Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းထႆး

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႆး

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 17 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်သုၼ်ႇတူဝ်သေ မႃးလူင်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၻွၼ်ႊမိူင်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ။ မီးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် သႂ်ႇသိူဝ်ႈသီလႅင်မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 300 ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢိၵ်ႇၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ၽိူဝ်ႉထႆး လႄႈ...

ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်ယူႇသဝ်း တင်းမၢၼ်ႈတင်းႁဝ်းႁႃပၵ်းသဝ်းၾင်ႁၢၵ်ႈမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၼိၵ်ႊၵေႊဢီႊ ဢေႊသျိူဝ်ႊယၢမ်ႈပိုတ်ႇၽိုၺ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ ၸၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလင်ႇလႆၶဝ်ႈထႆး လူင်းလၵ်းပၵ်းထၢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼမ်တိူဝ်း။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈ ပိုတ်ႇသိုၵ်းပိုတ်းတိုၵ်း ၵၼ် ၵၢင်မိူင်းမႃးယိုတ်ႈယၢဝ်း ၵူၼ်းယူႇၵၢင်(ပွႆးၸႃး)  သိုဝ်ႉၶၢႆႁေႃတိူၵ်ႈၶႅင်းႁိူၼ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း (ဢသင်ႁႃရိမ်ႊ မသၽ်ႊယ်) ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းထႆးမႃး 30 ပီ ၼႄႉၼမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်  ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႃ သိုဝ်ႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းသဵမ်ႈလၵ်းပၵ်းထၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး။ လုၵ်ႈၵႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလၢႆတူပ်ႉၼႅပ်ႇ ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ 2021 ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈထႆးႁူပ့် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈထႆး (ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး) ၼၼ်ႉဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းပႃး ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ (ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း) ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး ၻွၼ်ႊ ပရမတ်ႉဝိၼႆး ၼႆႉ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထူပ်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ထိုင်ၼႂ်းၶွၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၶိုၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသိုဝ့် ႁွင်ႈႁိူၼ်း ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼမ်ႁႅင်း

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႆႉ တီႈမိူင်းထႆးတႄႉ - ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်သိုဝ်ႉႁွင်ႈႁိူၼ်းတီႈယူႇ (ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊမီႊၼီႊယမ်ႊ) ၵႃႈယႂ်ႇသေ ယူႇသဝ်းၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်ၼႆ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆႁွင်ႈႁိူၼ်း မိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈတၢင်ႇထတ်းသၢင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈႁႃသိုဝ်ႉႁွင်ႈႁိူၼ်း(ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ႁွင်ႈၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ ဢၼ်ၵူၼ်းသူင်ၵၼ်သိုဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼိုင်ႈႁွင်ႈ တေမီးၵႃႈၶၼ် ၼႂ်းၵႄႈ 6...

ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်း မိူၼ်ပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉ

(လၵ်းၼမ်းပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ) ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉလိူၵ်ႈၶဝ်ႈသၽႃးၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတင်းမူတ်း 151 ၵေႃႉသေ ပဵၼ် ပႃႊတီႊဢၼ်လႆႈ တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်တီႈ 1 လႄႈ ပဵၼ်ပႃႊတီႊ ဢၼ်တေလႆႈၸတ်းတင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈဢဝ် 8 ပႃႊတီႊၶဝ်ႈပႃးႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈ။ လူၺ်ႈလၵ်းၼမ်းၶွင်ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သၢင်ႈပၺ်ၺႃ ပႃႇရမီႇ ဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတႆး ၸွႆႈသူင်ႇၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶိုၼ်ႈလႆႈၸၼ်ႉၸွမ်တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်ႈႁဵၼ်း ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၸွႆႈၵွင်ႉပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၶိုၼ်ႈလႆႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ  B.A  MCU Psychology Thailand  M.A Buddhism Sri Lanka ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလ...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၾၢင်ႉ! ၵူဝ်ပဵၼ်မႅင်းမဝ်ႈတူၵ်းၵွင်ၾႆး

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်း ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး မၢင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မၢင်တီႈၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်။ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ...

လၵ်းၼမ်းတေႃႇမၢၼ်ႈပႃႈတႂ်ႈၵၢၼ်ၼမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၽိထႃႊ

ဝၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ (ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး လူၺ်ႈၽူလ်(ၽွၼ်းၵၢၼ်) ဢၼ်ပႆႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိထႃႊ လိမ်ႉၸရိူၼ်ႊရတ်း ႁူဝ်ၼႃႈပႃႊတီႊ “ၵၢဝ်ႉၵႆ” ဢၼ်လႆႈၽူႈတႅၼ်း မီးတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ႁူမ်ႈ 152 တီႈၼင်ႈလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဢွင်ႇပေႉ  ၽွမ်ႉပဵၼ်ၵႅၼ်ၼမ်းၸတ်းတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ၼႂ်းမၢင်တွၼ်ႈဢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈလၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင်ထႆး...

ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ၸွၼ်မွင်းလႅင်းၾႆး ပိူင်းထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပႃး

လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းထိ 14 ဝၼ်းဢၼ်လူမ်းလႅင်ႉမူဝ်ႊၶႃႊ ပတ်ႉပဝ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းထႆးသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵလႆႊ ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ 151 တီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွင်းသေ လႅၼ်ၼႃႈပိူၼ်ႈဝႆႉ။ ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး( ပိူဝ်ႈထႆး ) လုၵ်ႈယိင်းၸွမ်ၽွင်းၵဝ်ႇ ထတ်ႊသိၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၸမ်ႉ ဢွင်ႇပေႉ 149 တီႈၼင်ႈသေ ပဵၼ်ဝႆႉထိ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပႃႇတီႇ ၵၢဝ်ႉၵလႆႊ လႄႈ ၽိူဝ်ႉထႆး ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆးဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၸၼ် ၶၼႅၼ်းသဵင်ပႃႇတီႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ၵၢဝ်ႉၵလႆႊ လႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်း ၼမ်းၼႃႈဝႆႉသေပႃႇတီႇ ၽိူဝ်ႉထႆး(ပိူဝ်ႈတႃႇထႆး) ၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်းထိသွင်ဝႆႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝၼ်းတီႈ 14/05/2023 ၼႆႉ ဝၢႆးလင်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႉ ၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းထႆး ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ပီ ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းထႆး၊ ပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႆႉထတ်းတွၼ်ႈတႃႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးတႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ  

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း (ၸၢဝ်းတႆး) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၼွင်ႉၶူၺ် ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးဢုင်း ဢႃယု 44 ပီ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ (ႁွင်ႉ) ဢႅမ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ တီႈဝဵင်းႁၢင်လူင်...

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မေႊ 14 ဝၼ်း

မိူင်းထႆး ပဵၼ်မိူင်းၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ ဢၼ်မီးၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈ ၸၢတ်ႈ သႃသၼႃ ၽရႃႉမႁႃၵသတ်ႇ (ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း) မီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸုပ်ႈၵၢၼ် 4 ပီ ၶွင်ၸုပ်ႈၵၢၼ် ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၶွပ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸုပ်ႈပီ ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထုၵ်ႇၾၢႆႇၶတ်းၶႂၢင် ၵၢဝ်ႇၼႄးၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵိၼ်ငိုၼ်းၵိၼ်လၢၽ်ႈ  ဢမ်ႇသိုဝ်ႈသႂ် ဢမ်ႇမေႃ ႁဵတ်းမေႃပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၽၢတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလူမ်ႉၸူမ်...

ၵၢၼ်လွၵ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်

လွင်ႈထုၵ်ႇလွၵ်ႇ “သိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်” ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃၼႆႉလၢႆၵေႃႉတေၸၢင်ႈထူပ်းၵမ်ႈတူဝ်ယူႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေယၢမ်ႈႁၼ်ယၢမ်ႈယိၼ်းမႃးယူႇ။ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ လူၺ်ႈၵၢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႇသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်တႃဝွတ်ႇ တီႈလိၼ်ဢၼ် ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈႁၢမ်ႈထၢႆႇဢူၼ်း ႁိုဝ် တီႈလိၼ်ဢၼ်ၽုၵ်ႇမတ်ႉၸိုဝ်ႈၽူႈၶၢႆလႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လိူဝ်သေသဵင်ႈငိုၼ်းသဵင်ႈ တွင်းလၢႆယဝ်ႉ ယင်းမႃးသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ပဵၼ်လိူင်ႈၶၻီး(ဢမု) ၶိုၼ်ႈသၢၼ်ၶိုၼ်ႈၸၢႆးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇတီႈလိၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇႁၢမ်ႈထၢႆႇဢူၼ်း ယွၼ်ႉထုၵ်ႇမၢႆသင်ႇသၢၼ် 1443/2539 လူၺ်ႈၽွင်းဢၼ် ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇတေသိုဝ်ႉတေၶၢႆ ၽူႈသိုဝ်ႉဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတီႈလိၼ်ၽိုၼ်ၼႆႉ မီးလိူင်ႈတိတ်းၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းသၢၼ် (လုမ်းတြႃး)...

“ၽႅၼ်ၾႃႉသႂ်” ထႆး လၢဝ်း မၢၼ်ႈ 3 ၾၢႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႄႈမွၵ်ႇၵႂၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်

“ၽႅၼ်ၾႃႉသႂ် (CLEAR Sky Strategy)” ၽႅၼ်ၵၢၼ် ထႆး လၢဝ်း မၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ မွၵ်ႇၵႂၼ်း ၶၢမ်ႈလႅၼ် ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယိုတ်ႈယၢဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇၽူလ်တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇပၢႆးယူႇလီလႄႈလွင်ႈ ပဵၼ်ယူႇၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝူင်းၵႂၢင်ႈ လူၺ်ႈတီႈၶိုၵ်ႉလူင်မၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းႁွင်ႇၶွင်မိူင်းထႆး ထိုင်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း ဢႃႊသျဵၼ်ႊ လႆႈၸႅင်ႈတိူၼ်ပၼ်ႁႃဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈထိုင်ၶၵ်ႉတီႈ 3။ ပိုၼ်ႉတီႈမႆႈႁွၼ်ႉလႄႈမွၵ်ႇၵႂၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မၢၼ်ႈ လႄႈ...

ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႅင်းလူမ်းမႆႈသုင် ၾၢင်ႉၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႂ်ႉတူၺ်း ၾိင်ႈၾႃႉမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 ထိုင် 9 လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ  ႁႅင်းလူမ်းမႆႈတေသုင်၊ ထၢတ်ႈ UV လႅင်းလႅတ်ႇ သုင်ထိုင် 11 ပဵၼ်ၽေး တေႃႇၽိဝ်ၼင် လႄႈ လုၵ်ႈတႃ  ၊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉတူဝ်ၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈထူပ်းၽေးႁွၼ်ႉမႆႈလိူဝ်ႁႅင်းၼႆႉပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img