Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းငေႃႉ

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇတီႈမိူင်းငေႃ့ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တီႈမၢၼ်ႈၶွၵ်း ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃ့ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆထင်တီႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈၼႆ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 /12/2023 ၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။ ပူၼ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၵၢင်ဝၼ်းၼႆ့ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃ့ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈယွမ်ႇၵူႈတၢင်း  ၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးမူထိူၼ်ႇထုၺ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမူထိူၼ်ႇ ထုၺ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/5/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမူထိူၼ်ႇ ထုၺ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၵိၼ်ၸၢင်ႈပိတ်းၼဵင်ႈၼႂ်းသူၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလုၺ်း ဢိူင်ႇၶူင်ငိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊  ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးၵၢၼ်သင်ႁဵတ်းတေႉတေႉၶႃႈ။လိူဝ်သေ မႃးႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈပိတ်းၼဵင်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ။မိူဝ်ႈမၼ်းတိုၵ်ႉပိတ်းၼဵင်ႈၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး တီႈမိူင်းငေႃႉ ပဵၼ်ၽေးရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈ မိူင်းငေႃႉ သွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸွမ်းၵၼ် ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇတမ်ၵၼ်တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း၊ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဢၢႆႈႁူမ်ႈ ဢႃယု 42 ပီလႄႈ ၼၢင်းၸိင်ႇ ဢႃယု 39 ပီ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵၼ်...

ပၢင်တိုၵ်း!  ၵူၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၽွၼ်းယွၼ်ႈ

လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၼႆႉ မႃးမီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈပီပၢႆ၊ ၽွင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ သမ်ႉလႆႈ ၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႁိူၼ်းမႃး ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းဝႆႉ။ တေၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်တႃႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မိူဝ်ႈပီ 2021  တေႃႇယၢမ်း လဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇယင်းတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၼိူဝ်ႉၼႂ်းတူဝ်မၼ်းဝႆႉ၊ တေၵႂႃႇယူတ်းယႃဢဝ်ဢွၵ်ႇတီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ...

ဢႅၵ်ႉၵိၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် သေႃးၽိတ မိူင်းငေႃႉ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်မိူင်းသူႈ တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်သဵင်ႈ

ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းငေႃႉ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် မိူင်းသူႈဢၼ်လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆတပႄးတၵႃႇ တေၸတ်းပၢင် ဢၼ်တိမ ဢႅၵ်ႉၵိ ၸႃႇပၼ  ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၽတ်းဝူင်ႈၼႃႈ  ဝၼ်းတီႈ 31/3/2022 ။ သြႃႇ ၸဝ်ႈလူင်ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈသြႃႇမိူင်းငေႃႉ ဢႃယု 84 ပီ ဝႃႇသႃ 24...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းငေႃႉ 70 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2021 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း မၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  တီႈႁူင်းႁဵၼ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၼႂ်းပၢင်သဝ်း

ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ မီးမႄႈပုမ်ယႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးမႄႈပုမ်ယႂ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉပၢင်ၸလွပ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 500 ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တေႃႇထိုင်  ဝၼ်းတီႈ 27/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁဵင်ပၢႆ  ပႆႇ ၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA,...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁဵင်   ၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ   ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/8/2021 သိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဢိူင်ႇပၢင်ၵွၼ် ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်ၺႃးၽဝ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်ၺႃးၽဝ်   ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်သေတႃႉ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA   တႄႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈ မိူင်းငေႃႉလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2021 TNLA လႄႈ SSPP ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတင်း RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 600 ပၢႆပႃးၵူၼ်းမၢၼ်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႆႈၸႂ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  တီႈမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 652 ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈမၢၼ်း 8 ၵေႃႉ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ 78 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ မွၵ်ႈ 8...

သင်ၶၸဝ်ႈ  3 တူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇပၢင်လူႇတၢၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း 3 ၸဝ်ႈ။ ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတမေႃႉ ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈလွႆၶလေး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img