Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းထႆး

ၽူႈယႂ်ႇၸႂ်လီသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ပွၵ်ႈမိူင်းတႆးၶိုၼ်း ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ လၢႆပိူင်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးၶွၵ်ႈ ထုၵ်ႇထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈ မိူင်းၶိုၼ်း 100 ၵေႃႉပၢႆ ၊ ၽူႈယႂ်ႇၸႂ်လီ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢႆၸဝ်ႈ သၢၼ် မိုဝ်းၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉငိုၼ်းတွင်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵၵ်းတူဝ် 21 ဝၼ်း။ ဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ သုၼ်တိုဝ်းၵမ်ထမ်း “မိုးကုတ်ဝိပဿနာ”...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပီၼႆႉဝဵင်းပၢင်လူင်တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၶိုၼ်ႈ မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉဝဵင်းပၢင်လူင် တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ် ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇၸဵင်၊ ႁပ်ႉၸဵင်၊ ၵိၼ်ၸဵင် ပီမႂ်ႇတႆး ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈပီ၊...

သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး

သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပွၵ်ႈ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆး သၢႆယႆးသႃမၵ်ႉၶီး ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ်...

COVID 19 ၽႄႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈလွင်ႈယူႇသဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး

တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ၽႄႈလၢမ်းမႃးၸွမ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းၼႆသေ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းယူႇ လၢႆလၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢႆလၢႆႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်။ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်လိူၼ် သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း  ႞ ဝူင်ႈပၢႆၼႆႉ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ၊...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းလႄႈ သိုၵ်းထႆးၶဵင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်မိူင်း

ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵတ်သ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉ မိူင်းတုမ်မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းထႆး ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉ လုၵ်းပဵမ်ႇ မူၵ်းယွမ်ႇ မူၵ်းယုမ်း ပၵ်းပႂ်ႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ။ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် ဝူင်ႈၵၢင်...

ၼၢင်းယိင်းတႆး ယူႇပဵင်းလူင် လူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼိူဝ်ၵုၼ်လွႆး ​ၸႄႈဝဵင်းသီရႃးၶျႃး

ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းလူႉတၢႆဝႆႉၼိူဝ်ႁၢတ်ႇသၢႆး ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၶျူၼ်ႊပုရီႊ၊ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/07/2020 ပွတ်းၼႂ်ဢွၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸႄႈဝဵင်းသီရႃးၶျႃး (သီရႃႇၸႃႇ)လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈသေ ၵႂႃႇၵူႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼွၼ်းဢူပ်ႇပူပ်ႇၶႂမ်ႈၼႃႈတၢႆဝႆႉ တီႈၾင်ႇၼိူဝ်ၵုၼ်လွႆး ၸႄႈဝဵင်းသီရႃးၶျႃႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၶျူၼ်ႊပုရီႊ မိူင်းၸိုင်ႈထႆး-ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၼၢင်းႁွမ်၊ ၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်းဝႃႈ လုင်းဢုင်း၊...

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸဝ်ႈမီႇႁေႃၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း3-4 လိူၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႇ/ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇ မိူင်းပၼ်ႇၵေႃ လုသုမ်းၼမ်။ ၸၢႆးပႃႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ မိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထိုင်ၶၢဝ်းသူင်ႇမီႇႁေႃၶၢႆၸူးမိူင်းထႆးယဝ်ႉသေတႃႉ ပီၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆမီႇႁေႃလႄႈ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်ႉၸၢင်ႇပိူင် ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။ “တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ လေႉပၼ်ၽုၵ်ႇမီႇႁေႃၵမ်ႇ။ သူင်ႇၶၢႆမိူင်းထႆး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူမိူင်းသမ်ႉပိၵ်ႉဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇၶၢႆ။...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပၼ်ၶႅပ်းမႄးလိူၵ်ႈတင်ႈ တႄႇယိုၼ်ႈဝႂ်ၾွမ်ႊလႆႈယဝ်ႉ

တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေၸၢင်ႈလႆႈပၼ်ၶႅပ်းမႄး တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တင်ႈဢဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 ၼႆႉ ယိုၼ်ႈပႅပ်ႇၾွမ်ႊ 15 လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပႅပ်ႇၾွမ်ႊ 15 ၼႆႉၻၢဝ်ႊလူတ်ႊဢဝ်တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (www.mofa.gov.mm) ဢမ်ႇၼၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ  (https://www.mebangkok.org/) ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၾွမ်ႊတီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ...

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃပီၼႆႉ မိူင်းထႆးတင်းမိူင်းတႆး ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်

ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ မိူင်းထႆး တင်း မိူင်းတႆး ပိူင်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်၊ ယွၼ်ႉပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီဝႃႇထၢပ်ႈ ဝႃႇသွၼ်ႉ။ မိူင်းထႆးၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းတႆးၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႃႈ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2020 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႈမူၼ်း၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးၶိုၼ်၊ ယူၼ်း/ မိူင်း ပီႈၼွင်ႉမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈဝႃႇသႃၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးသမ်ႉ တေၶဝ်ႈလိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ။...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ရေႃးၵႃႇၶူဝ်းဝိတ်း 19 လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ...

 တၢင်းပဵၼ်ႁႃႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပိတ်ႉထိပ်ႇပႃးမေႃႈၶဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႆႉ မီးသွင်လၢၼ်ႉပၢႆ၊ ၵူၼ်းတၢႆသမ်ႉ သၢမ်သႅၼ်ပၢႆ၊ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းမီးၵႂႃႇ သီႇလၢၼ်ႉႁူၵ်း၊ မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵႂႃႇသမ်ႉ တေမီး 200 မိူင်းပၢႆ ယဝ်ႉ။   တၢင်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ လူႉတၢႆၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းသေ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ ႁပ်ႉတၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵပ်းသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸတ်းႁႃၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/05/2020 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ဢိၵ်ႇ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵပ်းသၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ...

သိုၵ်းထႆးတီႉလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉ

သိုၵ်းထႆးလႆႈၶၢဝ်ႇ မီးၸုမ်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၶဝ်ႈမိူင်း၊ ဢွၵ်ႇပႂ်ႉႁႄႉတၢင်းမူၵ်းတိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၵဵင်းႁၢႆး၊ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းထႆး ၵွင်းၵမ်းလင်းၽႃမိူင်း လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉပွတ်းဝၢၼ်ႈပူင်ႇ မူႇ 21 ဢိူင်ႇမႄႈသလွင်းၼႂ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း မႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ဝၢႆးသေပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းထႆးလႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းဝႅတ်ႉလွမ်ႉဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းၶိုၼ်း၊...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇႁၢမ်ႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၽႄႈၸပ်းၼၼ်ႉ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/3/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ   พระราช กำหนด မၢႆမီႈဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းတမ်းသေ ဢၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ဝႃႈ တေၸႂ်ႉမၢႆမီႈ ၽေႃးရေႃးၵေႃး မၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ  (" ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပူင်သင်ႇ"...

ထႆး-မၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းတေပိၵ်ႉႁပ်း ၶူဝ်လူင် ၽၵ်းတူမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် တေပိၵ်ႉႁပ်း ၽၵ်းတူမိူင်း ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႆး- တႆး ဢၼ်တိတ်းတေႃႇဝူင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းမႄႈသၢႆ တင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း - တႃႇႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းၵၼ်ယူႇတင်းလူၵ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img