Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ“ ထိုင်ၶၢဝ်းၵူၼ်ႇပိၼ်ႈပင်းလူမ်ႉလႅဝ်ယဝ်ႉႁိုဝ်

ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ယိုတ်း သၽႃး သေပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၶိုင်ၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁိုဝ် (State Administration Council-SAC) ပူၼ်ႉမႃး 3 ပီယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႅဝ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ယင်းပႆႇမိုၼ်ႈလူမ်ငၢႆႈငႅမ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း  ၼင်ႇဢၼ် ဝူၼ်ႉဝႆႉလႄႈ ထုၵ်ႇတေႃႇတၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း(လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သွၼ်ႉ) ဢိၵ်ႇတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းလၢႆလႄႈ ၵိူတ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ၶိုၼ်ႈမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ...

တပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးယိုဝ်းထႅင်ႈ

တပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉယိုဝ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ သဵင်လင် ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ၵမ်း လွင်ႈမၢတ်ႈၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ငိၼ်းဝႃႈမီးယူႇသေတႃႉ ႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 3 တီႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းပူင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်း လိူဝ်ႇ၊ တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ မၵူၺ်း၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ - ၶၢဝ်ႇ DVB...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ သင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2024 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး ဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ (Unique...

PDF သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၼေႇပျီႇတေႃႇ 30 လမ်း

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 30 လမ်း မုင်ႈၼႃႈဢၢၼ်းယိုဝ်း ႁိူၼ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢဝ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ငဝ်ႈထၢၼ်ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းဢေႊလႃႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိၼ်မုင်ႈၸူး လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်း ၵၵ-ၵျီးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဝ်ႉလိူဝ်ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ တေပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးလင်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယဝ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁွင်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၼၼ်ႉလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်း တိၼ်ႇဢွင်ႇၸၢၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တီႈပၢင် ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ...

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 55 မၢတ်ႇ 68

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း လူႉတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း မီး 55 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 68 ၵေႃႉ - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/3/2024 ၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းၵၢတ်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 လႄႈ Grade 12 ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီးယူႇ 18,000 ပၢႆ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵၢတ်ႈၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼမ်လႄႈ တေ ၸတ်းပၼ် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ...

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ၵဵပ်းသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်း သိုၵ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပၼ်းၼၼ်ႈ သုမ်းတပ်ႉသုမ်းသိုၵ်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ၼႆႉ ပႅင်ႇၼင်ႇပဵၼ်လႆႈ တေႁဵတ်းၵႂႃႇၵမ်းတွၼ်ႈတွၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးငၢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင် ယူႇၼႆ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁဵတ်းဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊပိဝ်ႊ ၸွမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရတ်ႉသျႃး ဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈယၼ်ႇၵုင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 18 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် MRTV ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 23 ပူၼ်ႉၼႆႉ တေငိၼ်း ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ...

ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ရတ်ႉသျႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၾိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း 50 ၵမ်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RIA ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းရတ်ႉသျႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ 50 ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈရတ်ႉသျႃးပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၾိုၵ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႄႈ ၵၢၼ်ႁပ်ႉတိုၵ်း ဢိၵ်ႇၽႅၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ - ပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုမ်းသိုၵ်းဝႆႉသေ...

ၸၵၸ ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼမ်လိူဝ်ၽွၼ်းလီ တႃႇမိူဝ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းၸၵၸ(စကစ) တၢင်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝဵင်းၼႆႉ တႄႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မၢတ်ႉသ်ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸၵၸလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၼိုင်ႈၸုပ်ႈၼႆႉ တေၵဵပ်းၼိုင်ႈဢိူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ 2-3 ၵေႃႉၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် တေလႆႈသႂ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ 150 တေႃႇထိုင် 170...

သွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တေဢမ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၵူႈပီၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး - သိင်ႇၵပူဝ်ႇ - မလေး သျႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ပွၵ်ႈမႃး ၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ယင်းဢွၼ်...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးမွၵ်ႈသႅၼ်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မီးထိုင် 2 လၢၼ်ႉ 8 သႅၼ်ယဝ်ႉ UNOCHA ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝဵင်းၵႃလိုဝ်းလႄႈ ဝဵင်းၵၼီႇ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းတင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး ထိုင်မိုၼ်ႇပၢႆ။ တီႈၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ တိူင်းတၼၢဝ်းသီၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 22/03/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႅၼ်း 500 ပွင်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈလဢိ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် 4 ၵမ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လၢမ်းလိမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၶုၼ်ႇပၺႃးဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img