ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းငေႃႉ 70 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

87

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2021 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း မၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵိဝ်ႇသႅဝ်း
Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵိဝ်ႇသႅဝ်း (ႁွင်ႇ) ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  တီႈႁူင်းႁဵၼ်း မၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ လူဝ်ႇပိုတ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး   ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၵွင်းလွင်းဝွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵိဝ်ႇသႅဝ်း(ႁွင်ႇ) ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ လင်ႁိူၼ်း 31 လင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇပွမ်/ ၶၢဝ်ႇတု လိုဝ်းၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ် Social Media ဝႃႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ    ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ လုင်းၸၢႆးလႅင်း ႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။  

“မီးၶၢဝ်ႇပွမ် ဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်လၢႆႊၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇထိုင်လႆႈၵူႈတီႈလႄႈ ၶဝ်မႃးဝႆႉပၼ်တီႈၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းၽႄၸႅၵ်ႇပၼ်  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တၢင်းမိူင်းတၢင်ႈ၊ မိူင်းငေႃႉ   ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈၸွႆႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်။  ဢမ်ႇ ၵႂႃႇၵဵဝ်ႇၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်။ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် ၽႂ်ၶႂ်ႈႁူႉ ၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃး လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၵပ်း သိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၶဝ်ႈမႃးလႆႈယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီးမွၵ်ႈ 4 ႁဵင်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး ၽႃသိူဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း မိူင်းငေႃႉ မိူင်းတၢင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီး 2 ႁဵင်ပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တေမီး 2 ႁဵင်ပၢႆ လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ်လၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း   ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