Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းထႆး

မိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ သင်ၺႃးၼႂ်းမိုဝ်း တူတ်ႈတၢမ်ႇ 8 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ပေႃးၶၢႆ တူတ်ႈၶွၵ်ႈ 5 ပီ

တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းပႆႇပူတ်းပွႆႇပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ သူႇလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ E-Cigerret သေ ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈၼႂ်းၶဵတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ရၢမ်းၶမ်းႁႅင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ တီႈလဵဝ် တီႉလႆႈလႅၼ်းယႃႈၾႆးၾႃႉ မိုၼ်ႇဢၼ်ပၢႆ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇ 3 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ -...

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉမိူင်းထႆး ပီၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2024 ၼႆႉ မိူင်းထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းယႂ်ႇ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11-13/04/2024 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝဵင်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မူၼ်ႈသိူဝ်းမီး 7 သႅၼ်ပၢႆ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 29 ၵေႃႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈသင်ႇၶရပူႇရီႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ - ၶၢဝ်ႇ Bangkok Post တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ...

သၽႃးလၢင်ႈမိူင်းထႆး မၵ်းမၼ်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ သုၼ်ႇလႆႈ LGBT ယိင်းၸၢႆးၽဵင်ႇပဵင်း

သၽႃးလၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူပ်ႉၵူႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉလႆႈဢဝ်လွင်ႈၵူၼ်းငႅင်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးလၢတ်ႈပႃး။ သၽႃးတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇမၵ်းမၼ်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ တႃႇသႂ်ႇၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးဢိၵ်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းထႆး တေပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလွင်ႈ ယိင်းၸၢႆးၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးထုၵ်ႇၸႂ်ၸူမ်းသိူဝ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်းတုင်းၸေးသီ LGBT ၼၼ်ႉဝႆႉ။...

ထႆး တေဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆး ဢုၺ်ၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ်

တႃႇတေလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵႂၼ်းၾႆးဢုၺ် မိူင်းမူဝ်းၼႆႉသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2025 တေမႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇသေ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ - ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းထႆးထူပ်းပၼ်ႁႃ...

လွင်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယွမ်းလူင်း – ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလႄႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢမ်ႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၵၼ်၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမႂ်ႇယွမ်းလူင်းသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉဝႃႈ - ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈလူတ်းယွၼ်ႇမႃးႁႅင်းလႄႈ တၵ်းလႆႈၶိုၼ်းတမ်းပိူင် လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼမ်မႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊...

ၶွင်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး တုၵ်းယွၼ်းလုမ်းတြႃး ႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈ ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵလႆႊ

ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵလၢႆႊ (Move Forward Party) ထုၵ်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး တုၵ်းယွၼ်းတီႈလုမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵလႆႊ ဢၼ်ပဵၼ်ထိမ်ႊၽိထႃႊၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇပူတ်းပွႆႇတူတ်ႈတၢမ်ႇၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်သေ ၸင်ႇႁႃ ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းပႆႇပေႃးႁိုင် - ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းထႆး တၢင်ႇလိၵ်ႈတီႈလုမ်းတြႃးပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈပႃႇတီႇ...

ပီၼႆႉ ၾုၼ်ႇၵႂၼ်းၼႃ မိူင်းမူဝ်းလိူဝ်ႁႅင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး တူၺ်းလူပၢႆးယူႇလီ

ပီၼႆႉ ၶၢဝ်းလိူၼ်သီႇ မိူင်းမူဝ်းၼႃႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ပဵၼ်ဢႆ ၊ ၶေႃးၸဵပ်း ၊ ၶူႈလင်တႅၵ်ႇလိူတ်ႈ ၊ ႁူဝ်ၶႆႈ ႁူဝ်မဝ်း ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မီး 1 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - “ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပီၵၢႆၸိုင် ပီၼႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ...

လၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ထႆးတေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 9 ပီ ပၢႆးတႂ်ႈၵၢၼ်ၼမ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ပရႃႊယုထ်ႉ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလၵ်းၼမ်း တၢင်း ၵၢၼ်လွင်ႈၵိူဝ်းလီ ဝူင်ႈၵၢင်ၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄလွင်ႈၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်တၢင်းၽွင်းၶဵဝ်ၶွင်ထႆး ထုၵ်ႇပၵ်းတႃလႄႈ ထုၵ်ႇထတ်းသၢင်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈႁိပ်ႇႁႅတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵၢၼ်ဝႆႉဝၢင်းတူဝ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵၢၼ်ၶႄႉၶႅင်ႇ ၶွင် ပိုၼ်ႉတီႈၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၵုၼ်ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (geopolitical rivalry) ဝူင်ႈၵၢင် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႄႈ ၶႄႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇသိုၵ်းၼႂ်းယူႊၶရဵၼ်ႊ...

ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႇဢႃယုဝတ်းဝႂ်  လုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မႃးသႂ်ႇၶွၼ်ႇၼမ်

ဝၼ်းထီ့ 9 လိူၼ် February  ၼႆ့ လုမ်းၽွင်းတၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  သေသႂ်ႇၶွၼ်ႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး 3 မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇ...

ၸၼ်ႉၸွမ် ရင်းသိတ်ႇ တေၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႆး

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/1/2024 (ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:00 မူင်းထိုင် 8:30 မူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ရင်းသိတ်ႇ ဝဵင်းပထုမ်းထႃးၼီး မိူင်းထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ (Talk & Concert) ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ “ပၢၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇထိုင်ပၢၼ်ၼႆႉ” (จากอดีสู่ปัจจบัน) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းတႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၺႃးလႅၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ၶိုင်တႃႇဢဝ်သူင်ႇၶိုၼ်းမိူင်းထႆး 100 ပၢႆ

ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 100 ပၢႆ ၸိူဝ်းၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ်ႁွင်ႉႁူၺ်းဢဝ်ၶၢႆတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ - မၢၼ်ႈ ၊ တေသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ၶၢဝ်ႇထႆး Bangkok Post ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆးတႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး 90 ၵေႃႉၼၢင်းယိင်း...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈၸုမ်းလမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေထွၼ်ဝီႊသႃႊ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း

ပလိၵ်ႈထႆး ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ႊၵမ်ႊၽႅင်ႊ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2023 ဝႃႈ တီႉလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼႂ်းၸုမ်းႁွၼ်ႈထဝ်ႇလမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းလၢတ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မီးၽေးတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 297 ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈတေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼင်ႇမၢႆမီႈမီးဝႆႉသေ တေထွၼ်ဝီႊသႃႊ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းမူႇၾုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉသေ ပႆႇတီႉလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဝႆႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼွင် တီႈမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉၶႃပဵၼ်ၵဵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/10/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆးတူၼ်ႈ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ဢႃယု 37 ပီ လူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင် တီႈဝၢၼ်ႈပိုင်း ၸႄႈဝဵင်းၶျူၼ်းပူးရီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးသေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼႂ်းၼွင် ယွၼ်ႉၶႃမၼ်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၽၼ်းတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽၼ်းတၢႆ တီႈၸႄႈတွၼ်ႊသမုတ်ႊသႃႊၶွၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2023 ယၢမ်းၶိုၼ်းလိုၵ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽၼ်း  တၢင်းၼႃႈႁၢၼ်ႉသၵ်ႉၽႃႈ ႁိမ်းဝတ်ႉသီသုတ်ႊထႃႊရၢမ်ႊ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ယႃႈၽႅၵ်ႈ (บางหญ้าแพรก)ၸႄႈတွၼ်ႊသမုတ်ႊသႃႊၶွၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး။ သိုဝ်ႇ MahachaicableTV ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img