Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း RCSS ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း မႅၼ်ႈၽွင်းလူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ ၶူဝ်းၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ရူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၸွမ်းႁွႆးတိၼ် RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ သီႇႁူးႁႃႈတၢင်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ၊ ရူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆလၢႆလမ်း တူဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 4/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ပႃႈၶမ်းၼုမ်ႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပၵ်းသဝ်းယူႇတၢင်း ထုင်ႉၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 1/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်း ၾၢႆႇ ၸၢၼ်းဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး၊...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇသင်တေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽွင်းႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 3) ဝၼ်းတီႈ 9-26/8/2020 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၊ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းသေ...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ - 1 ) ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃး၊ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁူဝ်ႁဵင်၊ ၵူၼ်းတၢႆ လိူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵႂႃႇ -...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉတီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် 3 ၵေႃႉဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉ တီႈတပ်ႉလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း ႁိမ်းတိၼ်တပ်ႉၼၼ်ႉသေ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တီႈႁူဝ်တႅၵ်ႇ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇယၢင်။ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸွမ်းႁိမ်းတိၼ် တပ်ႉလွႆတွၼ်း ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသွင်တပ်ႉသိုၵ်းတူၵ်ႇၾၢင်ႉဝႃႈ ယႃႇယူင်းၵူၺ်ယိူဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း

ၶလိပ်ႊဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းငႃးသိုၵ်း SSPP လၢတ်ႈၼႃႈသိုၵ်း ၽွင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ပီ 2018 ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ၶိုၼ်းလႄႈ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ် သႄႇယူင်း ပူင်းၸႃႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းမီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တင်းသွင်တပ်ႉ သိုၵ်းလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈ ၸူဝ်ႈၸႃႈၽွင်းၶၢဝ်းၵၢင်လိူၼ် သႅမ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ မီးၶလိပ်ႊငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (Video) ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၽူႈၵွၼ်းငႃးသိုၵ်း...

ပႃႇတီႇၸိူဝ်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ၊ တေလႆႈႁဵတ်း၊ တေလႆႈတိုဝ်းၵမ် ၸွမ်းပိူင် ၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ် RCSS/SSA တမ်း ဝၢင်းဝႆႉ - ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁွပ်ႈသွင်သေ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

ပႃႇတီႇ TNP မိူင်းၵိုင်ဝႃႈ သိုၵ်း RCSS/SSA တီႉၵူၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ

ပႃႇတီႇ TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ တီႉဢဝ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ TNP ၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽႂ်းၽႂ်း သေၵမ်း ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/09/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးလႃႉၸဵင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇမွၼ်း...

RCSS/SSA တႄႇတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၵမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်ႈၵဵတ်ႉ/တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ပႆႇတမ်းပိူင် တႃႇၵူၼ်းသိုၵ်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်တပ်ႉ ယင်းပႆႇတမ်းဝၢင်းပိူင်ၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈ သိုၵ်းတႆးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ တေပႆႇလႆႈ ႁပ်ႉ သုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝႃႉၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ တပ်ႉလႅၼ်ၼႃႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း တင်းသၢမ်ၾၢႆႇတူၵ်းလူင်းထွၼ်

ပိုၼ်ႉတီႈတပ်ႉယၢမ်းလႅၼ်ၼႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 (ၵဵင်းတုင်) လွႆၵေႃႇဝၼ်း RCSS/SSA ဢၼ်သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းဝႃႉUWSA ၽိုတ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းသၢမ်ၽၢႆႇတူၵ်းလူင်း ထွႆထွၼ်ၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼိမ်ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 တပ်ႉၵွင်၊ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသုတ်ႉဢိူမ်ႈ ၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS ထုင်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း

တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆတပ်ႉၵွင် သုတ်ႉဢိူမ်ႈၸူး တပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 လွႆၵေႃႇ ဝၼ်း၊ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉထွၼ် တပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ  ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶလယ 212 ၊ ၶမယ 334...

ပႃႇတီႇတဢၢင်း(လွႆ) TNP မိူင်းၵိုင် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA

RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်၊ ပၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႇ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း TNP ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 01/09/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်း 4 ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈၼႂ်းသၽႃး ၽူႈတႅၼ်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇတၢင်တူဝ်မူတ်း

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇငမ်းယဵၼ်/ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တေပႆႇထိုင်တီႈ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းပႆႇၶဝ်ႈပႃးမႃးမူတ်း။  ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCA ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img