Wednesday, September 28, 2022

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

သင်ၶလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶုတ်းႁၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်လၢႆသူႇ

0
သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶုတ်းႁၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ပဵၼ်ၽြႃးၵေႃႇမိူင်း၊ ၽြႃးၼ ၵႃးမုင်း၊ ၽြႃးမႆႉၺွင်ႇၽေႃးထီႉလႄႈ ၼၢႆးၾၼ်ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ၼၼ်ႉမႃးထိုင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ်

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5,000 ပၢႆ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼမ်ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး...

ၾႆးၾႃႉတေမွတ်ႇၶၢတ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉဝဵင်းမူႇၸေႊ 6 ဝၼ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉတႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၾႆးၾႃႉတေမွတ်ႇၶၢတ်ႇတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 8 ထိုင် 13 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ...

လွင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ် ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

0
ၵၢၼ်ၵတ့်လႅၼ်ႇ ၵၢၼ်ၶိုၵ့်ၶႅၼ်ႇ ပိူင်လွၵ်း ၽူႈၼမ်းလီ 8 ယၢင်ႇ ဢၼ်မီးပိူင်ၾၢင် ၵၢၼ်ၼမ်းပႃး မုၵ့် မူႇ ၸုမ်း ၾုင် တူင်ႇဝူင်း မူႇၸုမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း လႄႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇပူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢမ်ႇလႆႈၾႆးၾႃႉ ၵူၺ်းလႆႈၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၼမ်

0
တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင်လႆႈပၼ်ၵႃႈၾႆးတီႈလုမ်း EPC ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ 2-3 ပုၼ်ႈ လႄႈႁႂ်ႇသူင်ႇၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵူႈလိူၼ်။  ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးပီပၢႆၼႆႉ  ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၸၢႆႇၾႆးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၵိုတ်းၵိုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇမၢင်ဝၼ်းပၼ်ၾႆးၾႃႉ 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉသီႇသႅင်ႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈၼႆသေတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉထႆၵိၼ်ငိုၼ်း

0
သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼေၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်။ တီႉၺွပ်းၸၢႆးၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ ယွၼ်းၵိၼ်ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး...

ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပီၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်၊ ၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းၽႂ် ?

0
ၼႂ်းလိူၼ်လုၵ်ႈဢေႃႊၵတ်ႊသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထိုင်တီႈရူတ်ႉၵႃး၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး၊...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇငွႆးပေႃႉၼၢင်းယိင်းဢႃယု 60 ပၢႆၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လႆႈယဵပ်ႉ 5 ၶဵမ်

0
ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ထူင်ငိုၼ်းသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉပေႃႉမၼ်းၼၢင်းပႃး မၢတ်ႇၸဵပ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၼႆႉ ပႃႈလူင် ဢႃယု...

လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈယူႇလွတ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈထိုင်ၵူၼ်းတႆး

0
ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈလူင်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆးၼၼ့် ပဵၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃး ၽႄႈမၢၵ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈထိုင်တူဝ် ၾင်သႂ်ႇၼႂ်းႁူဝ်ၸႂ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဝ်းယိုၼ်းယၢဝ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ထိုင်ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်ၼၼ့် ပဵၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်မီးသၢႆလိူတ်ႈၶိူဝ်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇႁၢၼ့်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းဢၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၶဵၼ်တႅမ်ႈလႆႈ ယင်းပႆႇပူၼ့်...

ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ တေပွၵ်ႈၵႂႃႇ မိူၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီ 1989 ၼၼ်ႉႁိုဝ်!

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႄႇႁွင်ႉႁူပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၼႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇ တေပၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ BGF ဢမ်ႇၼၼ် တေပၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼမ်ႉမၢဝ်းသႂ်လႄႈ ငူၺ်ႇ ၶျႄႇရီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽူႈမျၢတ်ႈၵူၼ်းလီ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

0
မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈ ထိုင် တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တၵ်ႉၼၢႆၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶဝ်ႈဝတ်ႉဝႃးၸူၼ်ပႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ

0
ၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးယူႇသဝ်းၵေႃႈၼမ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇ ၶဝ်ႈၸူၼ်ပႃးၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ/ သၢပ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁၢမ်းၵူၼ်းၸွႆႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

0
ၵူၼ်းမိူင်း သၢပ်ႇထုင်ႉ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်။ တင်ႈတႄႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း