Home ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ႁေႃလူင်ပၢင်လွင်း ဢႃယုပၢၵ်ႇပီပၢႆ ၺႃးလူမ်းၽတ်ႉ လူမ်ႉပင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ ႁေႃလူင် မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉပၢင်လွင်း ဢၼ်မီးဢႃယု 100 ပီပၢႆ ဢၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ...

ၽွင်းလူင်ယွၼ်းၼွမ်း လွင်ႈလႆႈဝႃႈတီႈၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႅၵ်ႇၶိူဝ်းၵူၼ်းသေ တမ်းၶၼ်ၶဝ်ႈသွႆး

ၽွင်းလူင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ယွၼ်းၼွမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လွင်ႈမၼ်းၸၢႆး တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ Facebook ဝႃႈ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႅၵ်ႇၶိူဝ်းၵူၼ်းသေ တမ်းၶၼ်ၶဝ်ႈသွႆး မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/5/2020 ဢူးၺီႇၺီႇဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ...

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး မၵ်းမၼ်ႈငိုၼ်းပတ်ႉၵျႅတ်ႉ ပီၼႆႉ ပီၼႃႈ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း Budget ၼႂ်းပီ 2020-2021 ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18-19/5/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး...

ၵူၼ်းလၢင်းၼမ်ႉမေႃႇ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းလၢင်းၼမ်ႉမေႃႇ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈလူမ်း ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ  ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇထိုင်ၵၼ်သေလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶုတ်းၼမ်ႉမေႃႇ 5 ၵေႃႉ တီႈပွၵ်ႉ 12...

လုင်းၸၢႆးယွတ်ႈတႆး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပႃႇတီႇတႆးပၢင်လူင် လူႉသဵင်ႈမုၼ်

လုင်းၸၢႆးယွတ်ႈတႆး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပႃႇတီႇတႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်း ဢႃယု 64 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ လုင်းၸၢႆးယွတ်ႈတႆး...

ၶုတ်းထၢင်မႂ်ႇ ႁိမ်းထၢင်ၵဝ်ႇ ၺႃးလိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင် လူႉတၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ ၶုတ်းထၢင်လုၵ်းမႂ်ႇ ႁိမ်းထၢင်ၵဝ်ႇ - ဢဝ်ထၢင်ၵဝ်ႇၵူၼ်ႇတဵင် ၶၢတ်ႇဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ လူႉတၢႆတင်း 4 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 23/4/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ၶိုင်တႃႇၵေႃႇၵွင်းမူး ၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆႁူဝ်ငိူၵ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇၽွမ်ႉ လွင်ႈတေၵေႃႇထၢတ်ႈၵွင်းမူး မိူၼ်ၵွင်းမူးၵျႅၵ်ႉထီးယူဝ်း တီႈၼိူဝ်လွႆႁူဝ်ငိူၵ်ႈ (တွင်ႇၶျုၼ်း) ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈ ထၢတ်ႈၵွင်းမူးမိူၼ် ၵွင်းမူးၵျႅၵ်ႉထီးယူဝ်း ၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆႁူဝ်ငိူၵ်ႈ (တွင်ႇၶျုၼ်း...

ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဝ်ႈၵႃးလူင်ပၢႆႈ

ရူတ်ႉၵႃး ၽႃႇၵၼ် ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁူဝ်တႅၵ်ႇ၊ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈႁေႃႈပၢႆႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆၼႆႉ ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းပရိယတ်ႉတိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁူဝ်ဝဵင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉ မႆႈၸွမ်းၾႆးတင်းၼမ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 8/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 2 မူင်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ် ပရိယတ်ႉတိႁူဝ်ဝဵင်း...

ၽူႈယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽဝ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃလွင်ႈႁႃ ၵိၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢၼ်းၽဝ်တူဝ် ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၼ်းၸွႆႈၶႄၶိုတ်းတၼ်းသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ဢွၼ်ႇယိင်း 2 ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆယဝ်ႉ

ဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉႁၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/4/2020 ၽွင်းလူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႃႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2020 ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃး ဢမ်ႇႁူႉ

တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃး ဢမ်ႇႁူႉ ၸၵ်းလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽဝ်ပၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵရုၼႃႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတူႈ တီႈသီႇပေႃႉ

ဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ၸူမ်ၼမ်ႉတူႈ တီႈသီႇပေႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇထူပ်းႁၼ်တူဝ် ။ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၵေးသီး ၊ သီႇပေႃႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းသုမ်ႉသွင်း တႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းလႄႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသုမ်ႉ တႃႇၵူၼ်းလုၵ်ႉတီႈၵႆမႃးၼၼ်ႉ မႃးလိုဝ်ႈ မႃးယူႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သင်ႇလူတ်းယွမ်း / ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ႇဢိုတ်း/ပိၵ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ႁပ်ႉၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ တႃႇ 14 ဝၼ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း