Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း

​​ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁူၼ်လင်ယၢင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်

​​ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ( CWC ) ၶွင်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ​​ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆ 7/2023  ​​သေ ပၢႆး​​ၼေပႃး လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 ဢၼ်ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈၶဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ထူၼ်ႈတဵမ် 78 ပီႊ ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ တီႈတွၼ်ႈမၢႆႁူၵ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆ့ဝႃႈ "...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး NLD ႁူဝ်ပူင်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်း

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်းယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢၼ်ငိူင်ႉဝႄႈသိူင်ႇတူဝ်ဝႆႉၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းသေ ဢၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ ဢူးၶုၼ်ႇၵျေႃႇဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း   ပွၵ်ႈမႃး သူႇၸႂ်းၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း  ဢမ်ႇယူႇလီၼႆ ၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း NLD ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းၶဝ်ဝႆးဝႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်း/ၵၵ်းတူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ NLD ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း ငဝ်ႈငုၼ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ   ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ယဝ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢိၵ်ႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်း မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၵႂႃႇၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း လင်ငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ

ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ  ပေႃးငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉယဵၼ်ႁၢႆယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းသေတေမွပ်ႈဢမ်းၼၢတ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၸုမ်းပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ တင်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းသေ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ၶိုၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ၊  တေမွပ်ႈဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပၼ်...

သင်ပိူၼ်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃး ပေႃးႁဝ်းမေႃယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁပ်ႉဢဝ်ၸိုင် သုၼ်ႇလႆႈ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တေၸၢင်ႈလႆႈၽွင်ႈယူႇ

ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ တႄႇဢဝ်ပီ 2021 တေႃႇထိုင် 2025 ။ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ NLD ၼႆႉ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၶဝ်တေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေဢမ်ႇပဵင်း ပေႃးမိူၼ်မိူဝ်ႈပီ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ပႆႇႁူႉ

ဢိင်ၼိူဝ် တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ် သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တၢင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ တေႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း Dr....

NLD မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တူဝ်တႅၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း တႆး တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမူဝ်းၺဵဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တေႃႇၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမိၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ဢူး ဢိၼ်ထူင်းၶႃးၼေႃႇသၢၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းလႆႈၵေႃႈ NLD တၵ်းလႆႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ

ပိူဝ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆၶႃႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉလႅင်ၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၵ်ႇပေႉၵႂႃႇလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇသေယဝ်ႉၵေႃႈ မီးမႃးၶၢဝ်ႇသဵင်ဢၼ်ဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ တေဢွၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (National Unity Government) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈမီးၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်သူၼ်ၸႂ်မႃး။ ပေႃးၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (National Unity...

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႆႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်  တင်း 4 တီႈၼင်ႈ။ ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ (1) SNLD ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ - “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈဝႆႉၼႆၶႃႈ ဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်း  UEC ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။ တီႈၼင်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ...

သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်သိူဝ်သီႇပေႃႉ ငဝ်းလၢႆးလီ ၼူၵ်ႉယုင်းၸွမ်းလင် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ တီႈသီႇပေႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလီဝႆႉ။ သွင်ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်သုတ်း ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇထိုင်ႁိမ်းႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 09/11/2020 ၵၢၼ်ၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ တီႈသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ သၽႃးၸႄႈမိူင်း တင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ငဝ်းလၢႆးလီ။ သွင်ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈၼမ် ႁူဝ်သိူဝ်တင်းၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ ၼူၵ်ႉယုင်း ၸွမ်းလင်ဝႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇထိုင်ႁိမ်းႁဵင်၊...

ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၺႃးယႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း

ပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပူၵ်းပၵ်းဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးယႃႉၵွႆ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢမ်ႇႁူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပၢႆႉႁႃသဵင်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢၼ်ပူၵ်းပၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် 3 တီႈ(တၢင်းၼႃႈ မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင်တီႈၼိုင်ႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈႁမ်းငၢႆးတီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵေႇတုတီႈၼိုင်ႈ) ။ မၢႆးၼုမ်းႁၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း မိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးယႃႉပၢႆႉႁႃသဵင်ပႃႇတီႇတဢၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈဝူၼ်ႉတႃႇမိူဝ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ...

ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး RCSS တႃႇႁႃသဵင်ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွင်ႇလႅင်းၸႅင်ႈၸူး လွင်ႈတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် လၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း သေ မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်းလၢႆ တႄႇၵၢၼ်ႁႃသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်...

သဵင်ၸိူဝ်းၶဝ် ၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 8 ဝၼ်း တေမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (ႁိုဝ်) ဢမဵဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၵရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ – NLD  ဢၼ်ပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 156 တီႈ/ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 156 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႃးၸိုဝ်ႈၸၢႆး/ၼၢင်း...

NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ဝၼ်းတီႈ 23/7/2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2020 ဝႃႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မီး...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸွင်ႇပႃႇတီႇ NLD တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈႁိုဝ်?

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢႆးသေ 2020 မႃး ၸွင်ႇၶဝ်တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉလုတ်ႉတေႃႇၼၼ်ႉ ပျီႇတူႉလုတ်ႉတေႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img