Saturday, July 20, 2024

တူင်ႇဝူင်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၶႂ်ႈလႆႈသင်တီႈသိုၵ်းတႆး ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ

Must read

ၼႂ်းပီသွင်ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ လႄႈလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၼႂ်း မိူင်းတႆးၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်၊ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်မႃးလၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးယင်းလႆႈႁူပ်ႉၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ တင်းပီ  ႁိုဝ်ႉတေႃႇႁႅင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေငၢႆႈၶိုၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈႁွၼ်ၼမ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၺႃးတဵၵ်းတဵင်ၼႂ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပိုတ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပၼ်ႁႃဢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၼႂ်းပီ 2020-2021

………………..000000000000000000………………………..

- Subscription -

ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယူႇလင်ပၼ်ႁႅင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်

ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇပႃးၾၢႆႇလႂ် ပႃႈလႂ် ။ ပေႃးဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် မၢၵ်ႇတႃႁဝ်းၶႃႈ တူၺ်းၼႆ မၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ။

ၼၢင်းမူၺ်ၼုမ်ႇႁွမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

ငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်း ယၢမ်း ၵူၼ်းတင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး  ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇတေႃႇသူႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ယူႇလႄႈ   ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်း   တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈသိုၵ်းတႆး၊ ႁႂ်ႈမႃးပဵၼ်သဵင် ပဵၼ်ပၢၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း၊ ႁၼ်ထိုင် ၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ လွင်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ  ။ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသူႈ ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးမႃးယူႇလင်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်။  မႃးဢဝ်ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပေႃးတေဢမ်ႇၺႃး တီႉၺွပ်း တဵၵ်းတဵင်လူလၢႆ ။ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်တၢင်းမုင်ႈမွင်းလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း    ဢၼ်မီးတီႈသိုၵ်းတႆး။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 မႃးၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း  ပေႃးဢမ်ႇလီယူႇယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းလႆႈမႃးႁၼ် သိုၵ်း တႆး ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၽိတ်းၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ။ ထၢင်ႇဝႃႈငဝ်းလၢႆး တေယဵၼ်လူင်း သမ်ႉယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈႁၢႆႉ  မႃးထႅင်ႈ။

ပေႃးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်မႃး မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်တီႈမုင်ႈမွင်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်း မိူၼ်ၸိူင်ႉဢဝ်ၼမ်ႉထွၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းသၢႆးပႅတ်ႈၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ပေႃးဢဝ်တီႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈတႄႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈ ၸၢၼ်ႈတႆးၵႂႃႇပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ပေႃႇလသီႇၶဝ် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆႉ ဝႆႉသေၵွၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းတီႈလူဝ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လူဝ်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း။

ထိုင်သူၸဝ်ႈသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းပၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် သမ်ႉမႃး တိုၵ်းၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၽႂ်လႃႇ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်းႁိုဝ်လႃႇ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉမၼ်း။ ပေႃး တူၺ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်တီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ၵေႃႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းမွင်ၸႂ်ၸွမ်းၶႃႈယဝ်ႉ။

လွင်ႈတီႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ တေပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တင်းမုင်ႈမွင်းၶဝ်ၼႆႉ သူယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉႁႃႉ ဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈၶဝ်ၶႂ်ႈထၢမ်ၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ပေႃးပဵၼ်လႆႈၼႆႉ ဢၼ်တီႈႁဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ၶႂ်ႈတိုၵ်းၶႂ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႆႉသေၵွၼ်ႇ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁႂ်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ တီႈသူၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်း တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆး ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၾႅတ်ႊၻရႄႊ တီႊမူဝ်ႇၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသူၸဝ်ႈ ဝႆႉတင်းယိူင်းဢၢၼ်းပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ ႁဵတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတႃႉ။

လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယဝ်ႉ ၶႃႈၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈသိုၵ်း တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႃႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈသိုၵ်း ဢၼ်တီႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ႁဵတ်းတီႈၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၸုၵ်ႇမၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း မိူင်း၊ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇမႃးၽွမ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း မၼ်းပဵၼ်ၽွင်း တီႈလူဝ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်၊ လူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်။ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႃးယဝ်ႉ မႃးယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။

ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၺ်းယူႇၼႆႉ လၢႆးတီႈၶဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇႁဵတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆႈတၢင်းသူၼ် ၸႂ်ပႅတ်ႈသေ ၶဵၼ်ႁဝ်းယိုင်ႈၶႅၼ်းလႆႈၸႂ် လၢႆးဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်း ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ၸုၵ်းတႃႇၾၢႆႇ ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်သဵင်ပၢၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇသဵင်တႅၼ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ၶႃႈၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

သင်ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉတေယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇၵူၺ်း။

………………..000000000000000000………………………..

