Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၶိူဝ်းယႂ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃးၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸွႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တီႈၸမ်တီႈၵႆ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေတႅပ်းတတ်းလႆႈၸႂ်တေဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ  

ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇတေဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး  SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ် 2 ဝၼ်းသေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ပႆႇထုၵ်ႇလီတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ - ၼႆႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈတေဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉႁႃႉၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမီးဢမ်ႇမီးဢမ်ႇႁူႉလႄႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းတဵမ်သွင်ပီ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေသိုပ်ႇၵုမ်းထိင်းဢႃၼႃႇၵႂႃႇ ထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးလဵၵ့် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SLND ဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ် ။    ။...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 34 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 34 ပီသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 40 ပၢႆ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပိူတ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ယွၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တီႈလုမ်းၶဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2022 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ၊ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ UEC ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းတင်ႈ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ ၽူႈၼမ်း SNLD ၸီႉၸမ်ႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉသုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူမဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီၼႆႉ - ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၊ ၸီႉၸမ်ႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈၸႃ လူမဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်  ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ဢၼ်လီၶေႃးၶူမ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းပၢၼ် သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈ 2 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႇ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ SNLD မိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီၼႆသေ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၺႃးၽေး သိုၵ်းသိူဝ်၊ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁိုဝ် SNLD ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် လႆႈၶဝ်ႈသၢၼ် 24 ထူင်၊ ထူဝ်ႇလိူင်...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 33 ပီ ၸတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 33 ပီ တၢင်း Online ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်း ZOOM  လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ၸွမ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၵူႈၸႄႈဝဵင်း  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ တၢင်းၼႃႈ...

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပႆႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း NUG

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်း NUG ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ NUG ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအ စိုးရ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 16 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးယူႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပႆႇႁၼ်ပႃးတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း

 CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ NUG ၼၼ်ႉ ပႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တင်းၼမ်   ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းတႆးတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ်ဝႆႉတင်း တၢင်းမုင်ႈမွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီး ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တိတ်းပႃႉၸွမ်းၽႃ ၸွမ်းႁူဝ်ႉ ၼႄလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း ၵမ်ႉ ထႅမ် NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်း...

လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ SNLD ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ2020 ဝႆႉ 42 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႈၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မႂ်ႇသေတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈႁိုဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2021 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႆႉ ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလူၺ်ႈလၢႆးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ တုၵ်းယွၼ်း 3 ၶေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။   ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉမၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ်ဝႆႉတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း လၵ်းၸဵင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ယိပ်းတိုဝ်းလႄႈ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်တင်းမူႇပိူင်ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တိုဝ်းၵမ်ဝႃႈ...

ၸၢႆးၼုတ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇဢၼ်တေမႃးပုတ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တႅၼ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး။  ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ - “ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၼုတ်း(ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ) ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၸၢႆးၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ၊  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင် ပဵၼ်လုင်းလႃႉၽေႇ”- ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးလၢႆလၢႆၵမ်းသေ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵွပ်ႈသင်ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢွင်ႇပေႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး သၢမ်တီႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ တင်း သၽႃး ၸႄႈမိူင်း 2 တီႈၼင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်။ ပဵၼ်ၵွပ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ဢေႇလိူဝ်...

သင်ပိူၼ်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃး ပေႃးႁဝ်းမေႃယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁပ်ႉဢဝ်ၸိုင် သုၼ်ႇလႆႈ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တေၸၢင်ႈလႆႈၽွင်ႈယူႇ

ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ တႄႇဢဝ်ပီ 2021 တေႃႇထိုင် 2025 ။ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ NLD ၼႆႉ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၶဝ်တေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေဢမ်ႇပဵင်း ပေႃးမိူၼ်မိူဝ်ႈပီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img