Sunday, September 24, 2023

ၸုမ်းဝိတ့်ၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် သူင်ႇဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ 100 ပၢႆ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁပ့်

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ့်ၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇႁပ့်ဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ 100 ဢွမ်ပၢႆ တီႈၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸွႆႈထႅမ်သူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

SHAN/ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ့်ၶမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁပ့် ဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/9/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်  ၵႂႃႇႁပ့်ဢဝ်ဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တီႈ ၽၵ်းတူလူင် ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းပီႈၼွင့် သိုဝ်ႊယူင်း သျိၼ်ႊၸီႊၸိၼ်ႊၶုၺ်ႇလႄႈ ၸုမ်းလုမ်းဝိတ့်ၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ။

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၸိူင့်ၼႆၶႃႈ မိူဝ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ့် ပီႈၼွင့် မိူင်းမၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ သူင်ႇမႃး ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ့်။ ၶူဝ်းၶွင်သူင်ႇမႃးပႆႇမူတ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ၼႆ့ ၶိုၼ်းသူင်ႇမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢွမ် ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တင်းမူတ်း 100 ပၢႆ ၶႃႈဢေႃႈ။ တႃႇၵမ့်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင့်ထုင့်မၢဝ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးၼႆ့ၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁပ့်ဢဝ်မႃး သေ ၸႅၵ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်တၢင်း မူႇၸေႊ ထုင့်မၢဝ်း ႁဝ်းၶႃႈ မူတ်းယဝ့်ၶႃႈ။ တီႈၼမ့်ၶမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄ့ လႆႈႁပ့်တင်းမူတ်း 51 လုၵ်ႈ။ ၼႂ်း 51 လုၵ်ႈၼၼ့် တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ 12 လုၵ်ႈ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ 25 လုၵ်ႈ၊ လိူဝ်ထႅင်ႈ 13 လုၵ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈဢၼ်လူဝ်ႇ ႁႅင်းၼၼ့်သေ တေသိုပ်ႇသူင်ႇၸွႆႈပၼ် ၵႂႃႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ 103 လုၵ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းပီႈၼွင့်သိုဝ်ႊယူင်ႊသျိၼ်ႊၸီႊၸိၼ်ႊၶုၺ်ႇလႄႈ ၸုမ်းလုမ်းဝိတ့်ၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်း လူင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵမ့်ၸွႆႈမႃးၼႆ့ ပဵၼ်ဢွမ်ပဝ်ႇၵူၺ်း။  လူမ်းဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊတႄ့  မႃးတိူမ်းသႂ်ႇႁင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

SHAN/ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ့်ၶမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁပ့် ဢွမ်ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ

“ပဵၼ်ဢွမ်လၢႆလၢႆၵူၺ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊၼႂ်းမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇမႃးပႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄ့ တေသႂ်ႇမႃးပႃးၵမ်းလဵဝ် ။ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၵဵၵ့်ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈၵဵၵ့် ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင့်ဢွၵ်ႇမႃး။  ပၼ်ဢဝ်ဢွမ်ပဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး  ၵူၺ်း၊ ယွၼ့်ၶဝ်မီးပိူင်မၼ်းဝႆ့ၸိူင့်ၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ့်ဢွမ် မႃးသေ မႃးတိူမ်းသႂ်ႇဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊတၢင်းၼႆ့ၶႃႈ”- ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ မူႇၸုမ်းပီႈၼွင်ႉသိုဝ်ႊယူင်းသျိၼ်ႊၸီႊၸိၼ်ႊၶုၺ်ႇလႄႈ ၸုမ်းလုမ်းဝိတ်ႉၸႃႇတႆး မိူင်း မၢဝ်းလူင် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁပ်ႉဢဝ်မႃး တႃႇၸႅတ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးယဝ့် ၵမ့်ၼိုင်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပီႈၼွင့်တႆး တင်းသွင်ၾၢၵ်ႇမိူင်း မိူင်းၶႄႇလႄႈ မိူင်းတႆး ယွၼ့်ဝႃႈ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသူႇၸႂ်းၵၼ်တႃႇသေႇ လွင်ႈၵူၼ်း မိူင်း တႆး တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး လႆႈတုၵ့်ယၢၵ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့်ၼႆ့သေ ဢမ်ႇပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်မႃး ၸိူင့်ၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်တႄ့ ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ့် တၢင်းပဵၼ်ၼႆ့ ပႆႇပႃႈႁၢႆလီ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယႃႇဝႆ့မဝ်မၢင် ယွၼ့်မီးဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ၊ မီးယႃႈယႃယဝ့် တေဢွၼ်ၵၼ် ယူႇလူမ်ဝႆ့မဝ် မၢင်ၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇသတိသေ မၼ်းတေၸၢင်ႈထႃးမႃးထႅင်ႈလႄႈ ၼႆ့ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်လႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မေႃယူႇ သဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇႁင်း ၽႂ်မၼ်း ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း