Wednesday, May 25, 2022

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ်ႉမႃးပၢင်ႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

0
တူဝ်တၢႆဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းမႃး ပၢင်ႉဝႆႉ တီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ် တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

PSDA ပၼ်ၾၢင်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈပိၵ်ႉလုမ်းႁဵတ်း CDM

0
ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PSDA (People Security and Defense Army) ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် တီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်း CDM...

ထႆး-မၢၼ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယင်းပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
တႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး-မၢၼ်ႈ သွင်ၾၢႆႇလူဝ်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လီလီၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ၾၢႆႇထႆးလၢင်ႉႁူဝ်ၶူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢႆတွင်းဝၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ လႄႈလၢင်ႉၵူၺ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 တၢင်းၾၢႆႇထႆး လၢင်ႉပတ်းၽဵဝ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယိုၼ်းမိုဝ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

0
ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ MRTV မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 22/4/2022 ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းလႂ် ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ၼႆႉဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸၢၵ်ႈႁႄႉမၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး

0
တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸၢၵ်ႈဢၼ်တေႁႄႉပၼ်လႆႈ မၢၵ်ႇမဵဝ်းမေႃတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သႂ်ႇယူႇ - ၵူၼ်းၼႂ်းသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈ။ “ၶဝ်တၢပ်ႈၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉသေ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇလုမ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတၢပ်ႈပၼ်ဢေႃႈ။  ၶဝ်တမ်ႉဢမ်ႇလၢတ်ႈ...

ပၢင်တိုၵ်း ရသ်ႉသျိူဝ်ႊ – ယူႊၶရဵၼ်ႊ

လူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇသိုၵ်းၿုၵ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်းလိုၼ်းသုတ်း ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶွင်ရသ်ႉသျိူဝ်ႊ ဝၢႆးသေ ၵၢၼ်လူမ်ႉလႅဝ် ၶွင် ႁူမ်ႈတုမ်သူဝ်ႊဝဵတ်ႉ မိူဝ်ႈ 1991 ယဝ်ႉ ယူႇၶရဵၼ်ႊယင်းမီးလွင်ႈၵိုဝ်းလီၸမ်ၸႂ်တေႃႇၵၼ် လႄႈယူႊၶရဵၼ်ႊယွမ်းပူတ်း ဢႃႊဝုထ်ႉၼိဝ်ႊၶရေႊၼႂ်းမိူင်းလႄႈယွမ်းႁပ်ႉလၢႆးငၢၼ်းဝဵင်းၿူႊၻႃႊပဵသ်ႉတ် လိူင်ႈၵၢၼ်ပရႃႊၵၼ်ႊၵႂၢမ်းမၼ်ႈၶူင်း ပၢႆးတႂ်ႈငိူၼ်ႈၶႆရသ်ႉသျိူဝ်ႊ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၺႃးယႃႉႁိူၼ်း သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇပႃးၸွမ်း။  ပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မူင်ႇပျႃႇ ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ တေႃးဢူးၶူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ၊ ႁၢင်ႇယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

0
ၵူၼ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ၽူႈၸၢႆး  2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးသၢမ်   လႄႈ လုင်းလမ် ဢႃယုမွၵ်ႈ 40...

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းတႃႈၵုင်ႈႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ ထႅဝ်ရူတ်ႉၵႃးယိုတ်ႈယၢဝ်း

0
ဝၼ်းတီႈ 19/4/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၵႂႃႇပႂ်ႉသိုဝ်ႉ/ထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းၸွတ်ႇဝႆႉသမ်ႉပေႃး ယိုတ်ႈယၢဝ်းပဵၼ်သၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉဝႆႉ ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး တၢႆယွၼ်ႉၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10

0
ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 17 ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ပီ2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸူမ်ၼမ်ႉ သေလႆႈလုတၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉပိုတ်ႇႁူင်းငဝ်း (ရုပ်ရှင်ရုံ) ၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်း ဢမ်ႇမီး

0
ႁူင်းတူၺ်းငဝ်း ယူၵ်ႉသျိၼ်ႇ ၵူႈဝဵင်းဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်သင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈမိူင်းပုၼ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇၼႄၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းလင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်း မႃးတူၺ်း။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်သင်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/4/2022 ၼႆႉတင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မွပ်ႈသူးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃးၽူႈၼမ်း RCSS

0
ဝၼ်းတီႈ 17/4/2022 မိူဝ်ႈဝႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈၸၼ်ႉၸုမ်ႈၶူးပၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးသိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်း တႃႇၵူၼ်း 128 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႆးပႃး 2 ၵေႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်လွင်းလိူင်ႇၼမ်သုတ်းၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ်ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ ၊ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်ယူႇၵေႃႈဢမ်ႇတီႉၺွပ်း၊ တိုၼ်း တင်ႈၸႂ်ပွႆႇဝႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈဢဝ်လၢဝ်းသင်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး  တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမႄႈႁူၵ်ႈ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်လႄႈတင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

0
·မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 8/4/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတီႈၶဵင်ႇမၢၼ်ႇတၢပ်ႈ (ၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉၸႂ်ႉသၢင်ႈဝႆႉတီႈၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ တီႈႁိမ်းၶဵင်ႇဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉတီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ မီးရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းလမ်းၼိုင်ႈၵိုတ်းဝႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈမီးဝႆႉႁိမ်းၼၼ်ႉၽွင်ႈ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄလႅၼ်ႈပၢႆႈၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႅၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း(မဵဝ်ႉတေႃႇၶၢၼ်းမ) ၼၼ်ႉ -...

ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃမိူင်းပၼ်ႇ သုင်လီယူႇသေတႃႉ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ပဵင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ

0
ပီၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သုင်မႃးလိူဝ်ပီပူၼ်ႉမႃးယူႇသေတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇလႄႈ ၽၵ်းမီႇႁေႃ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ပဵင်းၸဝ်ႈသူၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ ၊ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းသႂ်ႇဝႆႉၼမ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တိုၵ်ႉလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ် ယူႇ။ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ တၢင်းပွတ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း