Thursday, October 29, 2020
Home ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ်ပိုတ်း

ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵႃးသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ် ပိုတ်းသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးဢွၼ်ႇ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ တၢႆဝႆႉ တူဝ်ပေႃးတူႇၼဝ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ၊ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း၊ ထႅင်ႈၵေႃႉ ႞ သမ်ႉ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢၼ်ပႃးၸွမ်းၵႃးႁူဝ်သိူဝ်တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႃတူဝ်တၢႆပႆႇႁၼ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၵႃး ၸုမ်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ...

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းသၢဝ်းၼၢဝ်း  ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၽႃႉယိပ်းမိတ်ႈၶိုၼ်ႈလွင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၊  ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈႁၢႆ သၢႆၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။

သဵင်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းၺႃး UEC ပူတ်းထွၼ် ဝဵင်း/ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ဢွၵ်ႇသၢႆမၢႆလိူၵ်ႈတင်ႈ

ဝၼ်းသုၵ်း တီႈ 16/10/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။  ၼွၵ်ႈသေ ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႉ တင်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆသိုၵ်း ယင်းပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈမႃး ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်

ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆသေ ၸႅတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉ တီႉ ၺွပ်း ဢဝ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းသၢႆသိုၵ်း...

လုင်းယွတ်ႈၶမ်းသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး လၢႆသိုပ်ႇပၢၼ်လူႉသဵင်ႈမုၼ်

လုင်းယွတ်ႈၶမ်းသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႉယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး လၢႆသိုပ်ႇပၢၼ် တင်ႈတႄႇ  ပၢၼ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်မႃး ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈၵျေးၸူး ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ...

ႁူဝ်သိူဝ်တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈသူၼ်းတုမ်တီႈမူႇၸေႈ ၸိူဝ်းတူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်းလူႉတၢႆ/ႁၢႆသီႇၵေႃႉ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်း ယွၼ်းသူး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇလႄႈၽူႈၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ၽွင်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ။

ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလဵပ်ႈဝဵင်း

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၸွႆႈႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸွႆႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

RCSS/SSA တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသၢင်ႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ သင်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ပႃႇတီႇတႆးၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးလွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ RCSS/SSA တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ...

ဝၢႆးၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇမႃး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလေႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 20 ၵမ်းပၢႆ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS/SSA ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉ RCSS...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း SNLD တုၵ်းယွၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး သိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇၵႂႃႇထႅင်ႈ

CEC ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သူင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁႂ်ႈသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢႆၵွင်ႈယၢမ်းလၼ်ႇတၢႆလႅၼ်ၼႃး

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သႅၼ်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢႆ ၵွင်ႈယၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လၼ်ႇၵႆ...

Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5.30 မူင်း ၶူးမေႃလိၵ်ႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ပိုၼ်းတႆး/ပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ...

ထႆးႁၢမ်ႈရူတ်ႉၵႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢင်းမိူင်းထႆး

ထႆးၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၶဝ်ႈလၢမ်းၽႄႈမိူင်းထႆးလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃး တေႃႉ/သူင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 ၶဝ်ႈမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး။

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း