Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Covid- 19

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉ 105 လၵ်း

ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆလႄႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႈ၊ မီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19။ ဢူးတွင်းထုၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၵရုၼႃႇ မူႇၸေႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႁူင်းယႃမူႇၸေႈ ၵူတ်ႇထတ်းသေဢွၵ်ႇၶေႃႈတွပ်ႇဝႆႉဝႃႈမီးမႅင်းၼႆသေတႃႉ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ႉၸႂ်လိုမ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ မေႃယႃတေသူင်ႇ ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလိူဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလူင်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇပႂ်ႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈ 105 လၵ်းမူႇၸေႈ ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ  28/9/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႇၸႂ်ႉပိူင် သိုဝ်ႉပွၵ်ႈၵိၼ်တီႈႁိူၼ်း ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၼင်ႈၵိၼ်တီႈႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တင်းပဵၼ်ၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵုမ်းၵမ် ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႄႇၸႂ်ႉပိူင် ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ် ၼင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ ပေႃးသိုဝ်ႉယဝ်ႉႁႂ်ႈပွၵ်ႈၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2020 ၶွမ်ႊမတီႇ ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၽႄႈလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁွပ်ႈသွင် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် ၼႆသေ  ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး SSBU ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ။ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၵ်ႉသႃ ပူၵ်းပွင် ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ...

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈမိူင်းယၢင်း မီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

 ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈ သူၼ်ၵူၺ်ႈ တီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ထုင်ႉသိုဝ်လိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ လုၵ်ႉမိူင်းရၶႅင်ႇမႃး ထိုင်တႃႈၵုင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/8/2020 သေ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်မႃးၵဵင်းတုင်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/ 8/2020 ၊ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ၵူၺ်ႈတီႈသိုဝ်လိုဝ်း။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႃႉၸူဝ်းတႅတ်ႉ...

ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈ ...

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း မီးလွင်ႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူင်ႇၽႄႈမႃးသေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇတင်းမိူင်းပေႃးလႆႈ ႁဵတ်း Lock Down သေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ပဵၼ် ပိုၼ်ႉထၢမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၶိုၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆ တေလႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈလႆႈဢိုတ်း မိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈလွင်ႈၵႂႃႇတင်းပႆ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ တေလိူင်ႇၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇ...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး လႆႈႁပ်းလၢႆလၢႆလင်

ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လၢႆတီႈ လၢႆလင် လႆႈပိၵ်ႉႁပ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းဝၢင်း ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2020  ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆး ၸီႉသင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ဢထၵ ႁူင်းၸၼ်ႉသုင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်...

ဝၢႆးထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႆးလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉ

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1 မူင်း မီးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ တီႈတႃႈပႃႇသၵ်း ၶဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆးမႂ်ႇ ၾင်ႇမႄႈသၢႆ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 29/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ  ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 42 ပီ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႉတီႈ 652 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။  မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ယၢမ်ႈႁူပ်ႈထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 45 ပီ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မၢႆ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈတေႃႇလိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သဵင်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း ထႅင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ - တေႃႇပေႃးလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ မူတ်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄတပ်ႉသိုၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/8/2020 ဝႃႈ တေၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 30 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 လႆႈလီ၊...

ဝူင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 မီးၵူၼ်း 100 ပၢႆ ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉ႞

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝၢႆႊရၢတ်ႉ မီး  100 ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸႃႇတိဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၸပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2020 ၼႂ် ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅၼ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်...

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၺႃးၸိၸႅင်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပူင်  မၢႆမီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ  ဢၼ်ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉၼႆသေ မီးၵူၼ်းၸႅင်ႈထိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/8/2020 ၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းမျိၼ်ႉဢွင်ႇ  ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇ NLD...

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ – ပႃးၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉ႞

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 400 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 21/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူတ်းယွမ်းတွၼ်ႈၵၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ

ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တိုၵ်ႉလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ  တၵ်းလႆႈ မူၼ်ႉမႄးလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ လူတ်းယွမ်းၵၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းပပ်ႉႁဵၼ်း  ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းမႃးတင်ႈတႄႇလိူၼ် မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉသ် ယၢမ်းလဵဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ႁဵၼ်း။ တႃႇၸၼ်ႉသုင် (ၸၼ်ႉ  9-10) တႄႉပိုတ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃမိူင်းတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထိုင် 15 လၢၼ်ႉပၢႆ လူႉတၢႆ 6 သႅၼ်ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ မီးၸၢဝ်းလူၵ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းထိုင် 15 လၢၼ်ႉၵေႃႉပၢႆ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁူၵ်းသႅၼ်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 22/07/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:50 မူင်း မိူင်းထႆး (မွၵ်ႈယၢမ်း 07:20 မူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊ Worldometers ႁၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၼၢင်းယိင်းတႆး ယူႇပဵင်းလူင် လူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼိူဝ်ၵုၼ်လွႆး ​ၸႄႈဝဵင်းသီရႃးၶျႃး

ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလူႉတၢႆဝႆႉၼိူဝ်ႁၢတ်ႇသၢႆး ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၶျူၼ်ႊပုရီႊ၊ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/07/2020 ပွတ်းၼႂ်ဢွၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸႄႈဝဵင်းသီရႃးၶျႃး (သီရႃႇၸႃႇ)လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈသေ ၵႂႃႇၵူႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၶႂမ်ႈၼႃႈတၢႆဝႆႉ တီႈၾင်ႇၼိူဝ်ၵုၼ်လွႆး ၸႄႈဝဵင်းသီရႃးၶျႃႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၶျူၼ်ႊပုရီႊ မိူင်းၸိုင်ႈထႆး-ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၼၢင်းႁွမ်၊ ၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်းဝႃႈ လုင်းဢုင်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img