Monday, January 24, 2022
Home ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် မႄႈတႅင် ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇ

0
ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (တႆး) လူႉလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းတူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:19 ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (ၵျွင်းတႆး) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ဝဵင်းလွႆမူၺ်/ၵဵင်းတုင် ႁဵတ်းပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း

0
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝဵင်းလွႆမူၺ် သေ ႁဵတ်းပွႆးမွၵ်ႇၵွၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢိူင်ႇႁူးသူၼ်ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇပၢႆႈထိုင်လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ဢိူင်ႇပုင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈသိုပ်ႇပၢႆႈလူင်းထိုင်ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 2/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇယၢႆႉၶၢႆႉတီႈလူင်းမႃးယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ်...

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပေႇတၢင်ႇၵႃလႃး ဢွၼ်ၵၼ်ႁေႃးဝႃႈ ပီ 2022 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းတေတူၵ်းသုမ်းၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ

0
မေႃၼပ်ႉသွၼ်ႇ ပေႇတၢင်ႇၵႃလႃးပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႄႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းတင်းၸုမ်းတင်းၸိူဝ်း မီးၵိင်းၵဵဝ်ႇတေတူၵ်းသုမ်းၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပေႇတၢင်ႇၵႃလႃးၽိုၼ်ၵျၢမ်းဢၼ်ႁေႃးဝႆႉတႃႇပီ 2022 ၼႆႉၵူႈၽိုၼ် ပႃးၸဵမ်လိၵ်ႈမႁႃႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း...

ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဢၼ်မီးၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉယူႇသဝ်းယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်သၢၼ်သၢတ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆလႄႈ ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တင်းဝၢၼ်ႈ၊ မၢင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၵိၼ် ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးသိုဝ်ႉၶၢႆၵႃႉသၢတ်ႇ ။ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼႆႉ  မီးၼႂ်းၵႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈႁၢမ်းငၢႆး ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ႁူဝ်ၵူၼ်း 130 ပၢႆ ၼၼ်ႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃး လႆႈၼိုင်ႈဝူင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၸႂ်တိတ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃလၢမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပႅၵ်ႇၼႃးမူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢင်ႈမိူင်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇသီႇပေႃႉ 40 ပၢႆ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်တႃႇၶိုၼ်းပူၵ်းပွင်

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 40 ပၢႆပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးလႆႈႁိမ်းၸမ်ပီ ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မႆႈၸႂ်တႃႇမိူဝ်းပူၵ်းပွင်ႁိူၼ်းယေးဢၼ်လူႉၵွႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း၊ တႃႇမိူဝ်း ယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ သမ်ႉမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ

လုၵ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸူဝ်းၵၼ် ၶိုင်ၶွမ်ႈၶတ်းလူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းၼိမ်ယဵၼ်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (Silent Strike) လႆႈႁၼ်သေႃႇသူၼ်းၵၼ်...

မႄႈမၢၼ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉ႞ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆပိူင်

0
ၵူၼ်းမၢၼ်း ၵေႃႉ႞ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၵိင်ႇၽႄ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ။ မႄႈမၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇတၢင်ႇၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၵူဝ်ႁႄၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၸၼ်ႉတႅမ်ႇ

0
ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းထိင်း(ယိုတ်း) ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၸၼ်ႉတႅမ်ႇတႄႉတႄႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၼင်ႇၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မလဢ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ- ၸုမ်းဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈသေ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်းႁိမ်းၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း

0
ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း ပိၼ်ႇလူင်ႇထဵၵ်ႉထႃး ဢၼ်မီႁိမ်းၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁွတ်ႈထိုင်မႃးသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁႅင်း ၸဝ်ႈၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၵိၼ်းၸႂ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ 3 ဝၼ်း

0
သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ်၊ ယွၼ်းၶွၼ်ႇ သုင်လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵိၼ်းၸႂ် ၽွမ်ႉၵၼ်တေၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ 3 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ...

ၵူၼ်းႁၢႆႉယိပ်းၵွင်ႈ ၶီႇၵႃး ၶဝ်ႈဝဵင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၶီႇၵႃး ၸွမ်းၵၼ်မႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး10 လိူၼ်ပၢႆ လိူၼ်ၼႆႉ ၵႃႈဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈတူပ်ႉၼႅပ်ႇ

0
တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2021 ၼႆႉမႃး ၵႃႈ Package Internet ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်း ၼႂ်း Sim Card ၾူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ MPT,...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 58 ပီ ပီၼႆႉ “ႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၵိၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈၵၼ်”

0
ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ဝၼ်းဝိၸႃႇတမင်ႇၵလႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 58 ပီၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း