Tuesday, June 18, 2024

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄးပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်းတႆး RCSS ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်း

Must read

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းယေးရူတ်ႉၵႃးလုၵွႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ် RCSS ယိုဝ်း လွင်ႈၼႆႉသိုၵ်းတႆးတွပ်ႇၵႄႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်း။

မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/10/2020 ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်း RCSS/SSA ။

- Subscription -

 ဝၼ်းတီႈ 6/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆးသေ တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လုင်းၵျႃႇဢေး ဢႃယု 45 ပီ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထိုင်တီႈ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇယူတ်းယႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင်   RCSS/SSA   ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ထၢမ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တူဝ်ထူပ်းတႃႁၼ် မီးသၢၵ်ႈသေႇၼၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်တေႁူႉလီဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ် ယိုဝ်းသႂ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ တပ်ႉမ တေႃႇၶဝ် မၢပ်ႇၼႄးသႂ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း။ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လွင်ႈၼႄးသႂ်ႇပိူၼ်ႈ၊ တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇပိူၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်မေႃၼႃႇ ၶႅၼ်ႇၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈ  ဝၼ်းတီႈ 4 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽွင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ  ပိုၼ်ႉတီႈ  တီႈဢၼ်သိုၵ်း RCSS/SSA  ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ   သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်ၵႆ 3000 မီႊတိူဝ်ႊ။  မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်း RCSS ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ   ႁိူၼ်းပႃႈၶမ်းၼုမ်ႇသေ တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ ၸၢႆး ၵျႃႇဢေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း  ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပႃႈၶမ်းၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၼႆႉ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၶႃႈ 2 လုၵ်ႈ။ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်းယေး။ ထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၶႃႈ။ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဝ်း ၸၢႆး ၵျႃႇဢေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်တႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၸၢၵ်ႈထႆလူင် မၢၵ်ႇၸၢၵ်ႈပွင်ႇ၊ လေး လူင်းထူဝ်းၵေႃႈ ၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၵႃး မၢၼ်ႇၾၢႆႇၼႃႈ/ လင် လႄႈ မၢၼ်ႇၽၵ်းတူ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႅၵ်ႇမူတ်း ။   ” – ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမႃးႁိူၼ်းပႃႈၶမ်းၼုမ်ႇ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇႁူင်းယႃ 4/10/2020

မၼ်းၼၢင်းယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီႈႁိူၼ်းသေမႃးၵဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ။ ဝၢႆးၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးယူႇသဝ်း ယႃႉတဝ် ဢဝ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းပႃးထႅင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်း ပႂ်ႉယၢမ်းဝႆႉတီႈ ၽၵ်းတူႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်း တေၶဝ်ႈႁိူၼ်း ယင်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျႃႇဢေး ဢႃယု 45 ပီ  ၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၸွမ်းတူဝ် ၸွမ်းၶႃ ၸွမ်းမိုဝ်း လႄႈ ႁိမ်းႁူ မၼ်းၸၢႆး ၊  ယၢမ်းလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး တၢင်းၾၢႆႇ ၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇၵၼ် တင်းမူတ်း မွၵ်ႈ 3 ႁဵင်ၵေႃႉ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2020 ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တႃႇၼိုင်ႈလိူၼ်   ဝၼ်းတီႈ 1-31/10/2020  ။

  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉသေ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း