Tuesday, June 25, 2024

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၽႄႈလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ

Must read

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁွပ်ႈသွင် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် ၼႆသေ  ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး SSBU ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ။

Photo Credit to SSBU : ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး SSBU ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်

သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢိၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၵ်ႉသႃ ပူၵ်းပွင် ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/9/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/9/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 20 ဝၼ်း ၼႆႉ ႁၢမ်ႈႁႅတ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး Shan State Buddha University ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပိၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိတၵၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆးဝႃႈ – “ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ တေ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်။ တေႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းသေ မႃးၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ လႆႈယူႇတီႈႁိူၼ်းသေ ႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပၼ်ၵၢၼ် ႁဵၼ်း ႁဵတ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်း။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထတႄႉ သွၼ်ၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇဢိုတ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ် ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်တႄႉ ဢမ်ႇၵိုတ်း သိုပ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇ မိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇ ပိူင်ၵဝ်ႇ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉတၢင်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပၢႆးယူႇလီမီးဝႆႉတႄႉ ၶူးတင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတေ လႆႈၼင်ႈယၢၼ်ၵႆၵၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 6 ထတ်း၊ တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵူႈၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်း ၼၼ်ႉ တေလႆႈလၢင်ႉမိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၶဝ်ႈၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to SSBU : ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး SSBU ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ 1) တေဢမ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶွပ်ႇလႅၼ်ၸၼ်ႉၸွမ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/9/2020။ 2) ပေႃးမီးၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၸိုင် မႃးယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈ လုမ်းၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းသေ ၸွႆႈၵၼ်ၵႂႃႇ။ 3) ပေႃးမီးလွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸိုင် တေလႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁင်းၵူၺ်း 21 ဝၼ်း မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ။ 4) ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၼႆႉ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 11/9/2020  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/9/2020  ၸင်ႇဝႃႈၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမဵဝ်း ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်လပ်းၵၢင်ဝႃႇ တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထၼႆ သေ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတီႈပုၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈတၢင်းၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ် လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းဝႆႉတီႈၵဵတ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၶဝ်တၢင်း ၼွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶူဝ်းလူႇၶူဝ်းတၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇလူႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႈမူတ်းမူတ်းၵူၺ်းၶႃႈ တေမီးမုၼ်ၸၢင်းၶဝ်မႃး ပႂ်ႉႁပ်ႉတၢင်းတၢၼ်းသေ ႁေႃးပၼ်တီႈၵဵတ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆးသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ မႃးၵမ်းၼိုင်ႈ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်မေႊသဵင်ႈ ။ ၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈသွင် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း ၾၢႆႇၼိူဝ်ပၢၵ်ႇ လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 3,636 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 2,765 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 832 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 39 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း