Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပၵ်းသဝ်းယူႇတၢင်း ထုင်ႉၼၼ်ႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 1/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်း ၾၢႆႇ ၸၢၼ်းဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈ 10 လၵ်းၼၼ်ႉ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ – ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉတႄႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၾၢႆႇပုၼ်ႉပၢင်ႇလေႃႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်တိုၵ်ႉတူင်ႉ ၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ပၢင်ႇလေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈတႄႉ ၶဝ်မီးၸွမ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ – ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ၊ ပဵင်းၼိမ်၊ ဢႅၵ်ႇၵျီး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႈ ၶႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸုမ်းၼႆႉ ၶၢၼ်းဢဝ်ထူဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ၊ ၶၢၼ်းပႃးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ၶဝ် ၽွင်းလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸူးဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ – ပၢင်ႇလေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင်ယူႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ၊ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇတႅၵ်ႇ ထႅင်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈၵႆႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းပၢင်ႇလေႃႉ ၼႆႉ မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယဵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈ တီႈ RCSS တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ မႃးယူႇ သေႇသေႇယဝ်ႉ၊ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၽိတ်းႁဵတ်းၼႆ သဵင်ၵွင်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းၸၢင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်ၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပႆႇလႆႈငိၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။ လႅပ်ႈၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈ လႆႈတူၵ်းၸႂ်သေ ၼႅတ်ႈငိူင်ႉဝႄႈ ပၼ်ၵၼ်ၵူၼ်းၶႃႈယူဝ်ႉ၊ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်မိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ NCA ဝႆႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉ၊ ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်ၵၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းပွၵ်ႈ။

သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈႁႅင်း၊ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈၸၢင်ႈယႂ်ႇမႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈၵူဝ် လႆႈႁႄ။ ၶၢဝ်းၵဵပ်းၶဝ်ႈၵဵပ်း ၼမ်ႉ သမ်ႉၵမ်းၵမ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ပေႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်တႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် လႆႈထႅင်ႈဢေႃႈ  – ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းသိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးထုင်ႉၼႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ 2 ၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင် ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ပၼ်။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢွၼ်ႁူဝ် 3 ၵေႃႉ သေတႃႉ ယွၼ်ႉသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုင်သင်။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2020 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈၼိုင်ႈလိူၼ် တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၼႆသေတႃႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းမုင်ႈၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၵေႃႇ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇ သိုၵ်းယၢင်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်မိူင်း NCA ပႃးလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးလၢႆၵမ်း၊ တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း