Saturday, December 3, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

မူႇၸေႊ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း ၸဵမ်ၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈလႄႈတၢင်းၼႂ်းပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း  လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉပဵၼ်  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆ့၊ ၸုမ်းလဝၵ(ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း)၊ၸုမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ (အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန)၊ၸုမ်းသယၽ(ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ) ၊ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃ့သူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ တင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းလၢႆလၢႆတီႈ၊  ဢၼ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေပႂ်ႉၵဵပ်းၼႆႉပဵၼ်တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆ့ၼွၵ်ႈလိူဝ်  ၸုမ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ယဝ်ႉသမ်ႉ တေမီးၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  TNLA...

ႁိူၼ်းၽူႈမၢၵ်ႈမူႇၸေႊၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းလႄႈဝႂ်တီႈလိၼ်

ႁိူၼ်းၽူႈမၢၵ်ႈၸၢဝ်းၶႄႇလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၶႄႇ 25 သႅၼ်ယႂၼ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 1,000 သႅၼ်ပျႃး) ဢိၵ်ႇပႃးတင်းဝႂ်တီႈလိၼ် (မြေဂရမ်) ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022     ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ။ၼႂ်းႁိူၼ်း မီးဝႆႉၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၵူၼ်းထဝ်ႈသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 11 လိူၼ်လိုမ်းတူဝ်  8 ဝၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 11 လိူၼ် ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ 8 ဝၼ်း၊ တႃႇတေယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးဢွင်ႇဢူး ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသႃႇထုၼ်း  ပႃႈမွၼ်းၸိင်ႇ  ယူႇဝဵင်းသီႇပေႃ့။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် တႅပ်းဢွႆႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ( မြင့်မြတ်ပါရမီ...

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇၵိုၵ်းႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉဢၼ်ပိုတ်ႇၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁၢၼ်ႉဢွၼ်ႇႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇဝႆႉ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူႈႁၢၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈယေးငိုၼ်း ၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၵူၺ်းသေတႃႉ တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃးတႄႉ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸူးၵူႈႁၢၼ်ႉၵူႈႁွင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇသေမၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈထုၵ်ႇယွၼ်း 10 သႅၼ် မၢင်ႁၢၼ်ႉၵေႃႈ 15 သႅၼ် -20 သႅၼ်...

PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်

တပ်ႉၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄလႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း မၢၵ်ႇၼႆႉတႅၵ်ႇတီႈ Top One KTVဢၼ်မီးႁိမ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢၼ်ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈႁႄႉၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆသေ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ - ၵူတ်ႉၶၢႆ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း 1 လမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇပျႃး။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2022 ၼႆႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ -...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း လၢႆၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သိၼ်ႇၽိဝ်ႇ (ဆင်ဖြူ) - မင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ လၢႆၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ 3 လုၵ်ႈ။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း...

မႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ တႅင်းႁူၺ်ႇတႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းမႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ လႅၼ်ႈ သမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူမ်ႉလႄႈ မႆႉလႅမ် တႅင်းၶဝ်ႈႁူၺ်ႇတႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းမႆႉလႅမ်သဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ ၼၼ်ႉ သေလဵၼ်ႈၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅၼ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇၶီႈလိုတ်း လူမ်ႉ လႄႈ ဢဝ်မႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉၼၼ်ႉပၵ်းၶဝ်ႈတႃၶွၼ်ၶႂႃ။...

KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်မႃးႁႅင်း ၸဝ်ႈၵႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ - ၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်ဝႃႈ ႁႄႉလႄႈၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ဢမ်ႇၵိုတ်းသႂၢင်း ၶွၼ်ႇ ၸိုင် တေမႂ်ငိုၼ်း 2 ပုၼ်ႈဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ  ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်  ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၶဵၼ်ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼိုင်ႈလုၵ်ႈ သမ်ႉပေႃးလူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ။ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်မႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် သူပ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇႁူထွမ်ႇၵၢင်ႇ၊ ၼွၼ်းၶိုင်ႈတိုၼ်ႇၶိုင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႃးသေပွၵ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်မီးၸုမ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇသဝ်း ယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်း - လၢပ်ႇယူႇၼိူဝ် ၶေႃးယူႇတႂ်ႈဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼမ်သုတ်း။ ပၼ်ႁႃၵေႃႈမီးၼမ်သုတ်းသေ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ သႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ပႃးၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:07 မူင်း  ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း   ႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ မၢႆ 3 လႄႈ တပ်ႉၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပႂ်ႉဝႆႉ တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။   ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶဝ်ဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း(မူႇၸေႊ) ထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ထႆပႃးငိုၼ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း မူႇၸေႊ ပႂ်ႉထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင် (မှတ်ပုံတင်) မိပ်ႇငႅၼ်းထႆၵိၼ်ပႃးငိုၼ်း။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢတ်ႈ ပူင်ႇတိၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 1...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2  ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်းထၢမ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ဢၢၼ်းလၵ်ႉမိုဝ်းထိုဝ်

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်းလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၺႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶွၼ်ႈပေႃႉၵုမ်ႇ သင်ႇသွၼ်ယဝ်ႉပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုမွၵ်ႈ 18  ပီ 2 ၵေႃႉ ၵေႃႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈပွၵ်ႉၾၢႆႇၵၢတ်ႇႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ၊ မႃးထၢမ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆး သေလၵ်ႉပူတ်းဢဝ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ/ႁိူၼ်းႁၼ်လႄႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလၵ်ႉ ။ “ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉသေဝႃႈတေသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆးဝႃႇ...

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈမူႇၸေႊ

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 421 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ  ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇယိုဝ်း တၢႆၽွင်းၵႂႃႇမႄးရူတ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/10/2022  ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 421 ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပျေႉၽဵဝ်းဢွင်ႇ ၺႃးယိုဝ်းတီႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉတီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ     ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img