Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼၢင်းယိင်း

ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း  ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB လႄႈ  ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း UPDJC   ပႅၵ်ႇပိူင်ႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းထိ 10 ၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ့်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB  ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းသေ ပိူင်းၼႄၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူႇယဝ့်။ တီႈၼၼ်ႈတေလႆႈႁၼ်ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၶဝ် 3 ၶေႃႈ။ 1. ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလူင် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆ့ တၵ်းလႆႈလွတ်ႈတႂ်ႈၼႂ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း 2. ၽူႈၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်း ၸၢဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း...

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းသီႇပေႃႉဢၼ်ႁၢႆဝႆႉလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉပႆႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉမၢၼ်ႈ ၶဵတ်ႇ 1 ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ မသွင်းႁေႇမၢၼ်ႇၺဵင်း ဢႃယု 22 ပီ ၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵႃႉမႃးလၢၵ်ႈၸၼ်မၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်ႈၵႃးလမ်သေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/11/2022။ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇသင်။ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈၶႆႈႁၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ။ ၶႆႈႁူႉဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးပီပၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၢင်းယိင်းယဝ်ႉ 100 ပၢႆ

WLB ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ပီပၢႆၼႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်းမႃးယဝ်ႉ 107 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/3/2022 မၢႆတွင်းဝၼ်း ၼိုင်ႈယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ International Women's Day သေ ယူႇတီႈငဝ်ႈၵေႃၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (Women’s League...

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင် UN တူၵ်ႇလၢတ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း  ၽွင်းတၢင်လူင်မၢၼ်ႈ ၼမ်းလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ တင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵမ်းထူၼ်ႈ 76  သိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/10/2021  မိူဝ်ႈၼႆႉ  တီႈဝဵင်းလူင် ၼိဝ်ႊယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ  ယုၵ်ႉမုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ။ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ - ၾိင်ႈၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉၼၢင်းယိင်းၼႆႉ...

တူင်ႇဝူင်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၶႂ်ႈလႆႈသင်တီႈသိုၵ်းတႆး ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ

ၼႂ်းပီသွင်ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ လႄႈလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၼႂ်း မိူင်းတႆးၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်၊ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်မႃးလၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးယင်းလႆႈႁူပ်ႉၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ တင်းပီ  ႁိုဝ်ႉတေႃႇႁႅင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေငၢႆႈၶိုၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈႁွၼ်ၼမ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၺႃးတဵၵ်းတဵင်ၼႂ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပိုတ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ....................000000000000000000............................. ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယူႇလင်ပၼ်ႁႅင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇပႃးၾၢႆႇလႂ်...

ၼၢင်းယိင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်၊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆသုၼ်ႇတူဝ်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   1,400 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆသုၼ်ႇတူဝ်ၼၢင်းယိင်း။ ၼၢင်းယိင်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ဢၼ်လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် သုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃႈႁေႃႇႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်း ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ၶႃႈ လွင်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ - တိုၵ်ႉယွၼ်းတၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉတီႈ လုမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸႄႈဝဵင်းဝႆႉ။ တေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ။ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ။ ပေႃးၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးမႃးတႄႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ မီးဢႃယု 33 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း။...

တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 38 ပီ  ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်း ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သႆႈတိင်ႇၸဵပ်းသေမႃး ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်  ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ ဝၢႆးလင်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 33 ပီ ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈႁူင်းသဝ်း ၼၢၼ်းဝတီႇ ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢဝ်မိတ်ႉၸမ်ႈသေၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵၵ်းတူဝ် ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၽွင်းၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 33 ၼၼ်ႉ...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုင်လၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုင်လၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ဢႃယု 45 ဝၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၼ်းၸွႆႈၵၼ်တီႉလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၼၼ်ႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတေႃႇၵေႃႉၼႂ်း  ဢိူင်ႇဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈမိူဝ်းလၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ပိူၼ်ႈ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်းႁၼ်လႄႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼၢင်းယိင်း SNLD ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈ 13 တီႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  သူင်ႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 129 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ မီး 42 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 129 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ပႃး 36 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇဢွင်ႇပေႉသမ်ႉမီး 13...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီးၵူၼ်းၸပ်း 96 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႈတႃႈၵုင်ႈမႃး ၺႃးၵုမ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း 14 ဝၼ်းယဝ်ႉ  ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်  ၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇ Lockdown ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2020  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမီး 1194 ၵေႃႉ။ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 16 ၵေႃႉ။  ၼႂ်း 16...

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၼွင်

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 41 ပီ ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းၼွင် ၽွင်းမေႃယႃတိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဝႆႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

SSWO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်ယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ 3

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး SSWO ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼၢင်း ယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ 3 တီႈလုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၵေႃႇမတီႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ်။ ပၢင်သွၼ်ဢၼ်လႆႈတႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/07/2018 ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း  3 လိူၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img