Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼၢင်းယိင်း

သင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉၼိမ် လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းယိင်း – ၸၢႆး တေၼိမ်မၼ်ႈၵိုမ်း

ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2024 ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ -  တႃႇလႆႈလွင်ႈၸၢႆး - ယိင်း ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းၶွႆႈတၢင်းယႅၵ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မၢႆတွင်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီၼႆႉ မီးၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ - There is no limit to what...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ၼၢင်းယိင်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ပၼ်တၢမ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ - ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီ ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၺႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆလႄႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၶၢဝ်းႁိုင် မီး 398 ၵေႃ့ ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်ႈၼမ် ၺႃးပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းလႄႈ မတ့်တႃ 505 ၵ ၸိူဝ်းၼႆ့ၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း...

 ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႃႈႁိူၼ်း  ၽွင်းလႆႈႁူပ်ႉၽေးသိုၵ်း

မိူင်းတႆးၼႆႉ  ဝၢႆးလင်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵိုၵ်းၵပ်းမီးမႃးၸွမ်း  ဢမ်ႇထၢတ်ႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်းၶွင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉဝႃႈ ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆယူႇ။ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်ပဵၼ်တေႉတႄႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ။လိုၼ်းသုတ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈမီးမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းသေ မၢင်ပီၵေႃႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းတႆးၶိုၼ်းၵေႃႈမီး။ မၢင်ပီသမ်ႉ...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် သင်ႇၶတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 27/11/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၼၢင်းယိင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉၵွၵ်းႁူဝ်လႅဝ်ၽႅဝ်ႉ

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း ။ မၼ်းၼၢင်းယူႇႁိမ်းသူၼ်မွၵ်ႇ (ထွယ် ပန်းခြံ) ၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈမႃးပေႃႉမၼ်းၼၢင်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း တိူဝ်ႉတီႈႁူဝ် တၢႆထင်တီႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ(နှလုံးလှလူမှုကူညီရေးအသင်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်း တိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ တီႈပလိၵ်ႈသေ ၸင်ႇလၢတ်ႈၸုမ်းႁဝ်းမႃး။ မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် တူဝ်တၢႆ ဢိူၵ်ႇလိူတ်ႈ ဝႆႉယူႇ။ ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၵေႃႈ လႅဝ်ၽႅဝ်ႉ။...

BWU ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ – ဝၢၼ်ႈမိူင်းယုင်ႈ ၼၢင်းယိင်း တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်

ဝၢႆးလင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၺႃးယိုတ်းဢႃၼႃႇမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 59 ၶၻီႊ ယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်( Burmese Women’s Union) ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တႅမ်ႈဝႆႉၸိုင် တီႈဢၼ်မီးပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ တီႈဢၼ်မီးလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၊ ၸႄႈၵႅင်း ၊ မၵူၺ်း ၊ ပႃႇၵိူဝ်( ပၵူဝ်း)...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၾၢင်ႉ! ၵူဝ်ပဵၼ်မႅင်းမဝ်ႈတူၵ်းၵွင်ၾႆး

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်း ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး မၢင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မၢင်တီႈၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်။ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ...

ယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶေႃးယဵၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၶေႃးၸဵပ်း/ယဵၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢိုမ်းတမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မၼ်းပဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ ၵႂၢမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလီလီယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ တေၵိၼ် ၼမ်ႉ ၵူၺ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၼႃႇ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တီႈၶေႃးမၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်လုၵ်ႈမၢၵ်ႇဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵွႆး ။ မွၵ်ႈ 4 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ လိူဝ်ႁႅင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆဢေႃႈ ဢမ်ႇၵိၼ်သင်လႆႈလႄႈ...

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းႁၢႆ 9 ဝၼ်း ၽိူဝ်ႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်ဝႆႉ

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ႁၢႆၵႂႃႇႁိုင် 9 ဝၼ်း ၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လူၺ်ႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉဝႆႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2023 ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸင်ႇႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  မၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉႁေ ၽိူဝ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ...

ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း  ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB လႄႈ  ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း UPDJC   ပႅၵ်ႇပိူင်ႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းထိ 10 ၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ့်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB  ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းသေ ပိူင်းၼႄၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူႇယဝ့်။ တီႈၼၼ်ႈတေလႆႈႁၼ်ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၶဝ် 3 ၶေႃႈ။ 1. ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလူင် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆ့ တၵ်းလႆႈလွတ်ႈတႂ်ႈၼႂ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း 2. ၽူႈၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်း ၸၢဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း...

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းသီႇပေႃႉဢၼ်ႁၢႆဝႆႉလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉပႆႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉမၢၼ်ႈ ၶဵတ်ႇ 1 ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ မသွင်းႁေႇမၢၼ်ႇၺဵင်း ဢႃယု 22 ပီ ၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵႃႉမႃးလၢၵ်ႈၸၼ်မၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်ႈၵႃးလမ်သေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/11/2022။ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇသင်။ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈၶႆႈႁၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ။ ၶႆႈႁူႉဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးပီပၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၢင်းယိင်းယဝ်ႉ 100 ပၢႆ

WLB ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ပီပၢႆၼႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်းမႃးယဝ်ႉ 107 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 မၢႆတွင်းဝၼ်း ၼိုင်ႈယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ International Women's Day သေ ယူႇတီႈငဝ်ႈၵေႃၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (Women’s League...

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင် UN တူၵ်ႇလၢတ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း  ၽွင်းတၢင်လူင်မၢၼ်ႈ ၼမ်းလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ တင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵမ်းထူၼ်ႈ 76  သိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/10/2021  မိူဝ်ႈၼႆႉ  တီႈဝဵင်းလူင် ၼိဝ်ႊယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ  ယုၵ်ႉမုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ။ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ - ၾိင်ႈၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉၼၢင်းယိင်းၼႆႉ...

တူင်ႇဝူင်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၶႂ်ႈလႆႈသင်တီႈသိုၵ်းတႆး ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ

ၼႂ်းပီသွင်ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ လႄႈလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၼႂ်း မိူင်းတႆးၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်၊ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်မႃးလၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးယင်းလႆႈႁူပ်ႉၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ တင်းပီ  ႁိုဝ်ႉတေႃႇႁႅင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေငၢႆႈၶိုၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈႁွၼ်ၼမ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၺႃးတဵၵ်းတဵင်ၼႂ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပိုတ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ....................000000000000000000............................. ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယူႇလင်ပၼ်ႁႅင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇပႃးၾၢႆႇလႂ်...

ၼၢင်းယိင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်၊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆသုၼ်ႇတူဝ်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   1,400 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆသုၼ်ႇတူဝ်ၼၢင်းယိင်း။ ၼၢင်းယိင်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ဢၼ်လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် သုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃႈႁေႃႇႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်း ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ၶႃႈ လွင်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img