Friday, December 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းၵၼ်တီႈသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႅဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၸႄႈဢႅၼ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၵိုင်ႉၵင်ႉ ၽူင်ႉပၢႆႈ  တင်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ တင်းၶိုၼ်းထိုင်မိူင်း လႅင်းၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁိုဝ်တေႁတ်းယူႇၼွၼ်းၵၼ်လီလီ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆဢေႃႈ ” -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလၢႆၵမ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင် (ထောက်ပို့) ၶဝ်မႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ- ၼမ်ႉပွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယၢမ်း 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆႁူးလၢႆတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶမ်ႈဝႃး ၶဝ်ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉမႃးမီးတၢင်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ငိၼ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈတေမီးမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶိူဝ်းယႂ်းၼႆႉ လၢႆၸႄႈဝဵင်းၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ထိုင်မႃးႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ  ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ငိၼ်းမႅၼ်ႈဝႃႈ တေႁၢမ်ႈၼႆဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၼႃႇ လိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉဢမ်ႇႁၼ်ဢွၵ်ႇၶႃႈ။ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶဝ်တေႁၢမ်ႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်းၶႃႈ။ငိၼ်းဝႃႈ တႄႉ...

ငဝ်းလၢႆးမၢၼ်ႈႁိမ်မိူင်းလႄႈပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027  ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇထႅင်ႈ သွင်သၢမ်ဝၼ်း တေတဵမ်လိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သၢႆငၢႆတႃႇတေ ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇ ယင်းပႆႇမီး၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိူဝ်းယႂ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယိၼ်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸဝ်ႈမိူင်းၶုၼ် ၶွင်ၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈပိူင်ႇယၢမ်ႈငမ်းမႃးၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸႂ်လီပေႃးၶႂ်ႈယဵၼ်းပဵၼ် ၸႂ်လမ်၊ ႁၼ်သိုၵ်းသင် ပေႃးၶႂ်ႈထၢင်ႇပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ယုင်ႈယၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း တတ်းၶေႃးပၢတ်ႇႁူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် သင်ႇၶတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 27/11/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းတဢၢင်းၶိုင်ယိုတ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ(စခန်းသစ်)ၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တႃႇတေယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶိုင်ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ Photo : ႁၢင်ႈႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ၼႆႉ လိူဝ်သေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇပႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႃႇယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းတိတ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇမေႃးၵူႈဝၼ်းၵူႈၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်တိုၵ်ႉတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ယူႇ။...

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸမ်လိူၼ် သိုၵ်းတဢၢင်းယိုတ်းလႆႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23/11/2023 ၼၼ်ႉ၊ ယိုတ်းလႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼႆႉမႃး ႁိုင်ယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ဢမ်ႇယိုတ်းလႆႈငၢႆႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉလူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ၵမ်း ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ 10 ပၢႆ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း မႃး ပွႆႇမၢၵ်ႇ လူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 2...

ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးသိုၵ်းၸုမ်း ဢူၺ်းလီယိုတ်းလႆႈ 4 တီႈ

တပ်ႉပၢင်သဝ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းသိမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 4 တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ၼႆႉ ၸုမ်း TNLA လႄႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႇၵၢင်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 တီႈဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း TNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ...

ၸူဝ်ႈမီးမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈတၢႆ  4 ၵေႃႉ

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း(တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ ၵုမ်းၵမ်) ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တင်ႈတင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းတေႃႇထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2023  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ဢွၵ်ႇယူႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၵွၼ်ႇလႄႈလင်ၶၢဝ်းယၢမ်းတတ်းမၵ်းဝႆႉဢိတ်းဢီႈ ၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 တီႉလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈႁိူၼ်း ပေႇတူး(မႃႇရီႇယႃႇၼူဝ်ႇ) တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတပ်ႉ ဢိူင်ႇပၢင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ - ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်တေသူင်ႇၸူးသိုၵ်း KNPP လႄႈ PDF ။ တီႉလႆႈပႃး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်း

ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ၵိုတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ (အဝေးသင်) ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023 ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇၵိုတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (အဝေးသင်) လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂင်ၸႂ် တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း တေၺွပ်းႁၢပ်ႇၶျေႃး

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ပေႃးဢွၵ်ႇတေတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ႁၢပ်ႇၶျေႃးဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆဢေႃႈ ။ ပေႃးႁၼ်ၽႂ်ဢွၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢႆးဝႃႈယိင်း တေၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၶျေႃး ၊ တေသူင်ႇၼႃႈသိုၵ်းၵမ်းလဵဝ် ” - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈၵူၼ်းထႆး 40 ၵေႃႉ ပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈၼမ်း ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸွႆႈၵၼ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ မႃးမီးတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 41 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈထႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img