Monday, June 17, 2024

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပႆႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း NUG

Must read

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လိူၵ်ႈဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈသင်ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်း NUG ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈ။

Support NUG

NUG ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအ စိုးရ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 16 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ။

- Subscription -

ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးယူႇ 15 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 12 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၶဝ်လုမ်းလုမ်း။ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ NLD ၵူၺ်း မီးၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတူႇဝႃႇလသျီးလႃႇ၊ သလၢႆးလႅင်ႇမူင်းလႄႈ တင်း ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ တူးၶွင်ႇ တေမီးၶဝ် 3 ၵေႃႉၵူၺ်း။

ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ဒုတိယ ဝန်ကြီး) 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 8 ၵေႃႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇဝႃႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈၸုမ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း NLD သုမ်ႇငုမ်းၵုမ်းၵမ်ပဵၼ်ယႂ်ႇဝႆႉၵူၺ်းဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ႁူႉထိုင်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

NUG ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ CRPH တင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃး။ CRPH ၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်း ၸွမ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် NUCC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၼႂ်းၻီႊမူဝ်ႊ ၶရေႊသီႊ ၶျႃႊတႃႊ ဢၼ်ယူႇတီႈ CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2021 ၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ၼႆႉ ၸွင်ႇလႆႈၶေႃႈၽွမ်ႉၸႂ်ၶွင် NUCC ၺဵင်းၵူဝ်ႇၼၢႆႇ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈ Mandate တီႈၽူႈလႂ်ၼႆ ပဵၼ်ဝႆႉၶေႃႈထၢမ်တႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇ ဢုပ်ႇၸွမ်း NUCC ၼၼ်ႉဝႆႉ။

ၸင်ႇဝႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉဝႆႉပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ WLB ၶဝ်ႁိုဝ်ႉ၊ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶဝ် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ် ၽႂ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႁပ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း။

ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 သမ်ႉ EAO သွင်ၾၢႆႇ ဢၼ် ပဵၼ်ၾၢႆႇ PPST လႄႈ FPNCC ဢမ်ႇၵႂႃႇ ပႃးၸွမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေ ႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း။  တူႇဝႃႇလသျီးလႃႇ လႄႈ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊတူးၶွင်ႇ ယူႇတီႈ KPICT သေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ပႃးၸွမ်း၊ သလၢႆးလႅင်ႇမူင်း ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊတီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၼႂ်းၵၢင်ၸူဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၸွမ်းၵူၺ်း။

Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇ / ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

သလၢႆးလႅင်ႇမူင်းၼႆႉ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶွင် PPST ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ Mandate  တီႈ PPST သေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၸွမ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ Mandate  တီႈ CNF သေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ။ မၼ်းၵူၺ်းၵႂႃႇယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ တီႈၵိူဝ်းၵုမ် မိူင်းၶျၢင်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် ဝႆႉၶႃႈ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉ တူႇဝႃႇလသျီးလႃႇ လႄႈ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊတူးၶွင်ႇၵေႃႈ ယူႇတီႈ KPICT သေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၵူၺ်း။ KPICT ၼႆႉ ယူႇတီႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် KIO သေ တင်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင် KIO သေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႆ ဢမ်ႇမီး။

မိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ ၼေႃႇထူးဝႃးၶဝ် ဢၼ်တၢင်တူဝ် Karen Concern Group ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း KNU ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးႁူႉႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ်ဝႆႉ လီငၢမ်းၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ တေ တူၺ်းႁၼ်ထိုင်လိုၵ်ႉၼႂ်း NUG ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

