ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူ့ၵွႆၸွမ်းလင်ၼိုင်ႈ

62

ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢႆလၢႆပွၵ့် ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူ့ၵွႆ ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ထုၵ်ႇၼမ့်ထူမ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ့် 6  ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆပွၵ့် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူ့ၵွႆၸွမ်းလင်ၼိုင်ႈ လိူဝ်ၼၼ့် ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတၢႆ လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ့် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ့်။

ၸၢႆးၶွၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၾူၼ်မႃးႁႅင်းသေ ဢဝ်ၼမ့်လူၼ့် လႆတၢင်း ယဝ့် ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၸွမ်းသူၼ်ပိူၼ်ႈသေ ၼမ့်ၼႆ့ၵႂႃႇယိုင်ႈတီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈလွမ့်ႁူဝ့်ဢုတ်ႇဝႆ့ၼၼ့် ။ ၵမ်းၼႆ့ ႁူဝ့်ဢုတ်ႇၼၼ့် ၵူၼ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူဝ်ႈ။ ႁိူၼ်းၼၼ့်တႄ့ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၽႃ ။ လူ့ၵွႆၵႂႃႇ လွင်ႈတုမ့်တိူဝ့်ၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူ့တၢႆတႄ့ ဢမ်ႇမီး ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်း ႁိူၼ်းယေးၼၼ့် ဢမ်ႇလီဢဝ်သင်သေဢိတ်းယဝ့်”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆ့သေ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းယေးတႄ့ လႆႈၶၢႆ့ၵႂႃႇယူႇဝႆ့ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင့်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ့် ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၼႂ်းပွၵ့် 6 လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈလူ့သုမ်းတီႈႁိူၼ်းယေးၼၼ့်သေ ယိုၼ်ႈထိုင်တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈႁပ့်တၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ထုၵ်ႇၼမ့်ထူမ်ႈ

လိူဝ်ၼၼ့် ၵူၼ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ  လႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၵေႃ့ၼၼ့် ပဵၼ်ၽႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ့်လႂ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽႂ်ၵေႃႈပႆႇႁူ့ ၼႆယဝ့်။

ၸၢႆးၼွင့် ၵူၼ်းပွၵ့် 6 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းတၢႆၼၼ့် ၽႂ်ၵေႃႈပႆႇႁူ့ၸွမ်း ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ တိုၵ့်ဝႃႈဢမ်ႇႁူ့ၸၵ်း ၽႂ်ၵေႃႈပႆႇႁူ့ထိုင် တေႃႇလဵဝ် ဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းပွၵ့် 6 ၼႆ့။ မၼ်းလႅပ်ႈတေပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈလွင်ႈမႃးၵူၺ်း။ ၵူၼ်းပွၵ့် 6 ႁဝ်း ၽႂ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇတူၺ်းဝႃႈ ဢမ်ႇႁူ့ၸၵ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၼမ့်လူၵ်ႈၼမ့်ၼွင်းပွၵ်ႈၼႆ့ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈ ၼမ့်ႁူၺ်ႈၼမ့်လွႆ လုၵ်ႉတင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် လႆလူင်းမႃးႁႅင်းသေ ၸွမ်းႁွင်ႈၼမ့် သမ့်မီးယုၵ်းယၢၵ်းၶမ်ဝႆ့။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼမ်ႉႁွင်ႈၵေႃႈ တီႈငွၵ်းငႅၵ်းမၼ်းၼမ်ဝႆႉလႄႈ ၼမ့်ၸင်ႇ လႆႈၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း ၸွမ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း။  

ပေႃးဝႃႈၼမ့်တၢင်းၼိူဝ်ယႂ်ႇၵေႃႈ ႁူ့တၢင်းတႂ်ႈၼႆ့မၼ်းႁႅင်းၶႃႈယဝ့်။ ၵူႈပီပဵၼ်ယူႇ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းတၢၼ်ႇၼႆ့သေပွၵ်ႈၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆ့ မၼ်းပဵၼ်ႁႅင်းၼႃႇ ၼမ့်မႃးႁႅင်းၼႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ တေဝႃႈႁွင်ႈဢမ်ႇယႂ်ႇၼႆၵေႃႈ သမ့်ယႂ်ႇယူႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ။ တေလႆႈလၢင်းႁွင်ႈပၼ် ႁဵတ်း လွင်ႈမူတ်းသႂ်ပၼ် ယွၼ့်ယုၵ်းယၢၵ်းၼမ်ၶမ်ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်”- ၸၢႆးၼွင့် ပွၵ့် 6 သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼမ့်လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆ့ ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃးၵူႈပီ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇလႆႈႁၼ်ၾၢႆႇလိုမ်ႈလႆႇၶဝ် ၸတ်းၵၢၼ်ပၼ် တႄ့တႄ့ဝႃႈဝႃႈ ၼႆယဝ့်။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄးၵေႃႈ မႄႈၼမ့်ၸၢဝ်းငၢဝ်း လႆလူၼ့်ၾင်ႇသေ လုပ့်ၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ် ၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