Wednesday, May 25, 2022

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃးလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသင်ႇပိၵ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း

0
ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၊ ပလိၵ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သင်ႇပိၵ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမႃးၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈ တင်းၼမ်...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

0
ၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းပလိၵ်ႈတီႈ...

တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တေဢဝ်မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉဝဵင်းသီႇပေႃႉ

0
ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တေပၢင်းဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ  ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ (ၵဝ်ႇ) ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး/ ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ် SNLD ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ   မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ   ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ၶႃႈတူဝ်တၢႆ

0
ဢွၼ်ႇယိင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယူတ်းယႃတူဝ်လႆႈ 3 လိူၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းလိုၼ်း ဢႃယု...

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းပၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊႁူင်းၶဝ်ႈ

0
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်/ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊႁူင်းၶဝ်ႈ (မရဵင်း) ၽွင်းဢႃယု 68 ပီ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1800 ပၢႆ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1 မိုၼ်ႇပၢႆၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းပီပၢႆ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၸႂ်ႉလၢႆးႁၢႆႉၸႃႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်လဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3500 ပၢႆ ၸုမ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း Data for Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးၽဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မၵူၺ်း...

ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ လူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်

0
ပေႃႈထဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ဢႃယု 84 ပီ လူႉလွၼ်ႇသုတ်းမုၼ်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 တီႈႁူင်းယႃ ပႃႇငႄႉ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ Photo...

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၵဝ်ႇ) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/4/2022 ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢႃယု 79 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၵဝ်ႇ) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉမၼ်းၸဝ်ႈၵမ်းၵမ်းဢမ်ႇယူႇလီ။...

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇလင်ၶႃး/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွင်ႇ မွၵ်ႈ 3 လင်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ 29/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇလင်ၶႃး/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ဢိူင်ႇပႃႇမႆႉ ၸႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

တႃႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်းၼမ်

0
တီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇ ပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉပၢင်သွၼ် ၾိုၵ်းလိုမ်ႉလမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်၊...

ၽႂ်တေမႄးလႆႈ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတၢင်ႇႁူဝ်ဝႆႉ

ပွႆးသၢင်ၵျၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပွႆးတႄႉမီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်း ၵျေႃႇၸွမ်းဢမ်ႇမီး။ ၼႂ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူႈတီႈ ပေႃးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၵႅင်ႈၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးၸေႇတၼႃႇတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမီး လူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႇမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း။...

လူၵ်ႈပိၼ်ႇလၢႆႈ တူင်ႇဝူင်းယၢႆႈ တၵ်းဢမ်ႇငၢႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်တူၵ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႁိပ်ႇမၢၵ်ႇမု မုင်ႈႁႃတၢင်းၾိုတ်ႉဢွၵ်ႇ လွတ်ႈပူၼ်ႉ ၼႂ်းၸူဝ်ႈယၢမ်းပၼ်ႁႃ ရူၶ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ-19 လႄႈၽိူမ်ႉထႅမ်မႃးထႅင်ႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၶွင် ရသ်ႉသျိူဝ်ႊ ၿုၵ်ႇၶဝ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းလႅၼ်လိၼ်ၶွင်ယူႊၶရဵၼ်ႊ ဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်းလႅၼ်ၸၢႆးၶွပ်ႇ ယူႊရူပ်ႉ EU ႁိုဝ်...

ၼၢႆးၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ မႃးႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶၢၼ်းၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈၵၢင်ဝဵင်း

0
ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် မႃးဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶၢၼ်းၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ၵၢင်ဝဵင်း မိူၼ်ၶိုၼ်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼဢၽ ၼဝတ ၽွင်းငမ်းလီလီ ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်းလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊတႅတ်ႉတႅတ်ႉၶၢႆႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈ ထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဝႃႈ ထတ်းဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးမႃးဝႂ်သမ်းၶဵမ် ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း