ၼၢင်းယုမ်ႉဝၼ်းသႂ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ

ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းႁၢၼ်တႆးၽွမ်ႉပၼ်သေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ယႂ်ႇ

ၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈၶဝ်တႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႉသေ လွင်ႈသိုၵ်းတႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၶႃႈ။ တင်းၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး သိုၵ်းတႆးယိုဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႅင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉ ၶႃႈဢေႃႈ။

ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ၶဝ်ႈၸူးၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈပဵၼ်လွင်ႈလီမႃးၶႃႈ။

ပေႃးသိုၵ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မီးႁႅင်းၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်တီႈၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ႈဢိင်ၵေႃႈ မီးတီႈသိုၵ်းႁၢၼ်တႆးႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း။  

………………….00000000000000000………………………

ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးႁဝ်းလႆႈဝႆႉပိုၼ်းႁၢင်ႈလီပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးမိူဝ်းၼႃႈ

သိုၵ်းတႆးတင်း 2 ၸုမ်းၼႆႉ  ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်း ။  ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတႆး။ ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼႆႉ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၺႃးပိူၼ်ႈမႃးတဵၵ်းတဵင်၊ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း ၊ လႄႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈမုင်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ  ။

ၼၢင်းၵေသီ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လႆႈထူပ်းယူႇၼႆႉသမ်ႉ  ပၼ်ႁႃႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ်။ တၢင်းတီႈၼႃႈတီႈဢၼ်ၶဝ်ႁိမ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႃႈတီႈၽႂ် ။ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၼႃႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃယွၼ်ႉႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တၢင်းမုင်ႈမွင်းၼႆႉလႆႈဝႃႈ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ။   လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတၢင်းသွင်ၾၢႆႇ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်ၵၼ်။  

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ထိုင်တီႈၵူၼ်းသိုၵ်း ပေႃးလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ လီပဵၼ် ။ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ။ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ် မၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်း ဢုပ်ႇပိူင်ႇဝႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းတီႈလူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ တိုၵ်း တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်း။

ၵွပ်ႈၼႆ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈယိူင်းဢၢၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉၼႆ ယႃႇပေလူင်ပေလိုမ်းသေ  ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဝႆႉပိုၼ်းႁၢင်ႈလီလႄႈ ဢၼ်လီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းသေၵမ်း။

…………………0000000000000000000000……………………….

ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၽူႈၼမ်းႁဝ်းသမ်ႉ ၽိတ်းၵၼ်ၼႄႁဝ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉတေပိုင်ႈဢိင်ၽႂ်

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼိုင်ႈၵေႃႉသေ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တႆးၼင်ႇၵၼ် ၽိတ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတလဵဝ်ၼႆႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈလႂ်သေၵေႃႈယဝ်ႉမၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် သိုၵ်းတႆးႁဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ယဝ်ႉ ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းတႆး တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။

ၼၢင်းသႅင်ၶဵဝ်ၾႃႉ မိူင်းမိတ်ႈ

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈတေမီးတင်းႁူႉလိူဝ်ႁဝ်း ၶဝ်မီးတူဝ်ထူပ်းလိူဝ်ႁဝ်း လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်း ၶဝ်ၸင်ႇယူႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ဢၼ်မီးတင်းႁူႉၼိူဝ်ႁဝ်း ဢၼ်မီးတူဝ်ထူပ်းလိူဝ်ႁဝ်းသမ်ႉ မႃးၽိတ်းၵၼ် ပႃႈၼႃႈႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ဢမ်ႇႁူႉဢီႈသင်ၼႆႉ။ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁဝ်းမုင်ႈမွင်း ၸႂ်ယႂ်ႇ ဢႃးၵူဝ်း ပိုင်ႈဢိင်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈသိုၵ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ။ ၽိူဝ်ႇၶဝ် မႃးၽိတ်းၼႄႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင်ၽႂ်ယဝ်ႉ။

မိူၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇပိုင်ႈပီႈၼွင်ႉတၢင်းသိုၵ်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉသိုၵ်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶဝ် တေႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇပိုင်ႈပီႈၼွင်ႉသိုၵ်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆလႄႈ ၵမ်း ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉသိုၵ်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တေပိုင်ႈဢိင်ၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပိုင်ႈဢိင်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵေႃႈပဵၼ်ၼႆမႃးၵမ်ႈၼမ်။ 

