Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ သင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2024 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး ဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ (Unique Identify Number – UIN) ၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – မိူင်းထႆး၊ မိူင်ၶႄႇလႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလတ်းၶၢမ်ႈ ၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး ၊ မိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈႁဵတ်းပၼ်ဝႂ် TBP ၊ BP ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉပၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းလႆႈတႅတ်ႈတေႃး ထႅင်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၸင်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ UID ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်လၢႆလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႉ တႄႇလိူၼ်မေႊ ၵႂႃႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇမီး ဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၼႆႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်လႄႈ ဝတ်းဝႂ်ၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယၢမ်ႈလတ်းၵႂႃႇမႃး ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းဝႂ် သမၢတ်ႉ ၵၢတ်ႉဝႆႉလႄႈ ပေႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁႄႉႁၢမ်ႈမႃးတႄႉၸိုင် ၵူၼ်းလတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ တေလူတ်းယွမ်းၼမ်။

လွင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၾင်ႇမၢၼ်ႈ – ၾင်ႇထႆးထႅင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၸိုင် တေၵိၼ်းၸႂ်ယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈရူတ်ႉႁပ်ႉ ၸၢင်ႈ တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

“ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉလႄႈ ပေႃးၶဝ်ႁၢမ်ႈႁဵတ်းၼႆတႄႉတႄႉၸိုင် တေဢမ်ႇမီး ၽႂ် ၸၢင်ႈၶၢမ်ႈၶူဝ်။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႂ် ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်လႆႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ရူတ်ႉႁပ်ႉၸၢင်ႈ တေႃႉၵူၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလူဝ်ႇပွၵ်ႈၸႂ်း ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ တေၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇလတ်းၶၢမ်ႈလႆႈ ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢဝ်မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၵႂႃႇ ႁဵတ်းဝႂ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း(TBP) သေ ၶၢမ်ႈလတ်း လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၾင်ႇမၢၼ်ႈၼႆႉ 1,000 (ၼိုင်ႈႁဵင်) ပျႃးလႄႈ ငိုၼ်းထႆး 20 ဝၢတ်ႇ။ တီႈၾင်ႇထႆးသမ်ႉ လႆႈသဵင်ႈ ငိုၼ်းထႆး 50 ဝၢတ်ႇ။ ၵႃႈလတ်းၶၢမ်ႈ ၶူဝ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 8,000 (ပႅတ်ႇႁဵင်) ပျႃး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် BP ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မီးမၢႆၾၢင်ၵူၺ်းၵေႃႈ ႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် ႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းထႆး 100 ဝၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သင်ဢမ်ႇမီး ဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ UID ၸိုင် တေဢမ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/3/2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၶိုၼ်း လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တၢင်း မိူင်းတိင် (ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ) တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တၢင်း ဝၼ်းတဵင်ႈ (ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ) တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၼႆႉသေ ပႆႇႁၼ်ၾၢႆႇလႂ် တူၵ်းလူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈသင်ဝႆႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ – ထႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လွင်ႈသမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ UID တႄႉ ပႆႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႇၼႃႈသင်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လဝၵ (လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန) ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ လူင်းသဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈတီႈလုမ်းသေ တႄႇႁဵတ်းပၼ်မၢႆၾၢင်ဝႂ်ၶႅင်(ႁိုဝ်) သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ မႃးတင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပီ 2023 ၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း