Tuesday, March 21, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းထႆး

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃးႁႃၵၢၼ် တၢႆ

  ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ထဵင်မေႃးတင်းၼၢႆးၼႃႈ ပွႆးၸႃး ႁႃၵၢၼ် ၊  ၶႃႈႁႅမ်ၼၢႆးၼႃႈတၢႆ။ ၼၢႆးၼႃႈ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မီးဢႃယု 23 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပူဝ်ႇမူဝ်းႁဵင်း ။ မၼ်းၸၢႆးယွၼ်းငိုၼ်းတီႈႁႅင်းၵၢၼ်သေ လၢတ်ႈဝႃႈတေႁႃပၼ်ၵၢၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းႁႃၵၢၼ်ၼၼ်ႉမႃးယွၼ်းငိုၼ်းၶိုၼ်း။ ထိုင်တီႈ ပဵၼ်သူပ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းႁႃၵၢၼ်တၢႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ...

သင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ

ၸုမ်းသင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ 2023 တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်တႃငၢၼ်း တီႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉၽွင်းတိုၵ့်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ပလိၵ်ႈထႆးတီ့ၺွပ်း  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉၽွင်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး လုၵ့်မိူင်းၽူင်း ၶၢမ်ႈထိုင် မႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်လိၼ် တီ့ၺွပ်း  ၵူၼ်းမိူင်း တႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉၽွင်းတိုၵ်ႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သေၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ် မႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၾႃႉၽႃႇ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၾႃႉၽႃႇလူ့တၢႆထင်ႈတီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆၼၼ့် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇ တၢႆထင်တီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူလ်ႊယူဝ်ႊထိၼ်ႊ( ถนนพหลโยธิน ) ဢိူင်ႇလူင်ၶႂႅင်ႊၸွမ်ႊၽူၼ်ႊ( แขวงจอมพล ) ၶဵတ်ႇၸတုၸၵ်ႊ( เขตจตุจักร ) တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 30 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 32 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းဢူမ်ႊၵွႆ(อำเภอมก๋อย) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ သိုဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မီးၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း  ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႇလမ်းၼိုင်ႈ...

သင်ၶ – ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်းယိုၼ်ႈၸူး ၸဝ်ႈယိင်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း

သင်ၶၸဝ်ႈ - ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သူတ်ႇမူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ် သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇယိုၼ်ႈၸူးထိုင်  လုၵ်ႈယိင်း ၶုၼ်ႁေႃးၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ဢၼ်ဢမ်ႇယူႇလီသေယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး (ႁႅင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈထႆး ၺႃးတီႉပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီ့ၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ် 35 ၵေႃ့ ဢိၵ်ႇပႃး ၼၢႆးၼႃႈ (ပွႆးသႃး) ၵူၼ်းထႆး 6 ၵေႃ့ တီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ် Dec ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ့်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ...

ဝူဝ်းၵႂၢႆးမိူင်းတႆး တေႃႉသူင်ႇၶၢႆၾင်ႇထႆး ၵူႈဝၼ်း

 ဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ   ႁေႃႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းထႆးၵူႈဝၼ်း၊  ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ မႆႈၸႂ်   ၵူဝ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးမိူင်းတႆးမူၺ်ႉႁၢႆ ဢမ်ႇၵိုတ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး ဝူဝ်းၵႂၢႆး   ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ သူင်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၼႃႇ ။...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်/ၶႂၢင်ႉယူႇ တင်းၼမ်

တင်ႈတႄႇၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇမိူင်းထႆး၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇမိူင်းထႆး တီႉလႆႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ လႄႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၵေႃႈပႃး။ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းႁၢႆး။ တီႉလႆႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် 17 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယုပႆႇတဵမ် 18...

ပလိၵ်ႈၵဝ်ႇ ထႆး​ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းႁပ်ႉလဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆ 30 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ ယိုဝ်းလုၵ်ႈ​မေးယဝ်ႉၶိုၼ်းယိုဝ်းတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း

ပလိၵ်ႈ(ၵဝ်ႇ)ထႆး ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်း ဢႃယု 34 ပီ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူင်းႁပ်ႉတူၺ်းလူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼႃးၵၢင် ​ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼွင်ၿူဝ်ႊလမ်းၽူး မိူင်းထႆး တင်းမူတ်းတၢႆ 38 ​ၵေႃႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 6-10-2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ပလိၵ်ႈၵဝ်ႇ​ၵေႃႉၼိုင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းႁပ်ႉလဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆထင်တီႈ 22 ​ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းလူင်တၢႆထင်တီႈ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ တႃႇႁႂ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ - ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႃးၸဵမ်တၢင်ႇမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈႁပ်ႉသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လီငၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ...

ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ်

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း  ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  မိူင်းထႆးၼမ် ယွၼ်ႉၵၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းလႄႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ယုင်ႈယၢင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉဝႃႈ တေ ၶိုၼ်ႈပၼ်ၵႃႈႁႅင်းၸၼ်ႉတႅမ်ႇ (ဢေႇသုတ်း) ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇ 77 ၸႄႈတွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ၵႂႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇ 77 ၸႄႈတွၼ်ႈ...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆး

ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးလုၵ်ႈသိတ်ႇ ပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ  ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆးယဝ်ႉ ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။   ၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ7 သီ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶျွင်ႉ 7 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ယၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးဝႃႈ...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 2 ၸဝ်ႈၸွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးသူင်ႇႁဵၼ်းတီႈ MBC, NKTC College တီႈမိူင်းထႆး 50 ပၢႆ  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပႆႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ - ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 50 ပၢႆ  သိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ MBC, NKTC College မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/6/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတဝမ်ႇသ ဝၢၼ်ႈၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶူး...

Latest news

- Advertisement -spot_img