Thursday, August 13, 2020
Home ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃၵူၼ်းႁၢႆ

(ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈၶႅၼ်းတေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သေၵမ်း) ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယုၶၢဝ်ႉၵႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၽႂ်ႁူႉၸၵ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ...

ၶွမ်ႊပၼီႊ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းငိုၼ်းရူတ်ႉၵႃး ၵဵပ်းပႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၺႃးလိုပ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတင်ႈၼွၵ်ႈဝဵင်း

ၵူၼ်းမိူင်း သူၺ်ႇၺွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လၢၼ်ႇ တူဝ်းၵဵတ်ႉ ၵၢင်ဝဵင်းသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇဝႆႉၼွၵ်ႈဝဵင်း ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉလိၵ်ႈၸွမ်းၵိဝ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လိၵ်ႈတႆးတင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်

ပၢႆႉၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပူၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လိၵ်ႈတႆး တင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈပၢႆႉမၢင်ဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ်။

လိၼ်ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇပင်း တီႈမေႃႇသႅင်ၶဵဝ်ၽႃၵၢၼ်ႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆပၢၵ်ႇပၢႆ

မေႃႇသႅင်ၶဵဝ်ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇပင်းလူင်းၼႂ်းၼွင်၊ ၵူၼ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃသႅင် ထုၵ်ႇၵူမ်ႇလိၼ်ႁိၼ်သၢႆး လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈထူမ်တဵင် လူႉတၢႆပၢၵ်ႇပၢႆ။ Photo: by...

ၸၢဝ်းႁွင်ႊၵွင်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း မိူင်းၶႄႇလူင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈၵုမ်းၵမ် ၼိူဝ်မိူင်းၶဝ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵုမ်းယိပ်းၼိူဝ် ၵုၼ်ႁွင်ႊၵွင်ႊ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁွင်ႊၵွင်ႊ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းထႅင်ႈ။ ...

ဝၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸတ်းပွႆးၶႅင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ် ၽွင်းၶၢဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၾၢင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။

ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 16 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸႂ် ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း၊...

ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ လၢၼ်ႉၶူဝ်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ လၢၼ်ႉၶူဝ်းတႆး တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:45 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ...

 ၽူႈဢၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈမုၼ်

ၸဝ်ႈသီႇႁ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး  ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၸွမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၼႂ်းတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2020 ၸဝ်ႈသီႇႁၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်...

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယႃႉတွႆႇလူႉ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး တၢင်းမိူင်းၵိုင် ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယႃႉ တွႆႇတူဝ်လိၵ်ႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၽွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ -...

သၢဝ်ၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵေႃႉပဵၼ်မႄႈသူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇ

သၢဝ်ၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃး ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႃႈ ၺႃးၵေႃႉပဵၼ်မႄႈတႄႉတႄႉ သူင်ႇတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢႆပၼ်ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇဢဝ်ႁဵတ်းမေး ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉတိုၵ်ႉမီးဢႃယု 17 ပီ။ မၼ်းၼၢင်းလႆႈလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2020...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵဵင်းတုင် မႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်းမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊမႂ်ႇ၊ ၶိုၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းမႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းထိုင် 6 မူင်းၶိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပူၵ်းပၢႆႉပႃႇတီႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 9 တီႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပူၵ်းပၢႆႉပႃႇတီႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 9 တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း...

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP ဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17-18/6/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႄႇ...

ယေးငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တေဢိတ်ႇငိုၼ်းၸေႈမၢင်ႁႃႈပၢၵ်ႇ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း

ယေးငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်) တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇငိုၼ်းၶႅပ်းမၢင်ၸေႈႁႃႈပၢၵ်ႇ ဢၼ်ပႃးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2020 ယူႇတီႈယေးငိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 19/7/2020 ၸိုင် တေဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇငိုၼ်းၶႅပ်းမၢင်ၸေႈႁႃႈပၢၵ်ႇ သႂ်ႇပႃးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း