Tuesday, June 18, 2024

ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 33 ပီ ၸတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 33 ပီ တၢင်း Online ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်း ZOOM  လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ၸွမ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၵူႈၸႄႈဝဵင်း  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ တၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်း ဝၼ်းၶူပ်ႈၶွပ်ႇ 33 ပီ ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လၢႆလၢႆလွင်ႈ။    မိူဝ်ႈၼႃးမႃး ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈသင်။    ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉၶတ်းၸႂ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇထႅင်ႈၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ  33 ပီ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ သွင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး/ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵူႈၸႄႈဝဵင်း   ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတင်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း/ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  လၢႆလၢႆၸုမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇယိုၼ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်း ၸွမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပႃႇတီႇ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉမီးၸုမ်းဢူၺ်းလီပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း – ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႉ (ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း SSJAC )၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (မိူင်းထႆး) TNC-T ၊ ၸုမ်းၵေႃတႆး Kaw Dai ၊ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN၊ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ai Students’ Union – TSU ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး SSLC ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ ALD၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNP ၊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ သူဝ်ႇမီး ZCD၊ ပႃႇတီႇတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ မဵဝ်ႇ MNDP၊ ပႃႇတီႇတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UNDP ၊ ပႃႇတီႇတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းထၼု DNDP ၊ ပႃႇတီႇ တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉၶွပ်ႇၵူၼ်းမႂ်ႇ DPNS၊ ၸုမ်းလွင်ႈမွၼ်း MAA ၊ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႅင် SSP ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD – Shan Nationalities League for Democracy ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/1988။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/1/2021   ၸင်ႇ ၵိုတ်းယင်ႉ ။  ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 3/2/2021  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸင်ႇလိူၵ်ႈဢဝ် ၸၢႆးၺုၼ်ႉ လုၼ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၼုတ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ပဵၼ် လုင်းၸၢႆးလႃႉၽေႇ ။ ၽူႈ ၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပဵၼ်ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ပဵၼ်ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉလႄႈ ၵႅမ် 2 ပဵၼ်ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင်  ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 13 တီႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 2 တီႈ၊ ၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း 27 တီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် 42 တီႈၼင်ႈသေ လႆႈဝႃႈဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်သုတ်းထီႉ 3 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း