ၼၢင်းယိင်းတႆး ယူႇပဵင်းလူင် လူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼိူဝ်ၵုၼ်လွႆး ​ၸႄႈဝဵင်းသီရႃးၶျႃး

0
593

ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလူႉတၢႆဝႆႉၼိူဝ်ႁၢတ်ႇသၢႆး ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၶျူၼ်ႊပုရီႊ၊ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ။

Photo: by cdr ၶၢပ်ႈတူဝ်ၼၢင်းႁွမ် ဢၼ်ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇတၢႆဝႆႉၼိူဝ်ႁၢတ်ႇသၢႆး ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/07/2020 ပွတ်းၼႂ်ဢွၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸႄႈဝဵင်းသီရႃးၶျႃး (သီရႃႇၸႃႇ)လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈသေ ၵႂႃႇၵူႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၶႂမ်ႈၼႃႈတၢႆဝႆႉ တီႈၾင်ႇၼိူဝ်ၵုၼ်လွႆး ၸႄႈဝဵင်းသီရႃးၶျႃႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၶျူၼ်ႊပုရီႊ မိူင်းၸိုင်ႈထႆး-ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၼၢင်းႁွမ်၊ ၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်းဝႃႈ လုင်းဢုင်း၊ ဢႃႇယု 33 ပီ၊ ယူႇပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး၊ ယိပ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်မိူင်းထႆး ပဵၼ်ဝႂ်ႁူဝ်သုၼ် (0) ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝႂ်သိပ်းပီ။

Photo: by cdr ႁၢင်ႈဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇပၼ်ဝႆႉ

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ယင်းပႆႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉသင်တႄႉတႄႉ၊ မေႃယႃ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ- မၼ်းၼၢင်းၸၢင်ႈတၢႆယွၼ်ႉၸူမ်ၼမ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈၼမ်ႉပၢင်လၢႆႇလူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ၵေႃႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်း ၸင်ႇမႃးၵိုတ်းၶၢင်ႉတီႈ ႁၢတ်ႇသၢႆး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႅမ်ၶျၿင်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၼၢင်းႁွမ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸိုင် ႁႂ်ႈတိတ်းတေႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ – ၶၢဝ်ႇထႆး chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo: by cdr ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼၢင်းႁွမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၽိုၼ်ႉတူၺ်း တီႈၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၶျူၼ်ႊပုရီႊ မိူင်းထႆး

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈၸၢႆးၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ သူၼ်ပၢႆးယူႇလီသီရႃးၶျႃး၊ မၼ်းၼၢင်းလႅပ်ႈမႃးၼင်ႈၼိူဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉသေ ပႆလူင်းၼမ်ႉၵႂႃႇ။ တီႈၼိူဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ ႁၼ်ထူင်ပိူဝ်ႉလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းမၼ်းမီးၶႅပ်းတိၼ်ၵူႈၼိုင်ႈ တင်းဢႅပ်ႇငိုၼ်း။ ၼႂ်းဢႅပ်ႇငိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ႁူဝ်သုၼ် ဢိၵ်ႇမီးငိုၼ်း 100 ဝၢတ်ႇ၊ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းတႆးလႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်းသေ ၸင်ႇလႆႈမႃးတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE