Saturday, June 15, 2024

ဝၢႆးၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇမႃး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလေႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 20 ၵမ်းပၢႆ

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS/SSA ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉ RCSS   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  20 ၵမ်းပၢႆ ။

 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႄး  RCSS/SSA  ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ၼႆသေ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ။ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း   လေႃႇတိုၵ်းပႃး လႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တူၵ်းၸႂ် ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး 2000 ၵေႃႉပၢႆ။  

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းႁဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢၼ်ယွႆႈယႅမ်းလႄႈ ယႂ်ႇလူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼႆႉ တင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉ ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်တၢင်းၾၢႆႇႁပ်ႉတိုၵ်း ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် မႃးႁပ်ႉတေႃႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။ မၢင်တီႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇသေ ၶဝ်ၶိုၼ်း လုမ်းလႃးပၼ်ၵၼ် ဢဝ်မူၵ်းယုမ်းၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ် သၢႆမၢႆႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း မၢတ်ႇၵႃႈႁိုဝ် တၢႆၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇလႆႈ ႁူႉတႅတ်းတေႃးလီ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သွင်ၾၢႆႇၵေႃႈမီး၊ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၾၢႆႇ လဵဝ် ယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ်ၵေႃႈမီး။ ထိုင်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄသေ ဢွၼ်ၵၼ်သွင်ႉပၢႆႈငိူင်ႉဝႄႈ ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တေလႅပ်ႈပဵၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းၼႆႉယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈလူးၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း တႄႇဢဝ် လႅၼ်ၸၢပ်ႈတီႈသီႇပေႃႉ တေႃႇပေႃးထိုင်တၢင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၼႃႈတီႈဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။  ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတင်းၼမ်သေ မူၵ်းႁၢႆယူႇဝႆႉၼႂ်းယုမ်းၵေႃႈ  မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသမ်ႉ ပဵၼ်တႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇ သိုၵ်း ၸၵၶ 1 ၵျွၵ်ႉမႄး မီး 10 တပ်ႉၵွင် – တပ်ႉၶလယ 234 (သီႇပေႃႉ) ၊ ၶလယ 243 (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ၊ တပ်ႉ ၶမယ 17 ၼွင် ၶဵဝ်၊ ၶမယ – 501 (ၵျွၵ်ႉမႄး) ၊ 502(ၵျွၵ်ႉမႄး) ၊ 503 (သီႇပေႃႉ) ၊ 504 (ၼွင်ၶဵဝ်)၊ 505 (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ၊ 506(ၼမ်ႉလၼ်ႈ) သေ ဢမ်ႇၵႃး တပ်ႉၸုမ်းလူင် မၢႆ 101 ဢၼ်မီးႁႅင်းထႅင်ႈသိပ်းတပ်ႉၵွင် ငဝ်ႈငုၼ်းပၵ်း ဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ  တိူင်းမၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃး ထႅမ်ႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။

  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်း တိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ။ ၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  ဝႆႉ10 ၸုမ်းၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူးၼမ်သေပိူၼ်ႈ  ပဵၼ် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တင်း ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU  ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃး။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 /9/2020။ တႄႇပိုတ်းယိုဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2/10/2020။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း