Sunday, June 4, 2023

မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း လူ့သဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ

Must read

ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် “တွၵ်ႇၸုမ်ႈတၢင်းႁၵ့်”လႄႈ “ယုမ့်ၼႂ်းၵႄႈၼမ့်တႃ” ၼႆၼၼ့် လူ့သဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 65 ပီ ယွၼ့်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:10 မူင်း ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ လူ့သဵင်ႈ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆး ပွၵ့် 1 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ့်။

- Subscription -

ၼၢင်းမွၼ်းလၢဝ် ၵေႃ့ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင် တႄ့တႄ့ၶႃႈ ဢဝ်ၸႂ်ၸႃ့သေ ဢမ်ႇၵိၼ် ၶဝ်ႈမႃး 4-5 ဝၼ်း ၽိူဝ်ႇလႆႈထႅင်ႈ 2 ဝၼ်း ဢူးသမ့်လုၵ့်မႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈသေ တူင့်ၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၸိူင့်ၼႆယူႇၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၶၢဝ်းတေသဵင်ႈၼၼ့် မွၵ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈၼႆ့ တိုၵ့်မႃးၼင်ႇဢုပ်ႇယူႇၶႃႈ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ဢူးဝႃႈတေၵႂႃႇၼွၼ်းၵမ့်ၼႃႈၼႆသေ ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇပူၵ်းဢူႈၵေႃႈ  လူ့သဵင်ႈၵႂႃႇယဝ့်ၶႃႈ။ ၵမ်းၼႆ့ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့်ၼႆသေ ၵႂႃႇဢဝ်ၶိူင်ႈမႃးၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ တူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း ဢႃယု လႆႈ 65 ပီ မီးတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် လႆႈလူ့သဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:10 မူင်းသေ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 22 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈလုၵ်ႈလၢင်း ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းပီႈၼွင့် လႆႈပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ် ယဝ်ႉယႃႇလီငၢမ်း ၼႆယဝ့်။

ၽူႈတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူ့ပိုၼ်းလုင်းၼေႃႇ ငိုၼ်းႁဝ်းၶႃႈတႄ့ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ့်ၶႅၼ်ႇ၊ တႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းၾၢႆႇတႆး/ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ႁွင့်ဝႃႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈတၢင်းႁၵ့်၊ ယုမ့်ၼႂ်းၵႄႈ ၼမ့်တႃ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းၼႃႇၶႃးလူး၊ ပဵၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃ့တႅမ်ႈၶႃႈ။ ၼႂ်းၶႅပ်းၵႂၢမ်း ၶုၼ်သႃႇဢွင်ႇ ႁွင့်ဝႆ့ ၾၢႆႇတႆး/ မၢၼ်ႈၼၼ့် ပဵၼ်လုင်းႁဝ်းတႅမ်ႈပၼ်ၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ယဝ့်ၵေႃႈ ၸၢႆးၶုၼ်သိူဝ်၊ ၼၢင်းၶမ်းလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ႁွင်ႉဢေႃႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်လုင်းႁဝ်းတႅမ်ႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner -/ ႁၢင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်း

ၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ့်ၶႅၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ မေႃတႅၼ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး/ မၢၼ်ႈ၊ တွႆႇတိင်ႇၾၢႆႇသၢႆ့၊ မေႃၵႃႈၸိူင်း ၸွမ်းၸၢတ်ႈသႅင်း၊ ႁဵတ်းၸၢႆးၸိူင်းထၢႆႇငဝ်းတူင့် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိူင်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း “လွႆသွင်ထဝ်ႈ” ၸိူဝ်းၼႆ့။ မေႃလၢႆးၶႅၼ့်တႆး၊ မေႃၵႃၼူၵ်ႉ ၶိုၵ့်တွၼ်း ယဝ့်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၵႃႈၼူၵ်ႉပႃးထႅင်ႈ။ ထိုင်တီႈလႆႈၵႂႃႇ ၵႃႈၼူၵ့် တီႈႁူင်းပွႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (မြန်မာ့အသံ) ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။  

လိူဝ်ၼၼ့် မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၽူႈတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၊ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ပရႁိတသေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပွၵ့်ၼႂ်းၾၢႆႇ ပဵၼ်ႁူဝ်မၢဝ်ႇ၊ ပဵၼ်ပူႇၸၢၼ် တီႈဝတ့်ၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈမၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တူင့်ၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်မႃး  ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1990  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်  ။

ၶူးၸၢႆးၼေႃႇငိုၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၸွမ်း (ၼၢင်းတၢၼ်းၵျီႇ) တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈ ၵၼ် 2 ၵေႃ့ ၼၢင်းမွၼ်းလၢဝ်/ ၼၢင်းတၢၼ်းတၢၼ်းၸူဝ်းလႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းသႅင်/ ၸၢႆးၼွင့်ပီး။ ၵေႃ့ပဵၼ်မေးၼၢင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၼၢင်းတၢၼ်းၵျီႇတႄ့ လႆႈလူ့သဵင်ႈၵႂႃႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီပၢႆယဝ့် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း