Wednesday, September 28, 2022

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 6 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆးသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ မိူင်းပေႃးၶႂ်ႈယဵၼ်

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ် ဝဵင်းပေႃးၶႂ်ႈယဵၼ် ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ 6 လိူၼ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၵ်း၊ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။    ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉၶႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢင်းပွင်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈလူႉၵွႆၼမ် သုမ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ

0
ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ရူတ်ႉၵႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ဝၢတ်ႇ။ ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉ...

ၶၼ်ၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ လၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇယၢပ်ႇ

0
ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်သွင်သၢမ်ပုၼ်ႈ၊ ႁႃငိုၼ်းၵႃႉၶၢႆသမ်ႉယၢပ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်(ထူဝ်ႇ)...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ် တီႈမိူင်းၽူင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/8/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ သႃ 3 လိူၼ် တီႈဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈသီၻွၼ်းႁိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ် သုမ်းငိုၼ်းထႆးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

0
ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇငိုၼ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇသေ ႁူမ်ႈလူင်းၵေးလၢင်းၵႃႉၶၢႆ တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းငိုၼ်းသေပႅၵ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယိင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တူၺ်းလူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်း...

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

0
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်း ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။ ၸၢႆးၶၢဝ် ဢႃယု 27 ပီ  ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး...

ၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ

0
ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁပ်ႉၶူဝ်းလူႇလႄႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တႃႇလင်ၶႃႈႁိူၼ်း 90 လင် (90 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2022 ယူႇတီႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ ၼႃး၊ ၵေႃးပၵလႄႈ...

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵဵဝ်ႇၵိုၵ်းၵၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ်

ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ဢေႃႊၵသ့် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (Shan State Progress Party - SSPP) 51 ပီ တဵမ် ဢၼ်ၽူႈၼမ်းၶဝ်ၸဝ်ႈၼႂ်းတပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်း ယႃလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉသေ...

မႄႈမၢၼ်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ်

0
မႄႈမၢၼ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈႁႄႉၸူၼ် ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်း ၶမ်း ပႃးၸဵမ်ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်မၼ်းၼၢင်းႁေႃႈမႃး ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးToyota Wish ၊ ၸူၼ်ၼၼ်ႉပိတ်ႉပေႃႉမၼ်းၼၢင်းပႃးထႅင်ႈ။...

သူၼ်းၾႆးယွၵ်ႈမွၼ်ႇ ႁွၼ်ႁဝ်ႇၶႂၢင်လူၵ်ႈ

တင်းလုမ်ႈၾႃႉ သႄႉသွမ်းတၢင်းႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉမႂ်ႈမႅၼ်သမ်ႇပႅၼ်သၢင်းၽႅပ်ႉ ၸၢဝ်းလူၵ်ႈလႄႈလူလၢႆ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တင်းလူၵ်ႈပၵ်းၸွင်ႉ ဢွင်ႉတႃတူၺ်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ဝၢႆးသေပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၵၢၼ်ႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊရ် 2020 သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈသႂ်၊...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇသုတ်ႇမုၼ်းပၼ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

0
မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢွၼ် ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း