Tuesday, October 3, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူဝ်ပူင်း

ၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း “ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ” ႁူဝ်ပူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း 400 ဢိုပ်းၶဝ်ႈ

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇလဵင်ႉၶဝ်ႈ၊ ၽၵ်း၊ ဢီႈယႃ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵၢၼ် ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်သေ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်မႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

ပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

ပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး (မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) ပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၸုမ်းပလိၵ်ႈၼႆႉ တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉဝႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး။ ၵူတ်ႇထတ်း ဝႂ်ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉ၊ ဝႂ်လၢႆႇၸိၼ်ႊရူတ်ႉသေ ၵဵပ်းငိုၼ်းပေႃးပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃး ၼိုင်ႈလမ်း 5 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း မိုၼ်ႇႁႃႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ “ၶဝ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃးၵူႈလမ်းၼႆႉ လႆႈမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ယဝ်ႉဢေႃႈ။ တလဵဝ်ၼႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်း

တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းလတ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ႁဵတ်းသုမ်ႉသေပႂ်ႉၵဵပ်းတီႈတၢင်းလုၵ်ႉႁူဝ်ပူင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၶဝ်ၵေႃႈမႃးတင်ႈသုမ်ႉသေ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း လႄႈႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်တင်းၶဝ်ၼႆတႄႉ ၵဵပ်း ၵႃး လမ်း 4000 ပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ။ ပေႃးပဵၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးတႄႉ ၼိုင်ႈလမ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပျႃးၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ဢေႃႈၶဝ်ၵဵပ်း” ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း။ ပေႃးဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈႁႅင်းဢႃးလႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝဵင်းဝႃႈၼႆ။ “မၢင်ပွၵ်ႈၶဝ်ႁိုတ်းႁၢတ်ႇၸၢတ်ႇသႂ်ႇသေၵဵပ်းငိုၼ်းလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်းပႂ်ႉ  သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ပူင်း – ပၢင်လူင်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ပႂ်ႉဝႆႉၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁူဝ်ပူင်း - ပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ ၼႂ်းၵႄႈ ႁူဝ်ပူင်း - ပၢင်လူင်ၼႆႉမီးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ပၵ်းယူႇဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈႁူဝ်ပူင်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵႂႃႇၵဵပ်းမၢၵ်ႇမႃးလဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 4

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်ပဵင်း (လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ႁူဝ်ပူင်း-လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ) ၼၼ်ႉ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇပွမ်းမႃးလဵၼ်ႈ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၶဝ်ႁႃႈၵေႃႉ   ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ  ဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈမိုဝ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵဵပ်း မၢၵ်ႇပွမ်းမႃးလဵၼ်ႈ၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉလႅၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ...

ၼၢႆးၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ မႃးႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶၢၼ်းၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈၵၢင်ဝဵင်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် မႃးဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶၢၼ်းၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ၵၢင်ဝဵင်း မိူၼ်ၶိုၼ်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼဢၽ ၼဝတ ၽွင်းငမ်းလီလီ ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်းလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊတႅတ်ႉတႅတ်ႉၶၢႆႇ ၼၢႆးၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်း လႄႈတင်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၸၼ်ၸိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မႃးထိုင်ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ  ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း...

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူဝ်ပူင်း  ၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ တႃႇႁဵတ်းၶဵင်ႇၸၢတ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  ၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ၶဵင်ႇလဝ်ႇမူၼ်ႈၵႃႈဝႅၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 7/4/2022 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၵဵပ်းငိုၼ်းၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်  ၵဵပ်းပႃးႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇ/လဵၵ်ႉသေ ၵဵပ်း ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႃႈၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ၵႃး /ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ပွၵ်ႈပၢႆႁိုတ်းထႃႉလႃႇပႃးၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးထႅင်ႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈၵဵၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တူၼ်ႈတီး - ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း  ရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ထၢမ်...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ယဵပ်ႇႁၢင်ႈၼႃႈ  မဢလ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တူင်ႉၼိုင်  ၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇ   ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတူၵ်းသုမ်း ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁဝ်းၶႃႈတူင်ႉၼိုင်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်ႁၢင်ႈ မဢလ...

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ဝႆႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းထုင်ႉယိူင်းငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ယူႇသေတႃႉ မႆႈၸႂ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်၊ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း လူင်းမႃးထိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။  ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ  

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2022 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃး SSPP ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢမ်းလူင်းမႃးထိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊   ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢႆတေႃႇလၢႆၵမ်း ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇပၢႆႈ ၵမ်းထူၼ်ႈသီႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွတ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ႁူးသူၼ် ႁူးၵွတ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင် ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးထိုင်လွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပၢႆႈထိုင်ႁူဝ်ပူင်း

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းၸွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 560 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ  ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃးၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းၶမ်းထႅင်ႈလႄႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈယႃႈယႃ တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ/ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈယႃႈယႃတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆတဵမ်ဝူင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆႇပိၵ်ႉလိုဝ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း။   ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  ၵေႃႈပႃး၊   ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2   ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်  တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 4...

Latest news

- Advertisement -spot_img