Saturday, May 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တေဢမ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၵူႈပီၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး - သိင်ႇၵပူဝ်ႇ - မလေး သျႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ပွၵ်ႈမႃး ၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ယင်းဢွၼ်...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးမွၵ်ႈသႅၼ်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မီးထိုင် 2 လၢၼ်ႉ 8 သႅၼ်ယဝ်ႉ UNOCHA ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝဵင်းၵႃလိုဝ်းလႄႈ ဝဵင်းၵၼီႇ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းတင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး ထိုင်မိုၼ်ႇပၢႆ။ တီႈၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ တိူင်းတၼၢဝ်းသီၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 22/03/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႅၼ်း 500 ပွင်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈလဢိ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် 4 ၵမ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လၢမ်းလိမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၶုၼ်ႇပၺႃးဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈလူင်း မိူင်းတႆး – မိူင်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ဝႂ်ၵမ်ႉ တီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈလူင်း မိူင်းတႆး - မိူင်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ဝႂ်ၵမ်ႉ တီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸင်ႇၸၢင်ႈၶီႇရူတ်ႉၵႃး။ ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးသေ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းတေလုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇတႃႈၵုင်ႈ -ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်း ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းသေ တေ မႃးမိူင်းတႆး...

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် သႄႉသွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သႄႉသွမ်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၼမ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင် ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ႈၼိုင်ႈ မီး 6 ၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး တၢႆ 20 ပၢႆ မၢတ်ႇ 30 ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၵျႅၵ်ႊၾၢႆႊတႃႊ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ  တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 20 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ပၢႆ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းယဵၼ်ယူႇၼၼ့် ၶိူင်ႈ မိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ 18 လၢၼ်ႉပၢႆ ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ

UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 မၢတ်ႊၶျ်ဝႃႈ - ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 18 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇၵိၼ်သေ ထိုင်ၸၼ်ႉဢိုပ်းယၢၵ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ သဵၼ်ႈမၢႆ 18 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ ၵဵပ်းဝႆႉတႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ UNICEF...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်တီႈယူႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း တူင်ႉၶဝ်ႇၶွၼ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တေၵိုတ်းတႃႇႁဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉသ်ၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ လႄႈ ၸၵၸ(စကစ) သိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းၶႄႇသေ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလၢၵ်ႇလၢႆၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁူၵ်းၸဵတ်းၶေႃႈ ၼႆ ႁူင်ၵၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ပေႃးပၼ်းၸင်ႇၸင်ႇ ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈမႆႈၸႂ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢႃးလႃး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပွင်ႉၶၢင်းလႃႇလင်လႃႉလိူင်း၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းႁၢင်ႈလူၼ်ႉသေ ၵိူဝ်ႉလဵၼ်ႈၵေႃႈယင်းမီး။ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ၼႆသေ ထတ်းသၢင်ၼပ်ႉသၢင်ႈ ပိူင်းၼေလၢႆးၵၢၼ် မႅၼ်ႈလွၵ်းၸွမ်းပိူင်ၼၼ်ႉတႄႉ လႅပ်ႈဢမ်ႇပေႃးမီး။ ပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ၊...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းယႂ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇသေ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပႃးထႅင်ႈ။ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသင်ႇႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၼိုင်ႈၸႄႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈဢၼ် သေဢမ်ႇၵႃး တေႁဵတ်းပႃးၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မဵဝ်ႉတေႃႇဝုၼ်ႇမၼ်းတၢတ်ႉ ယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ - ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4,600 ပၢႆ

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး 3 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 4,680 ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉ တင်းမူတ်း မီး 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတႅပ်းတတ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵႂႃႇ မီး...

ၶၢဝ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင် ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၾႆး ၾႃႉမၢၼ်ႇ

ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း လွင်ႈၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူဝ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင် (ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်) ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 19 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ်...

ISP Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်တိုၵ်း လၢမ်းတူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ

ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႄႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၵိၼ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းၽႄႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 330 ၸႄႈဝဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်လိူၼ် မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းတီႉဝႆႉ သူင်ႇတီႈဝဵင်းယမႄးတိၼ်း တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA လၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 -3 ပီမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ ပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ဢၼ်မီးတီႈၸႄႈ ဝဵင်းယမႄးတိၼ်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တႃႇၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယမႄးတိၼ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ

ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် - သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ၵုမ်းလႆႈဢမ်ႇႁိုင် 3 ဝၼ်း ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 27 ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 27 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယိုတ်းလႆႈၶိုၼ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 276 ။ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းမိတ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းႁူပ်ႉၵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3

ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ၶုၼ်ႊမိင်ႊ မိူင်းၶႄႇ ။   ပဵၼ်ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ဢၼ်သိုပ်ႇတေႃႇၵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ် လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။  ၶၢဝ်ႇ VOA ႁၢႆး ငၢၼ်းဝႃႈ - ၶၢဝ်ႇပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈတႄႉ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ...

Latest news

- Advertisement -spot_img