Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၸွမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉသ်လႄႈ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၸွမ်းတေႃႈၵႅတ်ႉသ်လႄႈ တေႃႈၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃး လူႉၵွႆ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ၸွမ်းၼင်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး - ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး...

ၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူတ်းယွၼ်းယဵၼ်လူင်းၼမ်ယဝ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇထႅင်ႈတီႈမိူင်းၶႄႇ မၢဝ်ႊၼိင်ႊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢင်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ - ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူတ်းယွမ်းလႄႈယဵၼ်ၵႂႃႇၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/12/2023 မိူဝ်ႈဝႃး။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းလူတ်းယွမ်းယဵၼ်လူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ-မၢၼ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ မီးၽွၼ်းလီတေႃႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ -...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ရူတ်ႉၵႃးပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉၶၢတ်ႇႁိုင်

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းဢၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 သေ ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆတီႈမႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၵႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ- လႃႈသဵဝ်ႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႊ တိုၵ်ႉၵိုတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယူႇၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈၽေး။   ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸွမ်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ပႂ်ႉၸွမ်းၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆ တၢင်း ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပိူင်လူင်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈ PDF လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း PDF, TNLA, KIA ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ၸဝ်ႈၵႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႊ ၵိၼ်းၸႂ်

ၸဝ်ႈၵႃး သၢႆမူႇၸေႊ - လႃႈသဵဝ်ႈ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်  ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021   ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်  ၶၢဝ်းတၢင်း 11 လိူၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းလႅၼ်ႈတၢင်းသၢႆမူႇၸေႊ - လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ့်မႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်လႄႈ ၽိုၼ်းၾႆးႁုင်တူမ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့် ၽၵ်းႁႅင်ႈ၊ ၽၵ်းၶဵဝ် လႄႈ ၽိုၼ်းၾႆးႁုင်တူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆ့ ၵမ်း လိုၼ်းသုတ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 24/9/2021 ၼႆ့ တီႈသုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ့် တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ မီး 560 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 566 ၵေႃ့ လူ့တၢႆ 16 ၵေႃ့ ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ၼႆ့ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ့်မႅင်း...

မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း လူ့သဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ

ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် “တွၵ်ႇၸုမ်ႈတၢင်းႁၵ့်”လႄႈ “ယုမ့်ၼႂ်းၵႄႈၼမ့်တႃ” ၼႆၼၼ့် လူ့သဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ ယွၼ့်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:10 မူင်း ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ လူ့သဵင်ႈ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပိုတ်ႇလွၵ်ႊတၢဝ်ႊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈလူႉတၢႆၶိုၼ်းၼမ်မႃး

 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်လႄႈ ဝဵင်းၼမ့်လၼ်ႈ  ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပိၵ့် ဢိုတ်း Lockdown  ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၊ ဝၢႆးလင်ပိုတ်ႇ Lockdown  ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်မႃးၶိုၼ်း လႄႈၵူၼ်းလူႉတၢႆၵေႃႈၼမ်မႃး။   ဝၼ်းတီႈ 16/9/2021 ဝဵင်းၼမ့်လၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့  ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့် မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇ Lockdown ဝဵင်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ...

ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူ့ၵွႆၸွမ်းလင်ၼိုင်ႈ

ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢႆလၢႆပွၵ့်  ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူ့ၵွႆ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ့် 6  ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆပွၵ့် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူ့ၵွႆၸွမ်းလင်ၼိုင်ႈ လိူဝ်ၼၼ့် ထူပ်းႁၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ့် 45 ၵေႃ့

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တင်းမူတ်း 45 ၵေႃ့ ဝႃႈၼႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင့် MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆ့ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း   တိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ...

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁပ်ႉတုင်းၶူဝ်းလူႇလႄႈ ဝတ်ႉထုငိုၼ်းတွင်းတႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိတ်းၸပ်းပႃးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းသင်ၶၸဝ်ႈ မီးထိုင် 92 တူၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸဝ်ႈၸေႇ တၼႃႇသတ့်ထႃးယႂ်ႇ ၽူႈၵူၼ်းလီ ၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် သြႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ့် 19 တင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel တီႈၵျွၵ့်မႄး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်းမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ဢၼ်ပၵ်းဝႆ့ ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း - ဝၢၼ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း...

ၸုမ်းဝိတ့်ၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် သူင်ႇဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ 100 ပၢႆ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁပ့်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ့်ၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇႁပ့်ဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ 100 ဢွမ်ပၢႆ တီႈၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸွႆႈထႅမ်သူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/9/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်  ၵႂႃႇႁပ့်ဢဝ်ဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တီႈ ၽၵ်းတူလူင် ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img