Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၽွင်း UN ပိၵ်ႉၽၵ်းတူဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

 ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ UN ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ။  ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ  တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈသူၼ်းဢီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵိုတ်းလွင်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ဝႆးဝႆး၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး 3 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 18 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၸမ် 3 လၢၼ်ႉၵေႃႉလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်ႈသိုၵ်းသိူဝ်။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆးဝႆးဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
AFP- ပၢင်ၵုမ် UN

ၽွင်းတီႈ UN ပိၵ်ႉၽၵ်းတူသေ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတီႊမူဝ်ႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိုၵ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ 5 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။ ႁူင်းႁဵၼ်းလူႉၵွႆမူတ်း။

 ၽူႈၶဝ်ႈတပ့်ၸုမ်းၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈလၢတ်ႈဝႃႈ –   ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်မီးၼမ့်ၼၵ်း 500 ပွင်ႇ ပွႆႇတူၵ်းသႂ်ႇ တိူဝ့်မႅၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽွင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတိုၵ့်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း လူ့ၵွႆသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ – ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တီႇမေႃးသူဝ်ႇ ၊ လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူ့တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆ့ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈ တေႃးသီႇဢီႇ ဢၼ်ၺႃးၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ႁင်းၶေႃ  ၸင်ႇႁႃပိုတ်ႇသွၼ်မႃးဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉၵူၺ်း၊ ဝၼ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈတေႃးသီႇဢီႇ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ့် ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ့်ပႅၼ်ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ့်ၼႆ တပ့်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢင်းလႅင် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယႂ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

Job for Kayah-ႁၢင်ႈဢႅပ်ႇၶဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇတီႈဝဵင်းတီႊမူဝ်ႊသူဝ်ႊ

 ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ့် ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ လွႆၼၢင်းၾႃႉ  မေႃသွၼ် 2 ၵေႃ့လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်လူ့တၢႆထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ ၶွင်ႇၸီႇ ၾၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် KSCC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၼၼ့် ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယူႇသဝ်းဝႆ့ၵမ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တႄႇဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 3ပီ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ မိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႆ့ ယွၼ့်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ့်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 450 ပၢႆ   ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် PKPF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း