Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သီႇပေႃႉ

TYN ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတီႈမိူင်းၶိူဝ်း

 ၼႂ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Day ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ပီၼႆ့ မီးပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွၵ်ႈၼႆ့ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဝၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့်ၽႄႈလၢမ်း။ ယိင်းဢွၼ်လႅင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ဢေႃႈၶႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ2020 မႃးၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶႃႈၼေႃ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ၵေႃႈမီးလွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆ ႁဵတ်းၼႆသေ...

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈသၢၼ်ၶတ်းၾၢႆတႃႈလူင်ယႄးယႂႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ 11 ဢိူင်ႇ  ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄမႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ 11 ဢိူင်ႇ ၸၢင်ႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆတႃႈလူင် ယႄးယႂႃႇၼိူဝ်။  ၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႆႉၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈတိၼ်လွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/12//2022 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -...

ၸဝ်ႈႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးၸူၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပႃးၶမ်းၵႂႃႇ 6 ၸွႆႉပၢႆ

ၸဝ်ႈႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်းတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸူၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပႃးၶမ်းၵႂႃႇ 6 ၸွႆႉပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၸဝ်ႈႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်းယီႇသျိၼ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸူၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပႃးၶမ်းၵႂႃႇ 6 ၸွႆႉပၢႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်သိမ်းသႅင်ႇသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၼႆဢေႃႈ မိူဝ်ႈၶဝ်မိူဝ်းၵိုတ်းၵႃးၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ယဝ့်ႁေ...

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူမ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈလူ့တၢႆၶၢင်ႈတၢင်း

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူမ့်ရူတ့်လူ့တၢႆၶၢင်တၢင်း။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် တူဝ်တၢႆၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ လူမ်ႉဝႆႉယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (နယ်စည်းမခြားပရဟိတ)ဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းလႅပ်ႈတၢႆဝႆ့ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ပေႃးၶႅင်ယဝ့်ၼႃႇ။ ၽႂ်ဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႈ။  တေလႅပ်ႈလိုၵ်း ယဝ့် ၼေႈ...

ၾႆးမႆႈဝတ့်ၵျွင်းၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၾႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ  ၾႆးမႆႈဝတ့်ၵျွင်း 2 လင်ၸပ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်း လူ့သုမ်းတင်းၼမ်  ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၶမ်ၾႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၶႄၾႆးတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ တႆႈတဵၼ်းၶဵင်ႇၽြႃး ။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ်ပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ  

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းပီႈၼွင့်လႄႈ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ် ပၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းသု ၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ  ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်သီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်   တီႈဝတ့်ပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း ၽူႈၶပ့်ၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆႁိမ်းၸမ်ဝူင်ႈ ပႆႇႁၼ်တူဝ် ၶိုၼ်း

 ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်း ပွၵ့်မၢၼ်ႈ ၶဵတ်ႇ/ၼႃႈလိၼ် 2 (နယ်မြေ ၂) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၽဵဝ်းဝိၼ်းသေႃႇ(ႁွင့်) ဢၵျီးၵွင်ႇ ဢႃယု 24 ပီ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တၢင်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တိုၵ်ႉပၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးသိုၵ်း SSPP လႄႈ သွင်ၾၢႆႇငႃၵၼ်ဝႆႉယူႇ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 20 လင်

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ သီႇပေႃႉ 400 ပၢႆလူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 400 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း 25/11/2022 ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ႁူဝ်ၼွင်လႄႈၵုင်းပႅၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်။ သွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမႁႃႇၸီႇ ဢၼ်မီးႁိမ်း ပူႇတႃႇ(တႃႈရူတ်ႉၾႆး) ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်းတေႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းပီႈၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်း  ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 11 လိူၼ်လိုမ်းတူဝ်  8 ဝၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 11 လိူၼ် ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ 8 ဝၼ်း၊ တႃႇတေယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးဢွင်ႇဢူး ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသႃႇထုၼ်း  ပႃႈမွၼ်းၸိင်ႇ  ယူႇဝဵင်းသီႇပေႃ့။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် တႅပ်းဢွႆႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ( မြင့်မြတ်ပါရမီ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 80 လေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30...

ပၢင်လွင်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၢမ်ႈပၼ်

ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်လွင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ -ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵတ်ႈမွၼ်ငိုၼ်းတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယႂ်ႇလူင်။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းပျီႇထွင်ႇၸူႉ တၢင်းလုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးမႃး ဢၼ်တေၶဝ်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ၊   ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈ ဢိူင်ႇပိင်းၼႄးၵူင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁူႉလွင်ႈႁၼ်တၢင်းၸွမ်းလွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸဝ်ႈတႅင်ႇ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉထၢမ်ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းထိူၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ် ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၵွင် ၶလယ 23 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ...

ၵႃးၽႃႇၵၼ် 3 လမ်းတီႈသီႇပေႃႇ မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်တၢႆထင်တီႈ  

ၵႃး 3 လမ်းၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၵႃး 3 လမ်းၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း - ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img