Wednesday, June 29, 2022
Home ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်းမွင်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း

0
ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ ။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပိုတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတႃႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ပိုတ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း သီႇပေႃႉ ႁၢႆလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ်

0
ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၸူးပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ။ ၼၢင်းဢွင်ႇၶမ်း...
ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လူႉသဵင်ႈ

0
ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူႉသဵင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/6/2022 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ 20 ပၢႆ ၼႄးဝႃႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်း PDF

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းလမ်းတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း တီႉလႆႈ 20 ပၢႆ ၼႄးဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႁႃငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၸွႆႈၸုမ်း PDF...

ထႆး ၶိုင်တႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးမၢၼ်ႈ တႃႇပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ တီႈ BP -1 ၼွင်ဢုၵ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် မိူင်းထႆး ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ (RBC) လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၸတ်း...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၵူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်ႈမႃး လၢၼ်ႉပၢႆ

0
ၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2021 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်မႃး လၢၼ်ႉပၢႆ ၊ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း...

ၵႃးၵူၼ်းမူႇၸေႊ လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇႁိမ်ၸိင်း ၸၵ်ႉလႅၼ်ႈ

0
ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ လမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်/ ၵုၼ်ႇ တီႈမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ 9 ၸၼ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁိမ်ၸိင်း ႁေႃႈလႅၼ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/6/2022...

မၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉယင်းပႆႇပူတ်း ၽူႈလၵ်ႉၼမ် သဵင်ၵွင်ႈၵႆႉတႅၵ်ႇ

0
တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈမႃႇသျႄႇလေႃး ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈမီး။ ဝၼ်းတီႈ 19/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11...

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူင်းငူမ်းႁွႆ ၸူမ်ၼမ်ႉပၢင်

0
ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵဵပ်းႁွႆၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်သေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 19/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း...

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

0
ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူႉလၢႆ တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/6/2022...

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆမူတ်း လႆႈၸႅၵ်ႇၶၢႆပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းဢိတ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈ ၸႅၵ်ႇၶၢႆ ပၼ် ၵေႃႉဢိတ်းဢိတ်း ။ ၸဝ်ႈၵႃးၼိုင်ႈၵေႃႉ သိုဝ်ႉလႆႈၼမ်ႉမၼ်း ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉၵူင်းလႄႈ ၺွင်ႇပိင်ႇ တႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းၵဵပ်းမွၵ်ႇမူဝ်သေ ၸူမ်ၼမ်ႉၼွင်တၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်

0
ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းၵဵပ်းမွၵ်ႇမူဝ် ၼႂ်းၼမ်ႉၼွင်ၶမ်း သေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၸၢႆးယီႈၵႅဝ်ႈ ဢႃယု...

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းပၼ်ႇယၢပ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵေးလၢင်းသုင် လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း

0
ပီၼႆႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်တူပ်ႉၼႅပ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈထၢမ်ၾၢၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵေႃႈယင်းမီး ဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃႈၾုၼ်ႇ(မေႇဢေႃးၸႃႇ)၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းပဵၼ်...

ငမ်းယဵၼ် ပၢၼ် ၼေႇဝိၼ်းလႄႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်းမိူဝ်ႈသိုၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ် မွၵ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မေႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးပိူင်ၼိုင်ႈယူႇ။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသေၼၼ်ႉ ယင်းမွပ်ႈ သူး (ရင်ႊဝလ်ႊ) ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ပၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း