Thursday, May 30, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းတဵမ်သွင်ပီ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေသိုပ်ႇၵုမ်းထိင်းဢႃၼႃႇၵႂႃႇ ထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးလဵၵ့် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SLND ဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃႇတီႉႁူဝ်သိူဝ် SNLD

ထၢမ် ။    ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ တေသိုပ်ႇၵုမ်းဢႃၼႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ႁိုဝ် ၶႃႈ။

- Subscription -

တွပ်ႇ ။    ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶဝ်ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼၼ့် ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင် ။  ၶဝ်ၶၢမ်ႈပူၼ့် ပၵ်းပိူင် 2008 သေလႄႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်တေ သိုပ်ႇ တေႃႇဢႃယု ထႅင်ႈ 6 လိူၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ၵေႃႈ ၸွင်ႇၸႂ်ႈပွၵ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ၵူၺ်းႁႃႉ ယူဝ်ၶဝ်တေတေႃႇထႅင်ႈပဵၼ်လၢႆပွၵ်ႈၼႆၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်း လႆႈၶႃႈ။ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼႆ့ ပေႃးလူဝ်ႇမႃးပဵၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇမႃး ပဵၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ မိူၼ် တင်း ၶဝ်ၸႂ်ႉပၵ်းပိူင် ပဵၼ်ၼင်ယိုတ်ႈဝႆ့လႄႈၼႆ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႄ့ၵေႃႈ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇယိုတ်း  ဢႃၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယဝ့်လႄႈ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႇဝႃႇ ၾႅတ်ႊတရႄႊဝႃႇ ဢၼ်ပီႈၼွင့်ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်းၼၼ့်တႄ့ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢင်ႇၵႆၵႂႃႇယဝ့်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ လႆႈထတ်းသၢင်ႈၸိူင့်ၼၼ်ဢေႃႈ။

ထၢမ် ။      ။ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆ့ၵေႃႈလႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ့်ၼႃႇၼႆ ဢၼ်ၼႆ့ၶႃႈလူး ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ မီးလွင်ႈထတ်းသၢင်ၸိူင့်ႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။      ။ ၼႂ်းပီ 2023 တေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပူၼ့်မႃး မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၼႂ်းပီ 2022 ၶႃႈၼႃ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆ့တႄ့ ၶဝ်ဢမ်ႇဝႃႈၸိူင့်ၼၼ့်ယဝ့် ။ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇမီးတီႈ လႆႈဝဵၼ့် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတီႈလႆႈလွတ်ႈလႆႈႁၢမ်းၼၼ့် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး ၸွတ်ႈၵႂႃႇၵူႈတီႈ။ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၼၼ့်သမ့် 1 ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆ့သမ့်တေလႆႈၵတ်းယဵၼ် ၼိမ်သဝ်း 2 ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈ မီးသုၼ်ႇ ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူႈၵေႃ့ တႃႇတေလႆႈပၼ်သဵင် ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူႈၵေႃ့ၼၼ့် ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းလူဝ်ႇလႆႈသဵၼ်ႈ သၢႆမၢႆ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်း တႃႇတေလႆႈသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းတႅတ်ႈတေႃးၼၼ့်သမ့် ၶဝ်တေၶဝ်လူင်းၵဵပ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ႁူဝ်ၼပ့် ၵူၼ်းၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးပိူင်  သန်းခေါင်စာရင်း ။တႃႇတေႁဵတ်းဢၼ်ၼၼ့်သမ့် ၸွမ်းၼင်ႇၵူႈပီၵူႈပၢၼ် ႁဵတ်းမႃး တႄ့ ၶဝ်ၵႆ့ၵႆ့ တႄႇၼႂ်းလိူၼ် ဢေႊပရႄႊ ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်မေႊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ၸိူဝ်း ၼႆ့ၶႃႈ ၼေႃႈ။သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈ တႃႇတေၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ပီၼႆ့ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ၶဝ်ၸင်ႇၵွႆႈတႄႇၵဵပ်းၼႆ တီႈဢေႇ သုတ်း တေႁိုင်ၵႂႃႇသွင်သၢမ်လိူၼ်။ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင့်ၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းပီၼႆ့ၵူၺ်းတႄ့ တႃႇပဵၼ်မႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ့် တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း ႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းသၢင်ႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼၼ်။ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈၼႃႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇ ၼိုင်ႈ ပေႃးဝႃႈၶဝ် တေႁဵတ်းသမ့် ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈပဝ်ႇတီႈႁၢမ်း ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇၵူႈတီႈလူင် ၸိူင့်ၼၼ်ၵေႃႈ ႁၼ်ၶဝ် လၢတ်ႈပႃးဝႆ့။တီႈဢေႇသုတ်းၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ့် ႁႂ်ႈပေႃးမီးၽူႈတႅၼ်းတၢင် မၼ်း တႃႇၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ၵူႈဢၼ် ဢၼ်ၶႃႈၼႃ။ၸဵမ်တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ့်ၶိူဝ့် တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်းၸိူဝ်းၼႆ့ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးမီးတီႈၼင်ႈ ၵုမ်ႇၵႂႃႇတႃႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈၼၼ့်ၶဝ်တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း။ တႃႇတေပဵၼ်လႆႈ ၸိူင့်ၼၼ်ၼၼ့် ဝၢၼ်ႈမိူင်း တိုၼ်း ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ့်ၼွၼ်း ဢၼ်ၶတ်းၵၼ်ၵေႃႈမီးယူႇၼႆ  ႁူ့ထိုင်ၵၼ်ယူႇယဝ့် လႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီ 2023 ၼႆ့တေ့ တၵ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈၼႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ၼၼ်။

