Friday, March 31, 2023

TYN ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတီႈမိူင်းၶိူဝ်း

Must read

 ၼႂ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Day ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ပီၼႆ့ မီးပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွၵ်ႈၼႆ့ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဝၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့်ၽႄႈလၢမ်း။

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တီႈသီႇပေႃႉ မိူင်းၶိူဝ်း

ယိင်းဢွၼ်လႅင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ဢေႃႈၶႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ2020 မႃးၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶႃႈၼေႃ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ၵေႃႈမီးလွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆ ႁဵတ်းၼႆသေ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ထူပ်းၵၼ် မၼ်းၵေႃႈဢိင်ၼိူဝ်ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလၢႆလၢႆလွင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈၵူၼ်းဢၼ်ထၢမ်မႃးမီးတင်းၼမ် ဝႃႈ ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉႁိုဝ် ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉႁႃႉၼႆၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆ တႃႇႁဝ်းတေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေယၢပ်ႇႁႅင်းႁႅင်းၼၼ်ႉၼႃႇ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈႁဝ်းၵေႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆၵႂႃႇၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈပွၵ်ႈၼႆ့ မီးၽူႈလူင့်လႅၼ်ႇလၢႆၸဝ်ႈ မႃးတၢၼ်ႈၶႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်တေ ပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်ႈသင့်မႃးလိူဝ်ၼႆ့။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းထုင့်လၢႆဝဵင်း 500 ပၢႆ မႃးႁူမ်ႈသၢင်ႈတူင့်ၼိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။

ၼၢင်းၽူၺ်းႁွမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းၸႂ်ၼႂ်းၶေႃႈၶႃႈႁဝ်းဢၼ်လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းတေႉတေႉ ၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇၽႅဝ်မႃးၼႆႉတႄႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈဝႃႈၼႂ်းၸႂ်လူင်ၼႆႉဢမ်ႇပႆႇပေႃးပိုတ်ႇပၢင်ၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈၼႃ ၽိူဝ်ႇလႆႈမႃး ၼင်ႇထွမ်ႇပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ဢၼ်ၽူႈတၢၼ်ႈ ၶႆႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၶႆႈၼႄပိုၼ်းလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းဢၼ်မိူဝ်ႈပုၼ်ႉမႃး ဢၼ်မီးတၢင်း ယိူင်းဢၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေၼႆ လႆႈတၢင်းႁူႉၵႂႃႇတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းတေမီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈ ၼႆၵေႃႈ  ၸရေးၶဝ်၊ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႈၶဝ်လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ လႆႈတၢင်းႁူႉၼမ်တေႉတေႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်း ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Day ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ် March ၼႆ့ မီးၸရေးၵေႃႇမိူင်း၊ ၼၢင်းၶမ်းယူင်ႇ၊ ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်သၽႃႇဝၶဝ် မႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇပႃး။

ၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ(1)လိူၼ်Marchၼႆလႄႈၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼႂ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆႉၵေႃႈၶႃႈၶဝ်တေမီးၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တီႈဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ  ပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈၼေႃႈ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈၵၢင်ၶမ်ႈမႃးၼႆႉသမ်ႉ တေမီးပႃးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ ၼႃႇၼေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ(28)ၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ(1)မိူဝ်ႈၼႆႉသေၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Day ၼႆ့ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ် တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2017။ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး ဢဝ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊပႃႉၺၢၼ်ႇ (ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး၊ ၽူႈတႅင်ႇတႅမ်ႈ ၽဵင်းတၢင်ႇတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ) ၼၼ့်သေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ် မၢတ်ႊၶျ် ၵူႈပီ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း