Wednesday, February 8, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သႅၼ်ဝီ

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 တၢႆ 2

မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃ့လႄႈ တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃ့။ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မႃးပွႆႇတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ့်ၸလၢပ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ။ ၵူၼ့်ပိုၼ့်တီႈ ဢႃယု 40 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႁွၵ်ႈဝႃႈ_ “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈပႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶႃႈတူဝ်တၢႆ မီး 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းထဵင်ၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်းဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းထဵင်ၼႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်  တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်လူင်/ ဢွၼ်ႇ  ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 မၢတ်ႇ 2 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၼႂ်း ၵႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ -...

မေႃသွၼ်(ၵဝ်ႇ) ပႃႈၼၢင်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 90 ပီ မေးၼၢင်းၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

မေႃသွၼ်ပႃႈၼၢင်းၼုမ်ႇ (သႅၼ်ဝီ) ဢႃယု 90 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆႊဢွင်ႇထုၼ်း (လူႉၶွႆႈပီဢွၼ်) ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ။ လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉလႆႈပူၼ်ႉတူဝ်ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/9/2022 တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းသမ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2020 ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 88...

ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ပၺ်ႇၺႃႇသႃႇမိ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 80 ပီ ဝႃႇသႃ 60 ဝႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:54 မူင်း (လိူၼ် 8 မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ) ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်...

MNDAA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တႃႇဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း   

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ သၢပ်ႇဝဵင်း သႅၼ်ဝီ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းလီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ    ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊  ၸိူဝ်းသူႇၵိၼ်ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇ/တီႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တႃႇတတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထိုင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းသႅၼ်ဝီ   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးသူႇၸႂ်း တူၺ်း လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း တီႈပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊  ၼႅတ်ႈထိုင်သေ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ

ၵူၼ်းပွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းလုၵ်ႈၸၢႆးလၢႆၵေႃႉၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈမီးလုၵ်ႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တၵ်းလႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉ ၊ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈၵေႃႈတၵ်းလႆႈသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆႈ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသူင်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်/ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း (မိူင်းထႆး...

ယႃႈမႃႉလိူင်ႇၵူၼ်းသူႇသမ်းၼမ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း လိူတ်ႇမႆႈ

တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းၸၢႆးလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းပဵၼ်လွင်ႈမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်။ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈၵိဝ်ႇၵူႈငွၼ်ႈ၊ ယႃႈမႃႉသိုဝ်ႉလႆႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းၸၢႆးၵမ်ႈၼမ်သိုဝ်ႉၵိၼ် လူၺ်ႈပၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ တႃႇၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၵ်ႈ ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၵၢၼ်ၼၵ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵၢၼ်ၸဵဝ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈမီး။ မႄႈပႃႈယိင်း ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၼမ်ၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆႉ ။ မီးၵူႈသႅၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပေႃႈႁိူၼ်း...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇတီႈသႅၼ်ဝီ ဝၼ်းလဵဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ 3 လမ်း

  ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁၢႆႉႁႅင်းမႃး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း  သႅၼ်ဝီ ႁၢႆ 3 လမ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇႁၢႆ လမ်းၼိုင်ႈလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇ ႁၢႆ 2 လမ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းမၢႆၾၢင် ယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပလိၵ်ႈယေး/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းမၢႆၾၢင်/ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ပေႃးဢမ်ႇမီး ယွၼ်းငိုၼ်း  မၢင်ၵေႃႉ လႆႈပၼ်ထိုင် 3 မိုၼ်ႇပျႃး။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၵဵၵ်ႉလၢၼ်ႇ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ၊ တၢင်းၶဝ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ၊ ၶူဝ်ၼမ်ႉၶၢႆ လႄႈ...

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ  ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်း သုမ်းငိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇပၢင်ၶႅၵ်ႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း သုမ်းငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇပျႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႇ ၺႃးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၸူၼ်မၼ်းၸၢႆး ၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းႁုင်း...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပႆႇၵိုတ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇ

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးမႃး 7 ဝၼ်း ပႆႇၵိုတ်း တိုၵ်ႉ သိုပ်ႇႁဵတ်းယူႇ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းလီတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈ တွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးၶိုၵ်ႈယႂ်ႇလူင်...

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ ၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလီတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင် တေႃႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉ 3...

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်း ပႆႇႁၢႆၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶိုၵ်ႇယႂ်ႇလူင် တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၼၼ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img