Sunday, July 21, 2024

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ရူတ်ႉၵႃးပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉၶၢတ်ႇႁိုင်

Must read

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းဢၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 သေ ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆတီႈမႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၵႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ- လႃႈသဵဝ်ႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႊ တိုၵ်ႉၵိုတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယူႇၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈၽေး။  

မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵၢင်ဝဵင်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇ

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸွမ်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ပႂ်ႉ ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်လတ်း ။ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်မႃးတၢင်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် မၼ်းတလေးမႃး တေႃႇထိုင် ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ပေႃးၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၶႂ်ႈၵႂႃႇမၼ်းတလေးၼႆတႄႉ လႆႈၵႂႃႇတၢင်းဢွမ်ႈဢဝ်ဢေႃႈ ။ ၵႂႃႇတၢင်း ယႂႃႇငၢၼ်ႇသေ ၸင်ႇၶိုၼ်းလူင်းၵႂႃႇႁေ ၸင်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈဝဵင်းလိူဝ်ႇႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ ။ တၢင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႃးလူင် ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈတၢင်းၸၼ်းႁႅင်းၼႃႇ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးလႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇသူႈၵႂႃႇၵၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်ပွင်ႇထိုင် မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇပိတ်းဢိုတ်းဝႆႉ လၢႆတီႈ။ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႄႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇ ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈလီ။ ၵူၼ်းထုင်ႉပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူဝ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယႅမ်ႉၶၢတ်ႇႁိုင်၊ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းထုင်ႉပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇမႃးဢေႃႈ။ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႇမၼ်းဝႃႇ ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်ဝႃႇ သင်ဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈတေႃႉတၢင်းမၼ်းတလေး ၸင်ႇမႃးထိုင်ႁဝ်းႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ ။ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉၼႆႉ တေယၢပ်ႇၵႂႃႇဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်မႃးၼႆ့ၵေႃႈ ၶူဝ်သႅၼ်ဝီ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်လမ်ႇလွင်ႈ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ – မူႇၸေႊၼၼ့် ၺႃးယႃႉၵွႆ ၊ ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႈ  မီးၸၢၵ်ႈထႆထုၺ်လိၼ်မႃးၶုတ်းယႃႉ သဵၼ်ႈတၢင်းဝႆ့ထႅင်ႈ။ၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၵိုင်ႉၵင်ႉၵိုတ်း။

ၵူၼ်းထုင်ႉပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးသဵၼ်ႈတၢင်း လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉယူႇၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ တေယၢပ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းယႅမ်ႉ ဢၼ်ႈၵိုတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႉၼႆႉ ပေႃးလၢမ်းတူၺ်း တေဢမ်ႇပူၼ်ႉလိူၼ်လႆႈ။ ပေႃးတၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉၶၢတ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေၵႂႃႇဢဝ်တီႈလႂ်မႃး။ ပေႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸမ်မိူင်းၶႄႇတႄႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈ သိုဝ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇလႆႈယူႇ ။   ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်သိုဝ်ႉပၼ်ၶၢႆၵေႃႈ တေယၢပ်ႇထႅင်ႈ ။ ပေႃးမိူၼ် ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ ၵုၼ်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉယၢပ်ႇဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႉလႆႈလၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တႃႇတေတူၺ်းလူလွမ် လဵင်ႉလူၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈ ။ ပေႃးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈလီလီႁဵတ်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတေယူႇႁဵတ်းႁိုဝ်။ၶဝ်တိုၵ်းယူႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း