1 ႁၢႆ 1

ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁႃပႃၸွမ်းၵၼ် တီႈမႄႈၼမ်ႉတူႈသေ ၸူမ် ၼမ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ႁၢႆဝႆႉ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

ၸုမ်းၵဵင်းတုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈယႂ်ႇလူင်မိူၼ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ တီႈဝတ်ႉၵဵင်းတုင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ပီၼႆႉယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ  ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၊ ဢဝ်ၶူဝ်းလူႇသႂ်ႇထူင်သေသူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈဢဝ်  ။  ပီၼႆႉဢၼ်ၸုမ်းၵဵင်းတုင်လႆႈသူင်ႇၶူဝ်းလူႇ ပၼ်ၽူႈဢႃယုယႂ်ႇၵူၼ်းၵဵင်းတုင်တႄႉ မီး 44...
ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်

ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၵိုၵ်းဝၢၼ်ႈၵိုၵ်းမိူင်း

0
ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၸႂ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၵိုၵ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်။ ဝၼ်းတီႈ 25-27/11/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း၊ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵဵင်းတုင်...
ၾႆးမႆႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး

ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း ႁိမ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး လူႉသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ်

0
ပွတ်းၼႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း တီႈႁိမ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ လူႉသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈယၢမ်း 8 မူင်းပၢႆ၊ ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းတီႈၼိုင်ႈ  ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီး 220 ပၢႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 227 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း...

လုမ်းလၢင်းသၢင်ႈၶုမ်ၵုတ်း တႃႇသႂ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃးပေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉၵွၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူႈဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉဝႃႈ “ပေႃးၸဝ်ႈလွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၽဝ်  ႁႂ်ႈၾင်ဢဝ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၶုမ်ၵုတ်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းၽူင်း ” ၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းႁေႃႁူင်း  တီႈတေၵဵပ်းၶၢပ်ႈတူဝ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶုမ်ၵုတ်းႁေႃႁူင်းတႃႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ...

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်းပၼ်ၵႃႈမၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ် တႃႇမၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ  လူႇ တၢၼ်းထႅမ် ငိုၼ်းၾူၼ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2020...

ၶူဝ်ၽႅၼ်ၵဝ်ႇ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းၼႂ်းၵႄႈမိူင်းတႆး – မိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉပုတ်းၶၢတ်ႇၵွႆတူၵ်းၼမ်ႉ

ၶူဝ်ၽႅၼ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးဢႃယု 100 ပီပၢႆ ဢၼ်ၵၢႆႇၼႂ်ႈၵႄႈ မိူင်းတႆးတင်း မိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ ၽင်ႉၶၢတ်ႇ ယၢတ်ႇတူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ပႅတ်ႈတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶူဝ်လဵၵ်းၽႅၼ်ၼႆႉ  လုၵ်ႉၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်းၵၢႆႇၸူး  ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း