Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း RCSS ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေး

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း မႅၼ်ႈၽွင်းလူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ ၶူဝ်းၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး၊ ပုင်ႇဝူင်း ႁၢႆးၵုၺ် ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်း ယေးတီႈယူႇတၼ်း သဝ်းၵၼ် ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၽွင်း ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၼမ်ၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူပ်ႉလွင်ႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း လူဝ်ႇဢဝ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈ ၼမ်ႉ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈငိုၼ်းယဝ်ႉ။ မႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်တႄႉတႄႉ ဢၼ် ပႆႇလႆႈၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈ မီး တင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ  ပဵၼ်ၽွင်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊ ၼႆႉသမ်ႉတေလႆႈမႃး ၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇ။ ၼႆႉၵေႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ဢၼ် ၼိုင်ႈၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းလဵင်းသင်    ။

ၽူႈၸွႆႇထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 200 ပၢႆယဝ်ႉၶႃႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး ၶႃႈဢေႃႈ။ တင်းၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈလႄႈ ႁၢႆးၵုၺ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေႈႁဝ်း ၶႃႈ ပၢႆႈမႃးၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းလဵင်းသင်ၵေႃႈမီး” – ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ 20 လၵ်းပၢႆ။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၵၼ် ၸိူဝ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

“တၢင်းထုင်ႉသၢႆၼၼ်ႉ သၢႆၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မႃးမီးႁိမ်းၸမ်ဝဵင်း တႄႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ် တေမီးၼမ် ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးတေမႃးတီႈဝဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈပုင်ႇဝူဝ်းတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉတႃႇတေတေႃႇသူင်ႇၸူးၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ”- ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ  တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ  ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ် တူင်ႉၼိုင် ၊ ဢမ်ႇယွမ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇယိုဝ်း RCSS  တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်  ပဵၼ်တပ်ႉမ 101၊ ၶမယ 115 လႄႈ ၶလယ 136 ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၺႃးၵိၼ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သဵင်ႁွင်ႉသဵင်ႁႆႈ ပေႃးပၼ်းလူင်းၵႂႃႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်လူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း တႅတ်ႈတေႃး” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး သၢၼ် ၶတ်း လွင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇ လႆႈၵူၼ်းတႄႉတႄႉ။ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်  ။  ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ NCA ယွၼ်ႉ RCSS ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉၸုမ်း ၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းတႄႉယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇ၊  ၵွပ်ႈၼႆဢမ်ႇထုၵ်ႇ လီပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ယင်းမီးၸႂ် မဵတ်ႉတႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတႄႉယူႇ  ၸၢႆးႁေႃသႅင် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူၼ်ႊလႄႈတင်း လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တၢင်းသၢႆပွတ်းၸၢၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႅၼ်ႈ လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢႅၵ်ႇၵျီးသမ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း