Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29  လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ဝၼ်းဢႃးတိတ့် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးယိုဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈတႅင်ႇယႅၵ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႅင်ႇယႅၵ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇလူႉၵွႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈ ဝတ့်/ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတႅင်ႇယႅၵ်ႈ။ သွင်ဝၢၼ်ႈၼၼ့် မီးလင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 50 လင်။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်သႂ်ႇႁိူၼ်းယေး လူ့ၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃ့ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆ့သေ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ သႅၼ်ဝီၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်လႆႈပၢႆႈမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသေမႃးဢေႃႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်းၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းမီးမွၵ်ႈ 50 လင်။ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေၵွႆသမ်ႉမွၵ်ႈ 20 လင်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၸၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆ့ၵေႃႈ ၶူဝ်သႅၼ်ဝီ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်လမ်ႇလွင်ႈ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ – မူႇၸေႊၼၼ့် ၺႃးယႃႉၵွႆ ၊ ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႈ  မီးၸၢၵ်ႈထႆထုၺ်လိၼ်မႃးၶုတ်းယႃႉ သဵၼ်ႈတၢင်းဝႆ့ထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈတႅင်ႇယႅၵ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်း မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းတႅင်ႇယႅၵ်ႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ့် တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်းၾႆးၾႃ့ မီး 3 ဝၼ်းယဝ့် ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းတိုၵ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ဝၼ်းသုၵ်း ၊ တႄႇဝၼ်းၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းၶၢတ်ႇၾႆးၾႃ့ ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်လႅင်းၾူၼ်း Mytel လႅင်းၾူၼ်းတၢင်ႇဢၼ် တတ်းၶၢတ်ႇဝႆ့သဵင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းသေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆ့ လႆႈပိုတ်ႇဝႆ့ ဢွင်ႈတီႈၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 6 တီႈ ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 3000 ဢမ်ႇယွမ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် တႃႇၵိၼ်ယႅမ့်လႄႈ ၸဵမ်ဢဝ်တီႈယူႇတီႈသဝ်း၊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆ့ၼႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွင်းၶမ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ့် တႃႇသိုဝ့်ၼမ့်မၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (တီႇသႄႇ) ၊ တႃႇၸႂ့်တီႈၵျွင်း/ဝတ့် တီႈသုၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆ့ ၊ ယွၼ့်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တိုၵ့်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆ့ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ယိုတ်းသိမ်း ၵုမ်းလႆႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ၊ လိူဝ်သေၶဵင်ႈၶႅင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်မႃးၵုမ်းဝဵင်းၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း