တီႈၼႆႈ လီလႆႈၾၢင်ႉထိုင်ၵၼ်ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ NUG ၵိူတ်ႇမီးမႃးယဝ်ႉ ယူႇတီႈ လေႃႇပီႇၶွင် NLD ၶဝ် ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈ မိူင်း ဢွၼ်တိုၼ်ႇၵၼ် သူၼ်းၵၼ် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸူမ်းသိူဝ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သမ်ႉ ယဵၼ်သဵင်ဝႆႉ ဢမ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸူမ်းသိူဝ်းၵမ်ႉယၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေၾၢင်ႉမႅၼ်ႈ ယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈၵၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 30 ပီ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ Mindset ဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈသီလႅင် မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်သီၶဵဝ် ၼႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသုမ်ႇငုမ်းတိုၼ်းၽႄႈဝႆႉ ဢၼ်ၼႆႉလီလႆႈၾၢင်ႉတႄႉတႄႉ။ ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၵမ်ႉထႅမ် NLD တိုၼ်းပဵၼ် USDP ။ၵူၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၼူၵ်ႉယုင်း တိုၼ်းပဵၼ်သၢင်ႇသီႈ။ ၵူၼ်းဢမ်ႇၸူမ်းသိူဝ်း ႁပ်ႉ တွၼ်ႈ CRPH လႄႈ NUG တိုၼ်းၼပ်ႉပဵၼ်ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ Psychology  ဢၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈမီးမႃးယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လီလႆႈ ၾၢင်ႉထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈတႂ်ႈငဝ်း ၶုၼ်သုမ်ႇငုမ်းဢၼ်ၼႆႉၼႆ မၼ်း ယူႇတီႈလွၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈ ဢႃႇၼႃႇၶဝ် ၵိူတ်ႇပၼ်မႃး ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1962 ႁၢၼ်ႉတႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် လွၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢင်ႇႁၢင်ႈဝူၼ်ႉၶႆႈ ၶူင် သၢင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ  Critical Thinking Education System  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းၵူၺ်း ပႆႇမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လူင်းမိုဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ၸင်ႇၼၼ် ၾၢႆႇပၢႆးဝူၼ်ႉ မူၼမ်မူပေႉမႃ၊ မႃၼမ်မႃပေႉမူ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ – အများညီ ဤ ကိုကျွဲ ဖတ် – ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသုမ်ႇငုမ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ဝႆႉယူႇယႂ်းယႂ်း။ ၸင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ထိုင် မႃးၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းမႃးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ လွင်ႈဝူၼ်ႉ ၼႆႉ ဢဝ်ၶမ်ႈၶၵ်ႉမၼ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇတေၶတ်းၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉၵုမ်ႇဝႆႉၼၵ်းဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်း။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽိူဝ်ႇတေၶတ်းၸႂ်လွင်ႈတေႃႇသူႈတႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် သမ်ႉ ၵုမ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵမ်ႉယၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်း လဵဝ်၊ ၸၢဝ်းလဵဝ်ပေႉပုၼ်ႉယူႇတႃႇသေႇၵူၺ်း။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်မႃးမီး 30 ပီမိူင်းလိူဝ်လိူဝ်ယဝ်ႉ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီး ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ဝႆႉဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း မီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တဵမ်တီႈၸင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူင်ၵေႃႈ ၸင်ႇတေထၢင်ႇႁၢင်ႈတဵမ်တၼ်း ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း။

မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉထီႉသွင် မိူၼ်ၸိူင်ႉပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ်ဝႃႈၼႆလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်း CRPH မၼ်းဢမ်ႇပႃးၸွမ်းၼႂ်း NUG ပဵၼ်တီႈသႄႉတီႈၼႄးဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ သင် ပႃႇ တီႇၼႂ်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၵႂႃႇၽွမ်ႉၸွမ်းၼႂ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉ မီးမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၵွင်ႉၵၢႆႇတိတ်းတေႃႇ ၵၼ် တင်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇ ။ တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢမ်ႇမီး တႃႇတေ ၽွမ်ႉၸွမ်း သိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢမ်ႇမီး။

ၵူၺ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ မၼ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းၵေႃႉ ၵၼ် မႃးတၢင်း NLD ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။ တႄႇ ဢဝ် 1998 လႆႈႁူမ်ႈၽွတ်ႈတင်ႈမႃး CRPP (ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ) ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးထိုင်ပီ 2012 ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ မၼ်းမီးမႃး တွၼ်ႈသွၼ်ၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ ပေႃး တင်းဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ NLD မႃး ဢၼ်ႁူႉလိုၵ်ႉၼႂ်းသေပိူၼ်ႈ တေပဵၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်။ ႁဵတ်းသင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ ပႆႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်း NUG ပႆႇၵႂႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်း လူၺ်ႈတၢင်း CRPH ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ် တူဝ်ယၢင်ႇပိူဝ်ႈတႃႇလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႆႈယိူင်ႈ လႆႈၾၢင်ႉ ၸွမ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ်မီး ဢူမုၼ်ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းတႄႉ တႄႉဝႃႈဝႃႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်။

မိူၼ်ၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ ၼႂ်း EAO၊  KNU လႄႈသင်၊ RCSS လႄႈသင် ၾၢႆႇၼိုင်ႈ   FPNCC လႄႈသင် ဢမ်ႇ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈတၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃး ၸွမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းလၢႆးၵၢၼ် လႄႈ လၢႆး ဝႆႉၸႂ် ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း၊ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈႁူဝ်မႃႇပဵင်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ သုတ်းလႄႈ ၸမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်း ထမ်းလႄႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းႁူဝ်မႃႇပဵင်းၵၼ်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႂ်ႇမႃး လႆႈၼႆၸိုင် ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢၼ်ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸႄႈမိူင်း မီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇပႃႈပဵၼ်လႆႈမႃး ၵူၺ်းတေ သုမ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶဝ်တႄႉ တၵ်းတေလႆႈၾၢင်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်ၶဵဝ် တိုၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လႅင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်လႅင် တိုၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၶဵဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလီလိုမ်းယဝ်ႉ။

ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းၼႆႉ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈဝူၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်းၼႆ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄ ၵၼ် မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆးၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႉၵွၼ်ႇ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း