Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁိမ်းသၢမ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလၢႆတပ်ႉၵွင်၊ ၸႂ်ႉၶိူင်မိၼ်ၸွႆႈတိုၵ်း ႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇ တပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်း သၢမ်ႁဵင်ၵေႃႉ လၢႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

Photo Credit to Youth- လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵွင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈ ၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် တၢင်းထုင်ႉ/ႁူတ်ႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ ဝတ်ႉဝႃး။  

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ၵႂႃႇၶမ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တေ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ် တွၼ်ႈ တႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ယူႇတိၵ်း တိၵ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ပေႃးႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 3 ႁဵင်ယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

မူႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် တႄႉ ပဵၼ် – ဝၢၼ်ႈၵုင်းႁၢတ်ႇ၊ ၵုင်းၸူင်၊ လူင်ဝၢႆ ၊ ၵွင်းၶၢမ်၊ ၼွင်သိမ်ႇ၊ ပုင်ႇဝူဝ်း၊ ၶၢင်ႈၶၢႆး၊ တွင်ႇထိၵ်ႈ(ဝၢၼ်ႈလွႆတေး)၊ ၵုၼ်ႁၢတ်ႇ၊ ၵုၼ်ႁႅၼ်၊ ၼႃးသွင်း၊ ၵွင်းလၢင်း၊ ၼွင်ၵႂၢင်၊ ၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈ၊ ႁၢႆးၵုၺ် – ဢိၵ်ႇလၢႆ လၢႆဝၢၼ်ႈ ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇၶၢႆႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ မႃးထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း ၼိုင်ႈႁဵင်ၼႆႉၶႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉ ပေႃးႁူမ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆၵၼ်မူတ်းမူတ်းၼႆ တေမီးမွၵ်ႈ 3000 ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယၢႆႈၵၼ်ယူႇဝႆႉ ၵူႈတီႈလႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်း တေပႆႇၸၢင်ႈႁုပ်ႈလႆႈၶႃႈ။ ပေႃးမႃးသွၼ်ႇတူၺ်းၸိုင် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတေးမီး 700 ပၢႆ ပုင်ႇဝူဝ်းထႅင်ႈ 500 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ သွင်တီႈၼႆႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇတီႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼိုင်ႈတီႈႁူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 2-3 ပၢၵ်ႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to SHRF- လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵွင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 1 ၵျွၵ်ႉမႄး မီး 10 တပ်ႉၵွင် – တပ်ႉၶလယ 234 (သီႇပေႃႉ) ၊ ၶလယ 243 (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ၊ တပ် ၶမယ 17 ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၶမယ – 501 (ၵျွၵ်ႉမႄး) ၊ 502(ၵျွၵ်ႉမႄး) ၊ 503 (သီႇပေႃႉ) ၊ 504 (ၼွင်ၶဵဝ်)၊ 505 (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ၊ 506(ၼမ်ႉလၼ်ႈ) သေဢမ်ႇၵႃး တပ်ႉၸုမ်းလူင် မၢႆ 101 ဢၼ်မီးႁႅင်းထႅင်ႈသိပ်းတပ်ႉၵွင် ငဝ်ႈငုၼ်းပၵ်း ဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ  တိူင်းမၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈၶိုၼ်ႈမႃးထႅမ်ႁႅင်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။

ၸၢႆးထုၼ်းလိၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈတွင်ႇထိၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းၵႄႈပုင်ႇဝူဝ်း – တွင်ႇထိၵ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်း RCSS  ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် ဝႆႉယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ် ယူႇၵူႈဝၼ်းၶႃႈ လႅပ်ႈတေၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တဝ်ထိူၼ်ႇ ၶႆႈႁွႆးတိၼ် RCSS ယူႇထပ်းထပ်းလႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူႈဝၼ်း ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႇၶိူဝ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “တႄႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းယွႆႈယွႆႈ ယႅမ်းယႅမ်းၼႆႉ 10 ပွၵ်ႈလိူဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉသေ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢႃႊဢႅပ်ႊဢေႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/10/2020 ဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇတၢင်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း