Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢႅဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈမိူင်းယႆ ၶိူဝ်းယႂ်း

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢႅဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၼိုင်ႈႁၢၼ်ႉလႂ် ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ် 100 သႅၼ်ပျႃး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပူၵ်ႉၼႃႈတႃ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆၵေႃႉသေ ဢႅဝ်ႇပၼ် လိၵ်ႈၸူး တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ...

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ဢၼ်လိုဝ်းယူႇတီႈမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ BPLA  ဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႃႈ တပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းမၢၼ်ႈ BPLA ( ဗမာပြည်သူ့ လွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော်) ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵဵပ်း ၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၼႆႉ BPLA ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၽႄႈယူႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ် ပွမ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ BPLA ဢၼ်ၽႄႈဝႆႉယူႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉတီႈယွင်ႁူၺ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၽြႃးသူၺ်ႇဢိၼ်းတဵင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ PNO ၶဝ်သင်ၶဝ် ပႂ်ႉၵဵပ်းယူႇၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇၵဵပ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉႁဵတ်းၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တူၵ်းပၢၼ်ပိဝ်ႇၸေႃးထီးၶဝ်မႃးၵဵပ်းၼႆႉ ၽႂ်ႁိုၵ်ႉသႂ်ႇၵေႃႈ ၺႃးၵူႈၵမ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢွၼ်ႊလၢႆႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆဢွၼ်ႊလၢႆႊသႂ်ႇၶွၼ်ႇ လႄႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ သႂ်ႇၶွၼ်ႇလႄႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတၢင်း online ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ။မိူၼ်ႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉဢွၼ်ႊလၢႆႊတၢင်းပိုၵ်း တေႃႉတႄႉတၢင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇပၼ်ၶွၼ်ႇ PNLO

PNLO ယွၼ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလႆႈလႄႇႁႃၵူႈသၢႆႉယိုမ်ၶႂႃသေသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 2 သႅၼ် ၊ ထေႃႈၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 1 သႅၼ်  ဢမ်ႇပၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼႆမႃးလႄႈ  မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း  ပေႃးလႆႈလႄႇႁႃၵူႈယိုမ်သေပၼ် ဝႃႈၼႆ...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ  

သိုၵ်း KIA တင်း ABSDF ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 1 ႁိူၼ်းလႂ် တေလႆႈသႂၢင်းပၼ် 30,000 ပျႃး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်ၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ABSDF ႁွင်ႉပူႇၵႄႇ ပူႇႁဵင် ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းလူင်...

TNLA ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်း TNLA ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵႃး 1 လမ်း လႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 1 သႅၼ်ပျႃး။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း...

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢႅဝ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မႃးၶိူဝ်းယႂ်း

မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ဢႅဝ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ၊ ၽူႈမၢၵ်ႈမီး (သထေး) ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ/ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF (မိူင်းယၢင်းလႅင် KNDF) ၼႆသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉ သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵႆႉမီးၼႃႇၶႃႈ။     သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ  သိုၵ်းၶၢင်  KIO - KIA ၸိူဝ်းၼႆႉၼေႈ ။ ...

ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ ပႆႇၵိုၼ်းၼမ်ၶိုၼ်းပဵင်းၵွၼ်ႇၼႃႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ လူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ် Lockdown ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊ တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈလူင်ဢေႇယူႇ ယွၼ်ႉလႆႈသၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ် Lockdown ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း - ၸေႊၵဝ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း ၸဵမ်ၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈလႄႈတၢင်းၼႂ်းပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း  လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉပဵၼ်  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆ့၊ ၸုမ်းလဝၵ(ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း)၊ၸုမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ (အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန)၊ၸုမ်းသယၽ(ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ) ၊ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃ့သူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ တင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းလၢႆလၢႆတီႈ၊  ဢၼ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေပႂ်ႉၵဵပ်းၼႆႉပဵၼ်တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆ့ၼွၵ်ႈလိူဝ်  ၸုမ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ယဝ်ႉသမ်ႉ တေမီးၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  TNLA...

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇၵိုၵ်းႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉဢၼ်ပိုတ်ႇၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁၢၼ်ႉဢွၼ်ႇႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူႈႁၢၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈယေးငိုၼ်း ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၵူၺ်းသေတႃႉ တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃးတႄႉ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸူးၵူႈႁၢၼ်ႉၵူႈႁွင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇသေမၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇယွၼ်း 10 သႅၼ် မၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈ 15 သႅၼ် -20 သႅၼ်...

KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်မႃးႁႅင်း ၸဝ်ႈၵႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ - ၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်ဝႃႈ ႁႄႉလႄႈၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ဢမ်ႇၵိုတ်းသႂၢင်း ၶွၼ်ႇ ၸိုင် တေမႂ်ငိုၼ်း 2 ပုၼ်ႈဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA...

သိုၵ်းလွႆ TNLA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်တၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊၵဵပ်းၶူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မုင်ႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးလႄႈ ပႃးၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ။   ဝၼ်းတီႈ 17-18/10/2022 သိုၵ်းလွႆတဢၢင်းTNLA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼိူဝ်တၢင်းလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -...

သိုၵ်းၶၢင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ  သႂ်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸူးၸဝ်ႈၶွင် ယေးငိုၼ်း(ပၢၼ်ႇ)၊ ႁူင်းၵၢၼ်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIO ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸူးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img