Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း လေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်လူမ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

Credit to Ngao Leng Hun Mai- ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း ဢၼ်မႃးသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 /10/2020

ဝၼ်းတီႈ 7/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း သူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ႁိုဝ်းမိၼ် မႅင်းမီႈ သႅၼ်းတိုၵ်း သွၼ်လမ်းၼႆႉ ဝၢႆးသူင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ယဝ်ႉ ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆလၢႆ မူႇဝၢၼ်ႈ သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ၊ ပိုတ်းယိုဝ်း ၸွမ်းတူၼ်းႁူတ်ႈႁၢဝ်းလွႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽႄးသိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈတူၵ်းၸႂ် ပဵၼ်လူမ်း လႆႈႁၢမ် သူင်ႇႁူင်းယႃၵေႃႈမီး။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးသွင်လမ်း မႃးထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ထႅင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ မၢၵ်ႇဢၼ်ၶဝ်ပွႆႇလူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼွင်သိမ်ႇ ပဵၼ်လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈဝႆႉၶႃႈ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈယူႇ ၶဝ်လႃႈလီႈပွႆႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းပေႃးလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈႁိူဝ်းမိၼ် မႅင်းမီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမႃးၼၼ်ႉ ငႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၸွမ်းတူၼ်းႁူၺ်ႈႁၢဝ်းလွႆ ၵူႈၾၢႆႇ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင် ႁိူဝ်းမိၼ် ၽႅဝ်မႃး ၶျႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶျႃႉၵူၼ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ၊ ဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်မၢတ်ႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း၊ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ၊ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇဝႃႈမီး သိုၵ်း RCSS/SSA ယူႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ လႅၼ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇ ၵၼ်ဝႆႉယူႇ – ၼႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈထိုင်တီႈဝတ်ႉ တူၵ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈႁိမ်းပုင်ႇဝူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း သိုၵ်းတႆးသမ်ႉ ယူႇၼိူဝ်လွႆ ၶႅၼ်ႈၵၼ်လွၵ်းၼႃး သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း ယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင် 30 မိၼိတ်ႉ ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် လႅၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၵျွင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဝူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၵူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇၼႄတၢင်း ႁွင်ႉၵႂႃႇႁၢပ်ႇၶျေႃး ဝႃႇ ” –  ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Saosusaikda- ၸၢႆးၵျေႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး တူၵ်းၸႂ်သဵင်မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ RCSS/SSA သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး (ၸိုဝ်ႈ – ၸၢႆးၵျေႃႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးယူႇ တီႈဝတ်ႉၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ် ပဵၼ်ၶဵင်၊ ပဵၼ်ၸွၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပေႃးလႆႈ ႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃၼွင်ပိင် ။ 

ႁိူဝ်းမိၼ် မႅင်းမီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ – ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁၢတ်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ လင်ၶႃးမုင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလၢႆလၢႆလင်၊ ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵေႃႈ တူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ၵျႃႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ – ၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 30/9/2020 မႃး တေႃႇထိုင် (8/10/2020) ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA သွင်ၾၢႆႇ တုမ်ႉလေႃႇၵၼ် 10 ၵမ်းပၢႆ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2011 ။ မိူဝ်ႈပီ 2015 လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဢွၵ်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း