Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းတပ်ႉ 275 မျႃႉဝတီႇၶိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၸွႆႈ တီႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF သေ ၶဝ်ႈၼႂ်းတပ်ႉ ၶလရ 275 ၶိုၼ်းသေတႃႉ တီႈတပ်ႉၵွင် 355 - 356 - 357 ၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းယၢင်း KNLA ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းယၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇ ပၼ်ႇထိဝ်း ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းၼႃႈတီႈတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီၼ်ႇ ပၼ်ႇထိဝ်းသေ ပၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇ ပၼ်ႇထိဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပူတ်းဢမ်ႇတီႉၺွပ်းပႃးမၼ်း၊ သိုပ်ႇပၼ်တီႈယူႇ ပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/04/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၺီႇၺီႇၼၢႆႇ တပ်ႉၶမယ 423 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃလွၵ်ႇငိုတ်ႈသေ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၵူၺ်း လႆႈၵႂႃႇ 5 ႁဵင်ၵေႃႉယဝ်ႉသေ သူင်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉ 15 တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုပ်ႈ 2 တေသိုပ်ႇၵဵပ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆႈၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ -“ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၼ်ႁႃလႄႈ...

NUG ဝႃႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၸမ်တေဢွင်ႇမၢၼ်ထိုင်တီႈယဝ်ႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မၢၼ်းဝိၼ်းၶၢႆႇတၢၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉ NUG လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ NUG တဵမ် 3 ပီၼၼ်ႉဝႃႈ - ၶၢဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တဵမ် 3 ပီၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇလႆႈသေဢမ်ႇၵႃး ယိုတ်းလႆႈဝႆႉပႃး ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းႁွင် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ သၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း 91 ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP  လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပႃး မႃး...

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ“ ထိုင်ၶၢဝ်းၵူၼ်ႇပိၼ်ႈပင်းလူမ်ႉလႅဝ်ယဝ်ႉႁိုဝ်

ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ယိုတ်း သၽႃး သေပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၶိုင်ၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁိုဝ် (State Administration Council-SAC) ပူၼ်ႉမႃး 3 ပီယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႅဝ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ယင်းပႆႇမိုၼ်ႈလူမ်ငၢႆႈငႅမ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း  ၼင်ႇဢၼ် ဝူၼ်ႉဝႆႉလႄႈ ထုၵ်ႇတေႃႇတၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း(လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သွၼ်ႉ) ဢိၵ်ႇတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းလၢႆလႄႈ ၵိူတ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ၶိုၼ်ႈမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ...

တပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးယိုဝ်းထႅင်ႈ

တပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉယိုဝ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ သဵင်လင် ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ၵမ်း လွင်ႈမၢတ်ႈၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ငိၼ်းဝႃႈမီးယူႇသေတႃႉ ႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 3 တီႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းပူင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်း လိူဝ်ႇ၊ တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ မၵူၺ်း၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ - ၶၢဝ်ႇ DVB...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ သင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2024 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး ဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ (Unique...

PDF သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၼေႇပျီႇတေႃႇ 30 လမ်း

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 30 လမ်း မုင်ႈၼႃႈဢၢၼ်းယိုဝ်း ႁိူၼ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢဝ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ငဝ်ႈထၢၼ်ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းဢေႊလႃႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိၼ်မုင်ႈၸူး လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်း ၵၵ-ၵျီးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဝ်ႉလိူဝ်ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ တေပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးလင်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယဝ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁွင်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၼၼ်ႉလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်း တိၼ်ႇဢွင်ႇၸၢၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တီႈပၢင် ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ...

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 55 မၢတ်ႇ 68

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း လူႉတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း မီး 55 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 68 ၵေႃႉ - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/3/2024 ၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းၵၢတ်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 လႄႈ Grade 12 ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီးယူႇ 18,000 ပၢႆ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵၢတ်ႈၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼမ်လႄႈ တေ ၸတ်းပၼ် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ...

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ၵဵပ်းသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်း သိုၵ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img