ပေႃးပဵၼ်ၼႆမႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေပိုင်ႈၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ပေႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇႁႃပိုင်ႈၽႂ်လႆႈ၊ ႁဝ်းတေၵႂႃႇႁႃပိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႃႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈလူး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵိူတ်ႇမႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းႁဝ်း မၼ်းဢမ်ႇ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ႁဝ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇၵႅတ်ႇၶႄႁဝ်းၼႆ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇႁဝ်းမႃးၶႃးလူး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆၸႂ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ်တေၵႅတ်ႇၶႄႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၼ်သိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၽိတ်းၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁႃ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ပေႃႈႁဝ်း မႄႈႁဝ်းၽိတ်း ၵၼ် ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇႁႃပေႃႈ မႄႈႁဝ်းသမ်ႉ တေပွင်ႉဝႃႈ ဢိူဝ်ႈသူမေႃၵႂႃႇႁႃပေႃႈသူၵူၺ်း။ ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇႁႃမႄႈသမ်ႉ ပေႃႈႁဝ်း သမ်ႉ တေပွင်ႉဝႃႈ ဢိူဝ်ႈသူမေႃၵႂႃႇႁႃမႄႈသူၵူၺ်း မၼ်းတေမိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေၵႂႃႇပိုင်ႈၽႂ် ပေႃးဝႃႈ လႆႈႁၼ် ပီႈၼွင်ႉသိုၵ်းႁဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၽိတ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆ တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း ဢႃးၵူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉမႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ယူႇ တီႈႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၸႂ်တူၵ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇႁဝ်းႁႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၶႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်မိူင်းတႆးယူႇႁင်းၶေႃ လွတ်ႈလႅဝ်းဝႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃးလူး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈယူႇပႃႈတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉ။

ႁဝ်းၶႃႈ မီးတပ်ႉသိုၵ်းႁင်းၶေႃ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးဢႃႇၼႃႇ တႃႇတေပူၵ်းပွင် ႁင်းၵူၺ်းႁဝ်း ပေႃးၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ ႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇဝႃႈလႆႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၽွင်းယၢမ်းသုၵ်းသၵ်ႉ ၼင်ႇၼႆ ႁဝ်းႁႃးၼင်ႇၵၼ် လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆ သၢၼ်ၶတ်းၶႃႈလႄႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းသေ မႃး ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်လီၶႃႈဢေႃႈ တူတ်းႁႂ်ႈမႃၸႂ်လီဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈလူး။

ငဝ်းလၢႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် သုၵ်းသၵ်ႉယူႇၸိူင်ႉၼႆ သိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ မႃးၽိတ်းၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈ လဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလူဝ်ႇလႅၼ်ႈ ၵႂႃႇႁႃသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၼင်ႇၵၼ် ၽိတ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပႆတၢင်းဢမ်ႇမီးၾႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုင်ႈသူၶဝ်ၸဝ်ႈ သိုၵ်း တႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးတင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၢႆးသိုၵ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသူၶဝ်ၸဝ်ႈ လူင်ႉလႅၼ်ႇၼိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ သူၶဝ်ၸဝ်ႈ မီး တူဝ်ထူပ်းမႃးၼမ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်သူၸဝ်ႈဢေႃႈ။

မိူၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁၼ် ပီႈၼွင်ႉယၢင်းၶဝ် သိုၵ်းၶဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းၶဝ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃး ႁဵတ်းပၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်းႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ ႁဵတ်းသင်သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈ။

မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉယၢင်း တၢင်းပွတ်းလွႆၵေႃႇၶဝ် ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ၼႂ်း VDO ၼႆ သိုၵ်းယၢင်း ပိူၼ်ႈဢမ်ႇဢဝ်လၢႆးၵျၢမ်း ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇမႃး။ ပႃးၸဵမ် တူဝ်ၵူၼ်းလူင်ပိူၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇလၢႆလမ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈလူး ႁဵတ်းသင် သိုၵ်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈၶႃႈႁႃႉ ၸိူင်ႉၼၼ်။

မိူၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇမီးၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတႆးႁဝ်း ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတၵ်းသဵင်သင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ တေၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင်ၽႂ် လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ တူတ်းႁႂ်ႈမႃၸႂ်လီဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃး ၼင်ႇၵၼ် ယႃႇပေၽိတ်းၵၼ်ၶႃႈ ၸူးၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽိတ်း ၵၼ် သေပွၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇငိူင်ႈဝႄႈလႆႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇၽိတ်းၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ။ တိုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈငိူင်ႈ ဝႄႈပၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်းသၵ်ႉၼႆႉ ဢိတ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇလႆႈႁႃႉ ၼႆၶႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ သၢႆၵႂၢမ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇလၢတ်ႈမႃးၼႆႉပဵၼ်တႃႇၸုၵ်းတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ် ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ တီႈတႄႉမၼ်း သိုၵ်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မိူၼ်ႁူဝ်ႉလႄႈၽၵ်းတူဝၢင်းႁိူၼ်းတႃႇမိူင်းတႆး။ ပေႃးၽၵ်းတူဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။ မိူၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇလင်ၸုၵ်းမၼ်ႈပၼ်ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ။ ၽဝၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ မိူၼ်ဢမ်ႇမီးၽၵ်းတူ မိူၼ်ဢမ်ႇမီး ႁူဝ်ႉဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း