Thursday, July 18, 2024

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ – ပႃးၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉ႞

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 400 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ။  

ဝၼ်းတီႈ 21/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 409 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃ ဝေႇပႃႇၵီႇ မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။

- Subscription -

 ၼၢင်းလႃႈ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ – ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတူၺ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ  ၼႆသေတႃႉ မၼ်းဢမ်ႇမႃးထိုင်မိူင်းတႆးၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈလၢမ်းလႆႈၶႃႈလူး။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈယၢမ်းလဵဝ်   ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်မႃး ။ မၢင်ၵေႃႉၼႆ ဢမ်ႇ သႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉပၢၵ်ႇပူၵ်ႉသူပ်း သေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးတူၺ်းၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်။   လီလႆႈၾၢင်ႉ ယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ လွင်ႈၼႆႉပႆႇလီဝႆႉမဝ်မၢင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်းဝႃးဝၼ်းတီႈ 20/8/2020 ၼႆႉၵူတ်ႇထတ်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈ တီႈၽူႈထၢင်ႇထိူမ် တင်းမူတ်း 1611 ဢၼ်။ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် 10 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ရၶႅင်ႇ တင်းမူတ်း။

ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ   19 ၵၢင်ၶမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 15 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 20   ႁၼ် ထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႂ်ၼႆႉသမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတႃႈ ၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်တီႈ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ပေႃးလႆႈ ဢိုတ်းမိူင်း Lockdown ဝႆႉ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တူၵ်းၸႂ်။ ယင်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၾၢင်ႉ ယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၶိုၼ်း ၵူၺ်း လႄႈ ယင်းၸၢင်ႈမၢႆဝႃႈပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်လႅၵ်ႈပိူင် ၽႄႈလၢမ်း (ပုံစံပြောင်းကူးစက်မှု )  ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်း မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၸမ်တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ တၢင်းပဵၼ်သမ်ႉၶိုၼ်းမႃးၽႄႈထႅင်ႈၼႆႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ၼႃႇၶႃႈ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉၼႆယူႇဢေႃႈၼႆႉ– ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (သွေးလွန်တုတ်ကွေး) ၵေႃႈ သမ်ႉၽႄႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ် လႆႈၾၢင်ႉတူဝ်လၢႆလၢႆၾၢႆႇ ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႄႇလၢမ်းၽႄႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တင်ႈဢဝ်လိူၼ်မေႊမႃး။ ဢၼ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးပၼ်ၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ်တႄႉ တင်ႈတႄႇလိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊ ရီႊ မႃးတေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ယၢမ်းလဵဝ် မီး 1 သႅၼ် 3 မိုၼ်ႇပၢႆ။ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်း ပဵၼ် 409 ၵေႃႉ။ တၢႆ 6 ၵေႃႉ ။ ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ 333 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တင်း 10 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းမူတ်းယဝ်ႉသေ လူင်းႁူင်းယႃပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ တင်းမူတ်းမီး 21 လၢၼ်ႉပၢႆ။ တၢႆယွၼ်ႉမီး 7 သႅၼ်ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၼမ်သုတ်းပဵၼ်မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီး 5 လၢၼ်ႉပၢႆ။ တၢႆ1 သႅၼ် 6 မိုၼ်ႇပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း