Tuesday, June 18, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ယူႇၵိၼ်/တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ လိုပ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈဝတ်ႉဝႃး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇယူႇၵိၼ် သေ ဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိုဝ်းၵမ်ပႃး တႃႇၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ လိုပ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈ ဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 279 ၵေႃႉ ယၢပ်ႇၽိုၵ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်လၢႆ ၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပိူင်လူင်တႄႉ ယၢပ်ႇတႃႇၵႂႃႇထၢင်(ႁွင်ႈၼမ်ႉ)၊ ဢမ်ႇမီးတီႈၵႂႃႇ ႁွင်ႈၾၢႆႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊ လႆႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႈဝတ်ႉတီႈဝႃးလႄႈ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိုဝ်း ၵမ် ႁဵတ်းၸွမ်း။

- Subscription -

ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်ပႆႇ တဵမ်ထူၼ်ႈတႄႉ တေပဵၼ်ႁွင်ႈၽၢႆႈ (ထင်သူမ်ႈ) ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၵျွင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႆႇယၢမ်းထူပ်းၺႃး လွင်ႈ ၵူၼ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတင်းၼမ်ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ လွင်ႈၶီႈလွင်ႈယဵဝ်ႈ ႁွင်ႈၽၢႆႈ ယူပ်ႈယွမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ။ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 4/10/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး လၢႆလၢႆၵမ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃး သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈ ဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း၊ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သမ်ႉ (1) တေဢမ်ႇလႆႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်၊ (2) တေလႆႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ (3) တေလႆႈၵႆႉၵႆႉလၢင်ႉမိုဝ်း (4) တေလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉတႄႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးတႄႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်း ထုင်ႉႁဝ်း ဝၢၼ်ႈႁဝ်းႁင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵၼ်တႄႉ တေၶႅၼ်းယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ပေႃးၶၢဝ်းပွတ်းတႄႉ ဢမ်ႇ မႆႈၸႂ်သင်ၶႃႈ သင်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”  –  ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်းဢွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းမူတ်း မီး 700 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းဝတ်ႉတွင်ႇ ထိၵ်ႈ၊ ဝတ်ႉဢုမ်ႁိတ်း ၵေႃႈမီး။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လိူဝ်သေ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ တေဢမ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၽႂ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၾၢႆႇလဵဝ် တေႃႇ ထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ။  မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ လိုပ်ႈလမ်း ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ RCSS/SSA သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း – တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးၸႂ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း