Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉၸၢင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼၢင်းယိင်းတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်  1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၼမ်ႇၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(တောင်တန်းလူငယ်အသင်း)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၸွမ်းၾႆး။ ၾႆးမႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး  လူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇၽွင်း ၼွၼ်းလပ်းဝႆႉ သေလႄႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢႆသေတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပူၼ်ႉလွတ်ႈမႃး

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၽွင်းႁၢင်ပီ ပီၵၢႆ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်  ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈတၼ်းလႆႈ 4 လိူၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ   ၼႆ့ ၾၢႆႇလုမ်းထတ်းသိၼ်တြႃးဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် လႆႈပွႆႇတူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉဢၼ် ပူၼ့်ပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉ  လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ မွင်ႇဢွင်ႇမေႃႇႁဵင်း...

မိူင်းတႆးၵတ်းႁႅင်း ၵူၼ်းၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်းတီႈဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ဝၼ်းလဵဝ် တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ လူတ်းယွမ်း  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်းၵတ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းမီးၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆး တၢႆၶႅင်ဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း  2 ၵေႃႉ ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(မေတ္တာရှင်(အခမဲ့)နာရေးကူညီမှု) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းယိၼ်ႉလဝ်ႈတင်း...

 လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပူၼ်ႉပႅၼ် ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၾၢႆႇလူႉတၢႆ ႁႂ်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇပူတ်းလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၵႂႃႇထၢမ်ပၼ်ငိုၼ်းတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ဢမု  ၶတီး ဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉတီႈလုမ်းတြႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်    ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ့်မႃး  လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ့်သုင် မၢႆ 1 ဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်ဢဝ်ၵၼ်တၢႆ။  ၾၢႆႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉတၢႆ ပိုတ်ႇဢမူ့ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

ႁၵ်ႉၾိင်ႈႁိုဝ်ႁၢၵ်းၾိင်ႈ

ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼိူဝ် Social Media ဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်းလင် လွင်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်း ၶိုၼ်ႈတဵၼ်ႈၵႃႈ Disco ၼိူဝ်ၶဵင်ႇသုင် (ဝေးထီး) ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၢင်ႇ လႅင်းသႂ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီ သၢၼ်ၶတ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼုင်ႈဝႆၼၼ်ႉ...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းယွၼ်း လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းယွၼ်းၵိၼ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ၵူၼ်း ယွၼ်းၵိၼ်၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈ ၸႂ်ဝႆႉတႃႇသေႇ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢမ်ႇလႆႈၾႆးၾႃႉ ၵူၺ်းလႆႈၸၢႆႇၵႃႈၾႆးၼမ်

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင်လႆႈပၼ်ၵႃႈၾႆးတီႈလုမ်း EPC  ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ 2-3 ပုၼ်ႈ လႄႈႁႂ်ႇသူင်ႇၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵူႈလိူၼ်။  ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးပီပၢႆၼႆႉ  ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၸၢႆႇၾႆးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ၵိုတ်းၵိုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇမၢင်ဝၼ်းပၼ်ၾႆးၾႃႉ 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ EPC လုမ်းၾႆးၾႃႉတႄႉ ၵဵပ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၾႆးတဵမ်တဵမ်သေဢမ်ႇၵႃးၼႂ်း   လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး ၵဵပ်းၶိုၼ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၾႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ 2-3 ပုၼ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈၵႃႈၾႆးၵူႈႁိူၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈၶဝ်ၵဵပ်း ႁိူၼ်း...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းမၢင်သႅၼ်းလူတ်းယွမ်း  ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်  

ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်း 92   ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းယွမ်းလူင်းၼမ်လႄႈ  တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၢင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/7/2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းမၢင်သႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသႅၼ်း 92   ဢမ်ႇမီးတႄႉႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းယွမ်းလူင်းလႄႈဢမ်ႇဢဝ်ၶၢႆႁိုဝ် - ၽူႈၸၢႆး...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ပီ၊  ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၸတ်းႁဵတ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လိူၼ်။ ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇ လွင်း ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 1 လိူၼ်တေႃႇထိုင် 2 လိူၼ် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ႁွတ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင်သေ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် မိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်။ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/04/2022 ၼႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ် ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းၵႂႃႇ ၶုတ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ ၊ ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉမႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉပၼ်တပ်ႉၶဝ်။ ဢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းတပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း

ၸူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ် သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆထုၵ်ႇလႄႈ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ တိတ်းၸပ်း သူႇသမ်းၵိၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈပွၵ်ႉ။ ၵူၼ်း ၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မႅၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်ၼႃႇၶႃႈ ယႃႈမႃႉၼႆႉ 1 မဵတ်ႉ 200-300...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် ၼႄးဝႃႈတႅမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ  

ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ႈ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶဝ်ႈတီႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း  ၼႄးဝႃႈတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆး ဝႃႈၼႆ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် 7/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၵုမ်းတူဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇ ၵူဝ်ႇတၢၼ်းၸူဝ်းဢွင်ႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၊ ယၢမ်းလဵဝ် တီႉဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉၸၢင် လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။  ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ...

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆးၼမ်ႉၸၢင် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် ယွၼ်ႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယႆး ဢၼ် လုင်းၵျဵဝ်းသၢင်းဢွၼ် ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်း တေႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပေႃးထိုင် မႃးဝၼ်းတီႈ 26/12/2021 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆႉၶႃး၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢႆးလင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ဝၢႆးလင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၊ တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူဝ်ႈမိူင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊လွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ၶူဝ်လမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ လဵပ်ႈပၼ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇတၢင်းဝၼ်း။ ၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်း မူႇၸေႊ ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ်ထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းမီးၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင် မိူင်းသူႈ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး ၼမ်ႉၸၢင် ၶူဝ်လမ် ၵုၼ်ႁိင်း တႃႈၵေႃႈ မိူင်းပဵင်း ၵဵင်းတုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img