Saturday, June 22, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ရူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၸွမ်းႁွႆးတိၼ် RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ သီႇႁူးႁႃႈတၢင်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ၊ ရူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆလၢႆလမ်း တူဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။

Photo Sai Han Tai-လုင်းၵျႃႇဢေး ဢႃယု 45 ပီ ၵေႃႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တီႈဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး

ဝၼ်းတီႈ 4/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ပႃႈၶမ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ပုင်ႇဝူဝ်း မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း 2 လုၵ်ႈ၊ လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၶဵင်ႇၽြႃးလူႉၵွႆ ၊ ရူတ်ႉၵႃး ပႃႇတူဝ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ၊ တူးၵရွင်း လမ်းၼိုင်ႈ၊ ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆ လမ်းၼိုင်ႈလူႉၵွႆ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိုဝ်ႈ လုင်းၸၢႆးၵျႃႇဢေး ဢႃယု 45 ပီ တိူၵ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းတူဝ်၊ ၸွမ်းၶႃ/ မိုဝ်း လႄႈ ၵွၵ်းႁူဝ် လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။

- Subscription -

“ဝၢႆးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႅဝ်မႃး၊ ၵဵပ်းဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ သမ်ႉမႃးယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ၊ ၼႂ်းသႅင်ႇႁဝ်းၶႃႈသေ ဢဝ်ၵိၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်း သမ်ႉပေႃးမၢၵ်ႇပေႃးႁေႈ ၊ ပဵၼ်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ လႄႈ ဢဝ်သင်ၵိၼ် လၢႆလၢႆဢမ်ႇႁူႉ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ 2 လုၵ်ႈဢေႃႈ၊ ၵႃးၵေႃႈၵွႆ ႁိူၼ်းၵေႃႈၵွႆ၊ မၢၵ်ႇသမ်ႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁဝ်း လႄႈ မႆႈၸႂ် သေ လႆႈသိုပ်ႇၾူၼ်းတေႃႇ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ” – ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ပႃႈၶမ်းၼုမ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ၸႅၵ်ႇၽႄငႃးသိုၵ်း လၢႆ ငႃးသေ တူင်ႉၼိုင် လိုပ်ႈလမ်းႁွႆးတိၼ် RCSS တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း၊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

လုင်းၸၢႆးၵူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ – “ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸွမ်းဢႅင်ႈ ၸွမ်းဢႅဝ် ၶဝ်ႈလိုၵ်ႉဝႆႉဢေႃႈ၊ တိူဝ်ႉလၢႆတီႈဢေႃႈ တိူဝ်ႉပႃး ႁိမ်းႁူ၊ ႁူဝ်၊ ၵွင်းလင်၊ ငွၵ်းသွၵ်ႇ ၸွမ်းတူဝ် မၼ်းၸၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃလူင် ၵျွၵ်ႉမႄး ဢေႃႈ။ မီးယူႇတီႈႁူင်းယႃၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉ တေႃႇ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ (31/10/2020) သဵင်ႈၼႆ သေတႃႉ  ၼႄး သိုၵ်း RCSS/SSA ၸုမ်းဢၼ်ၵိုတ်း တိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႃႈလိၼ်ၼႆသေ ႁႅၼ်းသိုပ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ လိုပ်ႈလမ်း တိုၵ်းယိုဝ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ တူၵ်းသႂ်ႇပႃး ၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသၢႆမၢႆ မၼ်းယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင် လိုပ်ႈလမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ တပ်ႉၶမယ 115 လႄႈ တပ်ႉၶလယ 136 တႂ်ႈၸုမ်းလူင် တပ်ႉမ 101 ၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင် ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ႇတပ်ႉဢွၵ်ႇ ပၼ်သဵင်ႈသဵင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း