Saturday, September 30, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သႅၼ်ဝီ

သိုၵ်း KIA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီလႆႈပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 80

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈပၢႆႈဢမ်ႇယွမ်း 80 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း ၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

သဵင်မၢၵ်ႇ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶႅၵ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈၶူဝ်းမီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶႅၵ်ႇ ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၶဝ် တၢင်းပၢင်ႇၶမ်း...

 ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵႂႃမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 100

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ၵႂႃမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူႉႁၢႆတၢႆၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ(အနိူင်းမဲ့) ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ...

ၽူႈမၢႆပွၵ်ႉၶွင်လုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ယိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၽူႈမၢႆပွၵ်ႉၶွင်လုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်း တၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 16 ပီတင်းသွင်၊ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းၵၼ် လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈလူင် ဢၢၼ်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၊ ၺႃး ၽူႈမၢႆပွၵ်ႉၶွင်လုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းႁႄႉၵိုတ်း...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပဵၼ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၵၼ်တီႈသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင် ၾၢႆႇၼႃႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ...

ထေႃႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈ

ထေႃႈလႃႈၵျီႈလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႈ တီႈသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 လူႉတၢႆ 1။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/6/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ထေႃႈလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း  ဢိူင်ႇၸႄႈဢူ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသဵၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ လူ့တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ်တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် 2 လမ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ၽႃႇၵၼ်တီႈၾၢႆႇၼႃႈ တပ်ႉမၢႆ 240 ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၸူင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ၸဝ်ႈၵႃးႁၢႆဝႆႉ

ၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇလိၼ်ပုၼ် (ဘိလပ်မြေ) လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇလိၼ်ပုၼ် လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၽဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ - ဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ(အနိုင်းမဲ့)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ၵိၼ်ၸၢင်ႈပႂ်ႉသူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆဝႃႈ မီးလုၵ်ႈမီးမေးယူႇၼႆဝႃႈ။တူၺ်းတႄႉ လႅပ်ႈပဵၼ်ၶီႈယႃႈၶီႈၾိၼ်ႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ၵူၼ်းဢၼ်မႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ပၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းသႅၼ်ဝီႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူင်ႉၼႆ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။...

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 တၢႆ 2

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃ့လႄႈ တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃ့။ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မႃးပွႆႇတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ၸလၢပ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ။ ၵူၼ့်ပိုၼ့်တီႈ ဢႃယု 40 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႁွၵ်ႈဝႃႈ_ “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈပႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶႃႈတူဝ်တၢႆ မီး 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းထဵင်ၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်းဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းထဵင်ၼႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်  တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်လူင်/ ဢွၼ်ႇ  ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 မၢတ်ႇ 2 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၼႂ်း ၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ -...

မေႃသွၼ်(ၵဝ်ႇ) ပႃႈၼၢင်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 90 ပီ မေးၼၢင်းၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

မေႃသွၼ်ပႃႈၼၢင်းၼုမ်ႇ (သႅၼ်ဝီ) ဢႃယု 90 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆႊဢွင်ႇထုၼ်း (လူႉၶွႆႈပီဢွၼ်) ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ။ လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉလႆႈပူၼ်ႉတူဝ်ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/9/2022 တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းသမ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2020 ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 88...

ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ပၺ်ႇၺႃႇသႃႇမိ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 80 ပီ ဝႃႇသႃ 60 ဝႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:54 မူင်း (လိူၼ် 8 မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ) ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်...

MNDAA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တႃႇဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း   

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ သၢပ်ႇဝဵင်း သႅၼ်ဝီ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းလီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ    ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊  ၸိူဝ်းသူႇၵိၼ်ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇ/တီႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တႃႇတတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img