ထၢမ် ။          ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတႃႇတေၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈႁၼ်ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼမ်ၼႃႇ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ် မိူင်း ၶဝ် ထတ်းသၢင်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းၵႅၼ်ႇၶႅင် ၼႅၼ်ႈၼႃၼႃႇ မၼ်းမတ့်ႁႅင်းၼႃႇၼႆ ဢၼ်ၼႆ့ၶႃႈလူး ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်သေ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။          ။ မၢႆမီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတႄ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈၼႃ။မၼ်းပဵၼ်မၢႆမီႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ ပၢႆးမိူင်းၶဝ် ။မၢႆမီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းဢၼ်ၶဝ်တမ်းမႃးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ မၼ်းၶဵင်ၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇၶဝ်တေႁပ့်ႁဵတ်းၸွမ်း ယဝ့်ၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း ႁူဝ်လႄႈႁၢင်ႈမၼ်းဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၵူမ်ၵဵဝ်ၵၼ်။ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်ၼႆ ပေႃးဝႃႈတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်းမိူင်းပတ့်ပိုၼ့်ၼႆ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႆ့ တေလႆႈမီးယူႇ ၼိုင်ႈသႅၼ်ၵေႃ့ ။ယဝ့်ၵေႃ့ တေလႆႈၵႂႃႇပိုတ်ႇလုမ်း ၼိုင်ႈၶိုင်ႈတႃႇပတ်းပိုၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်း။ၶႂ်ႈဝႃႈတႄ့ တႃႇ 165 ဝဵင်းၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ ။လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵႃႈပဵၼ်တီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွင်းတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈမီး တႃႇၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ၼႆၼၼ့် ပွင်ႇဝႃႈ 600 ၸမ်ၸမ် တေလႆႈလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ။ပေႃးဝႃႈၸိူင့်ၼၼ်မႃး ယူႇတီႈပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႂ်သေၵေႃႈယဝ့် ပေႃးၸူးဢဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်တင်ႈမီးယူႇၼၼ့်ၼႆ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ တႃႇတေလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸွတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ပႃႇတီႇယႂ်ႇလူင် ႁႂ်ႈပေႃးၶဝ်ႈၶႄ့လႆႈ တင်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ့်။ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸႄႈမိူင်းႁိုဝ့် ၼိုင်ႈၸႄႈတိူင်းၵူၺ်းတႄ့ သမ့်ငၢႆႈငႅမ်ႈလူမ်လၢမ်ၼႃႇဢႃးလႃး။မီးငိုၼ်းၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ ႁႃလႆႈၵူၼ်းၼိုင်ႈႁဵင် ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈတႃႇတီႈၼင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ သမ့်ဝႃႈ လႆႈယူႇ။တႃႇတၢင်းၸႄႈမိူင်းသမ့် ပွႆႇလူမ်ဝႆ့ႁႅင်းႁႅင်းသေယဝ့် တႃႇလူင်းလိူၵ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ့်သမ့် ၶဵင်ၶႅင်ဝႆ့ႁႅင်းႁႅင်းၸိူင့်ၼႆ ဢၼ်ၼႆ့ပွင်ႇဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပႃႇတီႇဢၼ်ၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပႃႇတီႇသၢင်ႈသီႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽႂ်မီးမႃး တႃႇတေၶဝ်ႈၶႄ့ တီႈၼင်ႈၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသႅႈ တေလႆႈ ဢႃႇၼႃႇၵွၼ်းၵုမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၼၼ့် ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းလွၵ်းဝႆ့ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းသၢင်ႈႁၼ်ၸိူင့်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် ။           ။ သင်ဝႃႈပႃႇတီႇဢၼ်လႂ် ဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႆၸိုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးဝႆ့ ပႃႇတီႇဢၼ်ၼၼ့် တၵ်းတေလႆႈထုၵ်ႇယႃ့လႅဝ်ၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။သင်ဝႃႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်သေ ထုၵ်ႇယႃ့ပႅတ်ႈၸိူင့်ၼၼ်ၶႃႈလူး ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ သမ့်တေၶဝ်ႈတူင့်ၼိုင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇလႆႈၸိူင့်ႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။          ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တႄ့ တႄႇပူၵ်းတင်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 1988 ထိုင် 1990 မႃး လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ။ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်တႅၼ်းၽွင်း (လွတ်တော်အစည်းဝေး) ၼၼ့်လႄႈ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ သၢၼ်ၶတ်းမႃး အမျိုးသားညီလာခံ ဢၼ်ႁဵတ်းမႃး 1993 ထိုင် 1996 ။ၽိူဝ်ႇတေၶိုၼ်းႁဵတ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2004 ၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ့် ၵိုတ်းယင့်ပႅတ်ႈ။ယွၼ့်ပိူဝ်ႈၼၼ့်သေယဝ့် ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၶႃႈၼေႃႈ။တႄႇဢဝ်ၼၼ့်သေ ၽိူဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆ့ယဝ့် ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း2008 ၼႆ့သေ ၶဝ်မႃးႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010 ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မိူၼ်တၢင်းဝႃႈ ထုၵ်ႇယႃ့လူ့လႅဝ်ယဝ့်။ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆ့ မၼ်းဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇယင့်ၵႂႃႇၶႃႈၼႃ။မၼ်းဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇတၢႆၵႂႃႇ။ႁၢၼ့်တေႃႇထိုင် ပီ 2012 ႁဝ်းၶိုၼ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင် ထိုင်မႃး 2015 ႁဝ်းၶိုၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆၵေႃႈ ပီႈၼွင့်ၵူၼ်းမိူင်းယင်းဢမ်ႇလူင်ဢမ်ႇလိုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼေႃႈ။ၶႂ်ႈဝႃႈတႄ့ ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်း ၼၼ့် မိူဝ်ႈလႂ် ၶဝ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸင်ႈတေၸႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈ ႁဝ်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵႂႃႇ တႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်လႆႈလီလႆႈပဵၼ်ၼႆတႄ့ၸိုင် မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းယူႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ့်ၶိူဝ်းယူႇၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵႂႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇတၢင်ႇၵေႃႈယဝ့် ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းတေၸုၵ်းမၼ်ႈ ၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇလႄႈ သၢႆၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄ့ တိုၼ်းတေဢမ်ႇႁၢႆၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ၼၼ်။သင်ၸိူင့်ဝႃႈ ဢၼ်ၼႆ့ မၼ်းထုၵ်ႇလွင်ႈၸွမ်းထမ်းယူႇ ၵူၼ်းတင်းမိူင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ၼၼ် ၶႄးတေၸၢင်ႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ယူႇ။ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ၼႆ့ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇတြႃးယဝ့် ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းယဝ့်ၼႆ ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ၼၼ်ၼႆတႄ့ၵေႃႈ တႃႇတေတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဢမ်ႇမီး။ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းၼႆ့ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင့်ႁိုဝ် တေဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ႁဝ်းၶႃႈတေဝူၼ့်သၢင်ႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။        ။  ဢေႃႈၶႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ ပဵၼ်ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸိူင့်ႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။        ။ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသင်ဝႃႈ ႁဵတ်းပဵၼ်တေ့ၼႆ မၼ်းတေလႆႈမီးၽွၼ်းပၢင်မၼ်း ဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈပိၼ်ႇ ပႅင် လႅၵ်ႈလၢႆႈၸူး တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ။ႁဵတ်းယူႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၸူးတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းတႃႇပိၼ်ႇဝၢႆႇၸူး ၾႅတ်ႊတရႄႊၸိုင် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ့ ၽွၼ်းပၢင်ႈမၼ်း ၵူၺ်း ပဵၼ်တႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ယူႇလိပ်းၶီးမီးၸႂ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၵူၺ်းၼႆတႄ့ တႃ့ဢမ်ႇႁဵတ်းတေလီ ၶႃႈၼႃ။ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူင့်ၼၼ့် ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ၶဝ်တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃ့ ၶဝ် တေႁဵတ်းလိူၼ်လႂ် ဝၼ်းလႂ် တေယဝ့်မိူဝ်ႈလႂ် တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆ ၶဝ်ယင်းဢမ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ လၵ်းမၢႆၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၵွၼ်ႇ ၶႃႈၼႃႈ။ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇႁဵတ်း ၵူၼ်းၶႂ်ႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ် ယင်းဢမ်ႇလၢတ်ႈတၢႆတူဝ် လႆႈၼၼ့် ယင်းတေၵႂႃႇမုင်ႈမွင်းဝႃး ဝၢၼ်ႈမိူင်းတေပဵၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈလီလႆႈပဵၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် မိူၼ်တၢင်းပႆႇႁၼ်တူဝ် တင်ႈၼမ့်ထႃႈၵူၺ်းၼႆ ၶႂ်ႈထတ်းသၢင်ႈၸိူင့်ၼႆၵူၺ်းၶႃႈ။

ဢေႃႈၶႃႈ – ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ ဢၼ်ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ တွပ်ႇပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း